AKTIVITY V PRIMÁRNEJ PREVENCII SPJ

V spolupráci so školským pedagógom každoročne škola pripravuje aktvity zamerané na Sociálno patologické javy spoločnosti. Aktivity sú zamerané na prevenciu SPJ žiakov. Konajú sa besedy, prednášky, športové aktivity, kultúrne programy s tématikou prevencie SPJ v škole i v spoločnosti.
 

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2023-2024

Preventívne programy

Preventívne programy
Všetci sa zhodneme v tom, že je potrebné predchádzať rôznym formám rizikového správania u detí aj teenegerov. Práve preto, sme na našej škole v tomto školskom roku, pravidelne uskutočňovali programy a aktivity zamerané na prevenciu, osobnostný a sociálny rozvoj našich žiakov. Pod...

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi
Letné prázdniny sú časom, keď sa väčšina z nás vyberie spoznávať nielen krásy Slovenska, ale aj ľudí a zaujímavé lokality iných krajín. Nie vždy to však môže dopadnúť dobre. Ako rozoznať podozrivé návrhy, správy, kedy zvýšiť svoju obozretnosť, sme sa rozprávali v rámci primárnej...

Učíme sa na cestách

V tomto polroku sme v rámci prevencie oboznámili našich deviatakov aj s novým konceptom učenia sa na strednej škole. Poznatky nezískavame iba sedením v škole (hoc aj to je dôležité), ale aj poznávaním okolitého sveta, cestovaním a objavovaním nových kultúr. Práve o tom...

Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie
V kalendári primárnej prevencie na našej škole patrí negatívnym spoločenským javom ako sú šikanovanie a kyberšikanovanie zvýšená pozornosť. Čo presne tieto pojmy znamenajú, kto je agresorom a obeťou, na koho sa obrátiť, sme hovorili v tomto školskom roku na besedách...

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň sa každoročne v našej škole nesie v duchu boja proti drogám. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike. Tento rok sa žiaci s touto témou oboznamovali na triednických hodinách pomocou prezentácií a pracovných listov....

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery
V pondelok 20.11. sme sa už po 4-krát pripojili k deťom na Slovensku a v Čechách a zabubnovali za právo detí vyrastať bez násilia. Počas tretej vyučovacej hodiny boli pripravené pre žiakov našej školy prezentácie, podcasty a linky pomoci, s ktorými sa oboznámili....

Šikanavanie zažité na vlastnej koži

Šikanavanie zažité na vlastnej koži
Aké je to zažiť šikanovanie na vlastnej koži, nám prišiel do školy porozprávať dňa 5.6. občiansky aktivista p. Viktor Pamula. Počas besedy sa piataci mali možnosť dozvedieť o pocitoch a životných zážitkoch človeka, ktorému v školskom prostredí spolužiaci ale aj učitelia nedokázali vždy vytvoriť...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Šikanovanie zažité na vlastnej koži 2023

Šikanovanie zažité na vlastnej koži 2023
Aké je to zažiť šikanovanie na vlastnej koži, nám prišiel do školy porozprávať dňa 5.6. občiansky aktivista p. Viktor Pamula. Počas besedy sa piataci mali možnosť dozvedieť o pocitoch a životných zážitkoch človeka, ktorému v školskom prostredí spolužiaci ale aj učitelia nedokázali...

DRUHÝ KROK 2023

DRUHÝ KROK 2023
Naša sociálna pedagogička prihlásila v októbri 2022 našu školu do grantovej výzvy Nadácie televízie Markíza „Druhý krok“ – preventívneho programu, ktorý sa zameriava ako na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl, tak aj na rozvoj empatie, znižovanie agresivity...

Spolupráca s Centrom poradenstva a prevencie v SNV 2023

Spolupráca s Centrom poradenstva a prevencie v SNV 2023
Celý školský rok sa venujeme na našej škole preventívnym aktivitám zameraným na predchádzanie rizikového správania resp. sociálno-patologických javov v školskom prostredí. V rámci primárnej prevencie oslovujeme aj odborné inštitúcie, medzi ktoré patrí aj Centrum poradenstva...

