Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto – učiteľ matematiky

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Iné požiadavky: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou matematika – fyzika  alebo matematika - chémia

Kvalifikačné predpoklady:

  • podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis

Doklady zaslať elektronicky najneskôr do 19. augusta 2019 na adresu školy alebo na e-mailovú adresu: skola@zshutnsnv.edu.sk .
 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Ďalšie informácie:

  • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2020\
  • nástup do zamestnania: 1.9.2019
  • úväzok: 100 % v prípade aprobácie MAT-FYZ alebo MAT-CHE

     86,95 % v prípade iných predmetov v kombinácii s matematikou

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.

Kontakty:
e-mail: skola@zshutnsnv.edu.sk
telefón: 053/324 96 12, 0918 396 289
                                                                                                 Mgr. Alena Ludányiová v. r.
                                                                                                         riaditeľka školy