Majetok školy

VEC: Prenájom nebytových priestorov 

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01   Spišská Nová Ves

 

vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej „OVS“)
 

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku charakteru nebytových priestorov:

a)      nebytový priestor s celkovou plochou 55,56 m2  so samostatným vchodom pozostávajúci z 2 miestností, kuchyne, chodby a príslušenstva (WC a kúpeľňa) v objekte základnej školy, orientačné označenie Hutnícka 16, súpisné číslo 2716, na parcele KN-C 1433/4, k.ú. Spišská Nová Ves  (ďalej len „nehnuteľnosť“).

Aktualizované dňa 21.7.2023