Šikanovanie a kyberšikanovanie 2023

Šikanovanie a kyberšikanovanie 2023
Šikanovanie a kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy, s ktorými sa v súčasnej dobe stretávame. Výskumy potvrdzujú jeho narastajúci výskyt, znižovanie vekovej hranice agresorov a obetí šikanovania, zvýšenú brutalitu a aj rafinovanosť útokov. Aby sme zabránili vzniku šikanovania...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 2023

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 2023
Trestná činnosť páchaná mládežou patrí medzi nebezpečné spoločenské javy a má na Slovensku v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Mladiství predstavujú osobitnú kategóriu, ktorá sa prejavuje predovšetkým nedostatkom životných skúseností, schopnosti správne hodnotiť životné situácie a sklonom k...

Deň narcisov 2023

Deň narcisov 2023
Nádorové ochorenia patria v súčasnosti na Slovensku medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtí a počet onkologických pacientov u nás žiaľ každoročne stúpa. 20. apríla sa v uliciach miest a obcí na celom Slovensku uskutočnila finančná zbierka „Deň narcisov“, ktorú organizuje...

Deň pre jedinečných ľudí 2023

Deň pre jedinečných ľudí 2023
Minulý utorok (21.3.) sa celá naša škola zapojila do Ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne spája so Svetovým dňom Dawnovho syndrómu. Dátum 21.3. má symbolický charakter, keďže  pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu. Tento deň poukazuje na to, že aj ľudia...

Týždeň bezpečnosti na internete 2022

Týždeň bezpečnosti na internete 2022
V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti (30.11.) sme v týždni od 28.11. - 1.12.2022 oboznamovali žiakov II. stupňa o bezpečnom správaní sa v online svete. Žiaci 5. a 6. ročníka zistili na hodinách informatiky pod vedením p. uč. K. Holečkovej pomocou krátkych kreslených videí,...

Ako prežiť v mediálnom svete 2022

Ako prežiť v mediálnom svete 2022
Pojem médiá sa vzťahuje na všetky komunikačné prostriedky, s ktorými ako bežný užívateľ prichádzame do styku každý deň. Prinášajú nám množstvo informácii, z ktorých vybrať si tie správne a pravdivé, je niekedy problém.  Ako sa vyznať v mediálnom svete sme učili našich žiakov...

Bubnovačka 2022

Bubnovačka 2022
Piatok 18.11.2022 sme sa už po tretíkrát pripojili k deťom na celom Slovensku a zabubnovali sme na školskom ihrisku za právo detí na život bez násilia. Hlavnou myšlienkou podujatia Bubnovačka 2022 je: „Bubnujeme, aby bolo detský hlas lepšie počuť.“  Počas tretej vyučovacej hodiny sme...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2021 - 2022

Zvládli sme to

Celý školský rok prebiehal na našej škole v prvých ročníkoch program sociálneho a emocionálneho rozvoja detí – Zippyho kamaráti. Pod vedením sociálnej pedagogičky školy Mgr. Patrície Geciovej a špeciálnej pedagogičky Mgr. Slávky Urbanovej si naši prváci zlepšovali a rozvíjali...

Zážitkové besedy

Tento rok nám situácia umožnila v priebehu školského roka realizovať v spolupráci s CPPPaP SNV preventívne zážitkové besedy zamerané na negatívne javy dnešnej doby. Žiakom 5. roč. sme sa snažili pomôcť s prechodom na druhý stupeň besedou „Ako sa racionálne učiť“, žiakov 6....

Napredujeme s úsmevom...

Napredujeme s úsmevom...
Na našej škole už od októbra v prvých ročníkoch realizujeme pod vedením špeciálneho a sociálneho pedagóga školy projekt Zippyho kamaráti, ktorý podporuje emocionálne zdravie detí.  Naši veľkí – malí prváci už zvládli jeho polovicu a naučili sa vnímať vlastné pozitívne...

Bezpečne na internete 2021-2022

Jedným z vážnych problémov, ktorý hrozí všetkým využívajúcim moderné technológie je kyberšikana. V rámci primárnej prevencie sme preto žiakov 5. a 6. ročníkov na hodinách informatiky, pod vedením p. zástupcu školy Mgr. Ľuboša Sedláka a p. sociálnej pedagogičky Mgr. Patrície Geciovej, v týždni od...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi.

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli realizované v spolupáci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži predchádzala domáca príprava žiakov, ktorá pozostávala zo vzorových úloh z IQ testov a úloh zo stránky www.testiq.sk. Cieľom súťaže bolo...

