ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Školská knižnica je súčasťou Základnej školy na Hutníckej uliciSpišskej Novej Vsi. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávaceho procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľskážiacka knižnica.

Učiteľská knižnica disponuje s  989 knižnými jednotkami v celkovej hodnote 3 121,39 €. Navštevujú ju všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast.

Žiacka knižnica obsahuje 771 rôznych titulov, t.j. 1752 kusov v celkovej hodnote 4 570,56 €. Je otvorená každú stredu v čase od 13. -15. hodiny. Navštevujú ju žiaci prevažne z ročníkov 1.- 4., ale aj pedagogickínepedagogickí zamestnanci školy. Mimočítanková literatúra sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch.

Vďaka pomoci RRZ je školská knižnica od 2005 elektronizovaná. Projekt v hodnote 1000 € vypracovala p.uč. Mgr. M. Jendrálová. RRZ pri ZŠ Hutnícka 16 každoročne sponzorsky prispieva na rozširovanie knižničného fondu. V decembri 2008 sa realizoval úspešný projekt pani učiteľky Mgr. Jendrálovej „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Zakúpilo sa 5 notebookov, multifunkčná tlačiareň, materiál na bezdrôtové pripojenie na internet, rozšíril sa knižničný fond a to v celkovej hodnote 3983,27 €. V januári 2009 sa zriadila nová, rozlohovo väčšia školská knižnica a čitáreň.

Naša knižnica tak zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy.

 

Počas školského roka organizujeme v školskej knižnici mnohé aktivity:

 • Súťaže v prednese poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťk
 • Literárne kvízy „Máme radi knihy, hádanky, rébusy“
 • Rozprávky už čítam sám
 • „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí
 • Daruj knihu školskej knižnici
 • Výstava knižných novinek
 • Návšteva mestskej a obecnej knižnice
 • Školské relácie „Je kniha tvoj priateľ?“, Medzinárodný deň školských knižníc
 • Marec - mesiac knihy
 • Deň ľudovej rozprávky „Hľadá sa Dobšinský“
 • Projekt „Čítajme si“ – Najpočetnejší detský čitateľský maratón
 • Prodajné výstavy kníh
 • Týždeň hlasného čítania
 • Dni otvorených dverí

Každoročne sa zapájame aj do celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc"

Pedagogickí zamestnanci si pre žiakov našej školy pripravujú množstvo aktivít:

 

 • „Čítame si spolu“ - rozprávkový deň v ŠKD
 •  Projekt „ Ariel -Malá morská víla“ – čítanie a výroba leporela - ŠKD                  
 • „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí – 2. stupeň
 •  Daruj knihu školskej knižnici            
 • Návšteva obecnej knižnice v Smižanoch – 2.- 4. roč.           
 • Školská relácia „Je kniha tvoj priateľ?“            
 • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
 • Hviezdoslavov Kubín           
 • Projekt „Moja najobľúbenejšia kniha“ – 1. stupeň       
 • Súťaž pre 2.stupeň „Najkrajší list „– 47. ročník             
 • Literárny kvíz 3. – 4. ročník
 • Starší čítajú mladším

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 23.11.2019