KARIÉROVÉ POZÍCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019-2020

Činnosť v jednotlivých výchovných oblastiach : primárna prevencia, Zdravá škola, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova ako aj voľný čas detí cielene organizujú v spolupráci s ostatnými pedagógmi určení pedagogickí zamestnanci - koordinátori.

 
Pozícia   Meno a priezvisko
Výchovná poradkyňa PaedDr. Milota Čujová
Koordinátor projektu enviromentálnej výchovy a Zelenej školy Mgr. Eva Červená, Ing. Eva Hovancová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Dana Malinová
Predseda OZ Mgr. Mária Hronská
Koordinátor primárnej prevencie PaedDr. Veronika Jasenčáková, Mgr. Mária Hronská
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti Mgr. Božena Suchá, Mgr. Mária Kleinová
Koordinátor projektu zdravá škola a zdravotník školy Mgr. Alena Betíková, Mgr. Zuzana Babíková
Koordinácia školských projektov vedenie školy (Mgr. Alena Ludányiová, Mgr. Ľuboš Sedlák, Mgr. Katarína Oelschlägerová)

 

aktualizované dňa 16.10.2020