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]
24. októbra 2019 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili besedy na tému Prevencia šikanovania. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP, Spišská Nová Ves.

Súťaž v skladaní rubikovej kocky - Zdravý životný štýl [25.10.2019]

Súťaž v skladaní rubikovej kocky - Zdravý životný štýl [25.10.2019]
Vrámci zapájania žiakov do aktivít, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a vhodnému využívaniu voľného času sa 25. októbra 2019 uskutočnila súťaž pre žiakov 5. a 6. ročníkov v skladaní rubikovej kocky.  Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v dvoch kategóriach: 1....

Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]

Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]
22. októbra 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie sociálnopatologických javov a školských psychológov. Témou stretnutia bolo predstavenie konceptu besied pre žiakov základných škôl Prevencia intolerancie a rasizmu, Ľudské práva, realizovaných Centrom...

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]
20. septembra 2019 sa vrámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov uskutočnila prednáška pre žiakov 8. ročníkov na tému: Nadmerné užívanie Internetu u detí a mládeže, online závislosti. Prednášajúcou bola PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. 3. 10. 2019 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2017-2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018
V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:  čo sú nelátkové...

Drogy tie nie sú pre mňa 2017

Drogy tie nie sú pre mňa 2017
PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA 1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa...

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017
V mesiaci október sa v našej škole uskutočnila séria besied pre žiakov 5.,8. a 9. ročníka. V 5. ročníku žiakov zaujala beseda o efektívnom učení, na ktorej si vyskúšali stratégiu učenia pomocou pojmových a myšlienkových máp. V 8. ročníku žiakom  p. psychologička priblížila problém obchodovania...

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

ZIPPYHO KAMARÁTI

ZIPPYHO KAMARÁTI
V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.  Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,...

Týždeň boja proti drogám 2016

Týždeň boja proti drogám 2016
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7....

Aktivity v školskom roku 2015 - 2016

Týždeň boja proti drogám 2015

Týždeň boja proti drogám 2015
V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.   Projekt realizujú: Mesto Spišská Nová Ves OZ mladi ľudia a život Mestská polícia Spišská Nová Ves Policajný zbor SR   Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o...

Aktivity v školskom roku 2014 - 2015

Výchovné koncerty s agentúrou AMOS

Výchovné koncerty s agentúrou AMOS
Dňa 15.4.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili koncertu v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Pre žiakov 2. stupňa si agentúra pripravila koncert pod názvom CESTA ŽIVOTOM. Piesňami a obrazom žiakom ukázali  jednotlivé obdobia ľudského života a ich  význam. Základnou filozofiou...

Deň bez mobilu 2015

Deň bez mobilu 2015
Stalo sa už pravidlom, že si dňa 6.2 v našej škole pripomíname  "Svetový deň bez mobilu". V tento deň si môžeme uvedomiť, čo všetko nám nahrádza mobilný telefón. S týmto aparátom si pomôžeme pri fotení, napojení na internet, s mobilom máme vždy k dispozícii hry. Škoda, že pri tom všetkom...

Aktivity v školskom roku 2013 - 2014

Výchovný koncert 2014

Výchovný koncert 2014
  V marci v školskom roku 2013/2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci s agentúrou LETART. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka  sa zabavili na koncerte pod názvom „V ZDRAVOM TELE ŽIŤ JE...

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku
Už druhý školský rok sa v našej škole realizuje projekt „Všetci to robia“ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.). Veta „Všetci to robia“ je obľúbená medzi teenagermi, ak chcú pred rodičmi alebo pred učiteľmi ospravedlňovať svoje negatívne správanie. Vetu používajú aj vtedy, keď...

Aktivity v školskom roku 2012 - 2013

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku
Dňa 31.mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tohto roku naši siedmaci spolu s pani učiteľkami matematiky uskutočnili projekt "Všetci to robia". Najprv odhadli, koľko žiakov fajčí a tento odhad porovnávali so skutočnosťou. Zistili, že v našej škole a v ďalších troch školách v...

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"
  Dňa 8.4.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci spolupráce s agentúrou LETART zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Vzdušné zámky“. Hudobníci poukazovali na možnosť výberu, každý je sám zodpovedný za to, akú cestu si vyberie, či to bude cesta zdravia alebo cesta s drogami. Hudobníci sa slovom,...