O NÁS...

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Základná škola sa nachádza na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi a predstavuje okrajový sídliskový typ školy.

Je to plne organizovaná škola. V jednotlivých ročníkoch sa spravidla vytvárajú podmienky pre 2 triedy s priemerným počtom žiakov 40 v ročníku

ZŠ navštevujú v prevažnej miere žiaci zo sídliska Západ, prípadne iných mestkých častí. Okrem nich škola poskytuje vzdelávanie i pre žiakov z priľahlých obcí.

Popri žiakoch v bežných triedach navštevujú školu aj žiaci začlenení, ktorí sú buď zaradení v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom alebo sú začlenení v bežnej triede ZŠ. Týmto žiakom sa venuje špeciálny pedagóg školy.

Pre žiakov 1.- 4. ročníka poskytuje škola možnosť navštevovať ŠKD (školský klub detí).

ZŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby.

PROFILÁCIA ŠKOLY:  
 • výučba anglického jazyka už od 1. ročníka 
 • od 5. ročníka rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením časovej dotácie hodín cudzieho jazyka
 • výučba 2. cudzieho jazyka - ruského alebo nemeckého - podľa záujmu žiakov od 7. ročníka
 • rozvoj digitálnej gramotnosti formou záujmových útvarov a povinných predmetov
 • rozvoj kreativity, talentu, záujmu žiakov poskytovaním širokej škály záujmových útvarov
 • činnosť školského klubu detí je zabezpečená v ranných hodinách od 6.30 hod a v popoludňajších hodinách do 16:30 hod.
 • realizácia špecializovanej starostlivosti o deti s autizmom a vzdelávanie detí s autizmom v podmiekach ZŠ
 • vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej ZŠ - školský špeciálny pedagóg pre začlenených žiakov
 • individuálna práca s nadanými žiakmi a dosahovanie výborných výsledkov v olympiádach a súťažiach
 • možnosti využívania športového areálu vo voľnočasových aktivitách nielen pre žiakov ale i širšiu verejnosť - tenisový kurt, ľadová plocha, multifunkčné ihrisko

Školu navštevujú žiaci bývajúci na sídlisku Západ. Okrem nich máme žiakov zo Smižian, Spišských Tomášoviec, Iliašoviec, Hrabušíc, Kurimian, Danišoviec, Letanoviec, Chrasti nad Hornádom a z iných častí mesta Spišská Nová Ves.

MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY:
 • klasické triedy, triedy s podporou interaktívnej výučby (interaktívne technológie)
 • odborné učebne: dielne, fyzika, chémia, biológia, hudobná výchova
 • 3 jazykové učebne, kuchynka, 2 učebne výpočtovej techniky, fyzikálne laboratórium, multimediálna učebňa
 • 2 telocvične, posilňovňa, športový areál s atletickou dráhou, basketbalovým, futbalovým, hádzanárskym ihriskom a tenisovým kurtom, multifunkčné ihrisko
 • školská knižnica a čitáreň
 • herňa ŠKD
 
Google

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Jedálny lístok pre tento týždeň

pozrite si čo bude na obed...

(Upozornenie!!! Jedálny lístok je od 16.9.2019 zverejnený len na edupage stránkach. V aplikáciách edupage je potrebné aby vaše zariadenie bolo online aby došlo k aktualizácii jedálneho lístka. )

 

Školský rok
2020 - 2021
Počet žiakov: 388
Počet tried: 21
Počet oddelení ŠKD: 4
Počet pedagógov: 41
Počet nepedagogických zamestnancov: 15

 

Podľa národnosti
klinkni pre zobrazenie štatistiky
Podľa okresu
klikni pre zobrazenie štatistiky
Najčastejšie mená
klikni pre zobrazenie štatistiky
Vekové zloženie žiakov
klikni pre zobrazenie štatistiky