ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADCU

 

 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, predovšetkým triednymi učiteľmi, úzko spolupracujeso školským špeciálnym pedagógom, inými výchovnými poradcami a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

Hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomôcť žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií. Motivovať žiakov k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

Na dosiahnutie cieľov výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie žiakov bude škola využívať obsah povinného vyučovania. Postupovať bude podľa vykonávacích predpisov Ministerstva školstva SR, pokynov Mestského úradu Spišská Nová Ves, CPPPaP Spišská Nová Ves a ďalšími poradenskými inštitúciami.

 

Hlavné úlohy výchovného poradcu v školskom roku 2019/2020:

 • Preštudovať POP MŠ SR na šk. rok 2019/2020
 • Vypracovať plán práce výchovného poradcu na  šk.r. 2019/2020 v súlade s pedagogicko –organizačnými  pokynmi a harmonogramom ŠVS
 • Študovať  literatúru pre výchovných poradcov a zúčastniť sa dostupných školení na zvýšenie odbornosti vo výchovnom poradenstve

1. stupeň

 1. zhromažďovať prvotné poznatky a údaje triedneho učiteľa o žiakoch s dôrazom na sledovanie: schopností žiakov – nadanie, talent, záujmy
 2. vzťah k učeniu – problémy v učení
 3. vzťah ku kolektívu – adaptácia na školu
 4. venovať pozornosť nadaným žiakom a správne ich orientovať do mimoškolskej činnosti.
 5. venovať pozornosť pri odstraňovaní nedostatkov u problémových žiakov.
 6. oboznamovať žiakov so základnými profesiami  na triednických hodinách.
 7. venovať pozornosť príprave žiakov na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ.


2. stupeň

 1. venovať pozornosť adaptácii žiakov pre prechode na druhý stupeň ZŠ.
 2. zachytiť prvotné informácie pri výbere povolania. Sledovať na triednických hodinách a zaviesť prehľad na nástenkách o zvolenom povolaní.
 3. naďalej venovať pozornosť problémovým žiakom.
 4. zabezpečiť potrebnú dokumentáciu  žiakom 5. ročníka k prijímacím pohovorom do gymnázií po požiadaní zákonného zástupcu žiaka.
 5. rozširovať poznatky o jednotlivých profesiách na nástenke VP.
 6. pokračovať v zavedenej evidencii o priebežne zvolenom povolaní na triednych nástenkách.
 7. podávať informácie pri výbere povolania na nástenke VP.
 8. zabezpečiť informovanosť žiakov 8. – 9. ročníka o konaní prijímacích pohovorov na jednotlivých stredných školách, ktoré požadujú talentovú skúšku.
 9. prostredníctvom triednických hodín a nástenky výchovného poradcu informovať o sieti stredných škôl, odboroch a podmienkach pre prijímacie pohovory.
 10. skompletizovať podklady pre vyplnenie vstupných dokladov žiakov 8. – 9. ročníka pri výbere strednej školy.
 11. pravidelne sledovať informácie o odboroch na príslušných školách cez ŠVS v Michalovciach.
 12. skompletizovať podklady o žiakoch 8. – 9. ročníka  pre vyplnenie vstupných dokladov a prihlášok na stredné školy.
 13. zaslať  skompletizované prihlášky v stanovenom termíne.
 14. zabezpečiť vydanie zápisných lístkov na stredné školy zákonnému zástupcovi žiaka.
 15. aktualizovať nástenku k profesijnej orientácii.

PeadDr. Milota Čujová

Výchovný poradca

Výchovný poradca na ZŠ Hutnícka: PaedDr. Milota Čujová

Na zabezpečenie konzultácií s rodičmi v oblasti výchovného poradenstva a profesijného poradenstva má výchovný poradca na škole stanovené tieto konzultačné hodiny:

KONZULTAČNÉ HODINY:

Deň Hodina
pondelok - piatok po dohode s vých. poradcom
v inom termíne je možné dohodnúť stretnutie po dohode so žiakom a rodičom