Zápis do 1. ročníka na šk. š. 2023-2024

Vážení rodičia,

 

zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 3. až 5. apríla 2023 a 12. a 13. apríla 2023 formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna od 3. apríla 2023 od 7:00 hod. na stránke školy www.zshutnickasnv.sk alebo osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 3. až 5. apríla 2023 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na sekretariáte školy a s dieťaťom od 14:00 do 17:00 hod. v bloku C.


V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu s dieťaťom v daných termínoch, ponúkame Vám ešte termín 28.4.2023 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod. na testovanie školskej zrelosti dieťaťa.

Formou elektronickej prihlášky môžete svoje dieťa zapísať aj v termíne od 17.4.2023 do 31.4.2023.
V termíne od 13.4. od 17:00 hod. do 17.4.2023 do 7:00 hod. bude elektronická prihláška nefunkčná z technických príčin.

V prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa formou elektronickej prihlášky predložia občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa na overenie údajov po vyzvaní školou.

Prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.


Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Prosíme rodičov o dôsledné vyplnenie prihlášky, nakoľko údaje z prihlášky sa zobrazia v databáze školy. Údaje je potrebné vyplniť s diakritikou podľa rodného listu a miesto trvalého pobytu uviesť podľa občianskeho preukazu.
Ak si rodič nie je istý, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť, informácie o tom, čo by mal prvák zvládať, nájdete na stránke školy v sekcii Činnosť školského špeciálneho pedagóga.

Ak dieťa dovŕši 6 rokov do 31.8.2023 a nedosiahlo školskú zrelosť, rodič môže požiadať riaditeľa/riaditeľku MŠ o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

V našej škole sa vyučuje cudzí jazyk v rámci jednej disponibilnej hodiny už v prvom a druhom ročníku.
Zároveň ponúkame pre žiakov tenisovú športovú prípravu od 1. ročníka.


Ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom: skola@zshutnsnv.edu.sk.


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Vedenie školy


Chcem vyplniť elektronickú prihlášku (kliknite sem)...
sprístupnená bude od 3.4  - 31.4. 2022


V termíne od 13.4. od 17:00 hod. do 17.4.2023 do 7:00 hod. bude elektronická prihláška nefunkčná z technických príčin.

 

aktualizované: 29.3.2023