KARIÉROVÉ POZÍCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021

Činnosť v jednotlivých výchovných oblastiach : primárna prevencia, Zdravá škola, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova ako aj voľný čas detí cielene organizujú v spolupráci s ostatnými pedagógmi určení pedagogickí zamestnanci - koordinátori.

 
Pozícia   Meno a priezvisko
Výchovná poradkyňa PaedDr. Milota Čujová
Koordinátor projektu enviromentálnej výchovy a Zelenej školy Ing. Eva Hovancová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Dana Malinová
Predseda OZ Mgr. Mária Hronská
Koordinátor primárnej prevencie PaedDr. Veronika Jasenčáková, Mgr. Mária Hronská
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti Mgr. Božena Suchá
Koordinátor projektu zdravá škola a zdravotník školy Mgr. Zuzana Babíková
Koordinácia školských projektov vedenie školy (Mgr. Alena Ludányiová, Mgr. Ľuboš Sedlák, Mgr. Katarína Oelschlägerová)

 

aktualizované dňa 16.10.2020