ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

„KEĎ VÁM KVET PRESTANE KVITNÚŤ, UPRAVÍTE PROSTREDIE, V KTOROM RASTIE, NENAPRÁVATE KVET.“

(Alexander den Heijer)

 

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov, ale aj pre ich rodičov. Jeho snahou a cieľom je účinne pomôcť vo vzdelávacom procese, spoločne hľadať cesty a spôsoby ako sa úspešne učiť. Záleží mu na tom, aby sa žiaci v škole dobre cítili, aby zažívali pocit úspechu, prežívali radosť zo školy a hlavne, aby z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.“

 

Školský špeciálny pedagóg (ďalej „ŠŠP“) našej základnej školy pracuje so žiakmi so zdravotným znevýhodnením ako sú poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušená komunikačná schopnosť alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú proces vyučovania.

Pod pojmom ťažkosti rozumieme oslabenie čiastkových funkcií v oblasti hmatového, zrakového a sluchového vnímania a rozlišovania, jemnej a hrubej motoriky, priestorovej orientácie, pozornosti, pamäti, seriality a intermodality.

ŠŠP so žiakmi pracuje individuálne, príp. po dohode s vyučujúcim aj priamo na danej hodine. Spoločne precvičujú čiastkové funkcie na základe diagnostických vyšetrení. Okrem toho si žiaci precvičujú, upevňujú a opakujú učivo. Reedukačné cvičenia sa realizujú pomocou hier a aktivít.

Najlepšie výsledky alebo zlepšenia dosahujú žiaci, u ktorých sa do procesu reedukácie zapoja aj rodičia.

Hlavnou náplňou práce ŠŠP je priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na hodine sa venuje tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť na objasnenie učiva, ktoré sa počas bežnej vyučovacej hodiny žiakovi nepodarilo pochopiť.

Dôležitou súčasťou práce ŠŠP je špeciálno-pedagogická intervencia, ktorá je zameraná aj na motivačné rozhovory so žiakom s cieľom stimulovať a zároveň motivovať žiaka do ďalšej práce. 

Špeciálny pedagóg konzultuje a usmerňuje triednych učiteľov a vyučujúcich pri špecifických problémoch a priebežne sa aktívne zaujíma o výsledky týchto žiakov. Podľa potreby pracuje aj so žiakmi, ktorí nie sú začlenení, ale majú diagnostikovanú predikciu vývinových porúch učenia.

Pri svoje práci ŠŠP využíva podľa potreby rôzne pomôcky, didaktické pomôcky, aktivity, hry a pracovné listy.

Špeciálno-pedagogická intervencia je zameraná na požiadavky Testovania 9 a Testovania 5, predovšetkým na čítanie s porozumením a na zlepšovanie matematických zručností a návykov.

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby.

ŠŠP je poradcom a pomocníkom triednych učiteľov a vyučujúcich jednotlivých predmetov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Každoročne sa podieľa na vytváraní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý zohľadňuje odborné diagnostikovanie a odporúčania zo strany poradenského zariadenia. Spolupracuje s výchovným poradcom a zameriava sa na oblasť celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na vhodný typ strednej školy. Spolupráca so sociálnym pedagógom je zmeraná na oblasť správania sa žiakov so ŠVVP.

Úlohou ŠŠP je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak so ŠVVP stáva žiakom s tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča a žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. ŠŠP je sprostredkovateľom medzi školou a poradenským zariadením v otázke integrácie žiaka s diagnostikovanou poruchou.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na základnej škole.  Zabezpečuje realizáciu odborných vyšetrení a kontrolných odborných vyšetrení v poradenskom zariadení na základe odporúčania, príp. podľa potreby v prípade zhoršenia alebo zlepšenia stavu žiaka.

Neoddeliteľnou súčasťou práce ŠŠP je účasť na zápise detí do 1. ročníka základnej školy a posudzovanie školskej zrelosti budúcich prváčikov.

ŠŠP metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom, snaží sa čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka.

Spolu so sociálnym pedagógom a pedagogickými asistentmi tvorí inkluzívny tím. Úzko spolupracuje s rodičmi žiaka, so psychológom a špeciálnym pedagógom poradenského zariadenia, s metodickými orgánmi (MZ a PK), s vedením školy a so všetkými pedagógmi a pedagogickými asistentmi.

 

šk. špec. pedagóg

Mgr. Slávka Urbanová