Pracovné ponuky

 

V súlade s ustanovením § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (účinnosť od 1.1.2012) tu uvádzame voľné pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Základnej škole na Hutníckej ulici 16. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.