KARIÉROVÉ POZÍCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021-2022

Činnosť v jednotlivých výchovných oblastiach : primárna prevencia, Zdravá škola, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova ako aj voľný čas detí cielene organizujú v spolupráci s ostatnými pedagógmi určení pedagogickí zamestnanci - koordinátori.

 
Pozícia   Meno a priezvisko
Kariérovo - výchovný poradca Mgr. E. Berková
Špeciálny pedagóg Mgr. S. Urbanová
Sociálny pedagóg Mgr. P. Géciová
Bezpečnostný technik Mgr. P. Arnoul
Zdravotník školy Mgr. Z. Babíková
Koordinátor prevencie sociálno - patologických javov Mgr. P. Géciová
Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie pre 1. stupeň Mgr. Z. Babíková
Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie pre 2. stupeň Mgr. P. Tokarčíková
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu   Mgr. D. Malinová
Koordinátor enviromentálnej výchovy a projektu Zelená škola pre 1. stupeň    
Koordinátor enviromentálnej výchovy a projektu Zelená škola pre 2.stupeň    Ing. E. Hovancová
Koordinátor čitateľskej gramotnosti pre 1. stupeň   Mgr. B. Suchá
Koordinátor čitateľskej gramotnoszi pre 2. stupeň   Mgr. P. Tokarčíková
Videotéka školy   Mgr. P. Géciová, Mgr. I. Mareková
Školské rozhlasové vysielanie   PaedDr. Z. Alexievová
Žacke školské časopisy   Mgr. D. Pešková
Web stránka školy   Mgr. M. Hadbavný
Facebook a Instagram   Mgr. R. Melikantová
Koordinácia školských projektov   vedenie školy
Fond učebic   M. Fedorová, Bc. B. Labašová
Správa počítačovej siete   Mgr. M. Hadbavný
Starostlivosť o športový areál   Mgr. M. Hnát, Mgr. E. Korfanta
Žiacka knižnica   Mgr. M. Hronská, Mgr. J. Streberová
Predseda rady školy   Judr. Ivana Šimková
Predseda OZ   Mgr, M. Hronská

 

aktualizované dňa 27.9.2021