ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

logo súťaže školskej jedálne logo pokyny pre stravníkov ŠJ logo jedálny lístok logo odhlásenie zo stravy

OZNAM ŠJ

 

Vážení rodičia,

ak máte záujem o dotáciu na stravu pre vaše dieťa, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.


S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na stravu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu a to na tlačive návratka (stiahnuť v PDF)


Uvedenú návratku vás žiadame odovzdať triednej učiteľke alebo v kancelárii školskej jedálne; a to najneskôr v termíne do 28. 03. 2023.


V prípade, že sa Vaše dieťa v súčasnosti v školskej jedálni nestravuje, avšak od 01.05.2023 máte záujem o stravovanie, žiadame Vás, aby ste vyplnili návratku a tiež záväznú prihlášku (stiahnuť v  PDF).

Uvedené tlačivá sú k dispozícii na vrátnici školy, v kancelárii školskej jedálne, alebo si ho môžete vytlačiť doma z oznamu k dotáciam, ktorý bol zaslaný všetkým rodičom do Edupage.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate, pričom je potrebné vedieť, že dotácia bude poskytnutá až po schválení Vašej žiadosti ÚPSVaR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

V prípade nejasností ma kontaktujte po 0800 hod. na tel. čísle 053/3249619.

Ing. Martina Jurkovičová, vedúca ŠJ
 

Stiahnite si interný poriadok Zariadenia školského stravovania platný od 23.3.2023.

Aktualizované: 28.8.2023

NÁŠ FACEBOOK...