ČINNOSŤ SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

Školský sociálny pedagóg: Mgr. Patrícia Geciová
Kontaktný email: mgr.geciova@gmail.com
Konzultačné hodiny: pondelok - piatok (po dohode so soc. pedagógom)

 

Kto je sociálny pedagóg?

  Sociálny pedagóg patrí medzi zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Predstavuje prvú odbornú pomoc  pre dieťa v škole, keď sa objaví problém. V rámci svojich kompetencií zastáva úlohu terapeuta a vychovávateľa, je prostredníkom medzi školou, rodinou a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater...). Venuje sa sociálnemu prostrediu detí. Jeho aktivity sú zamerané preventívne voči sociálno – patologickým javom (protidrogová prevencia, šikana – kyberšikana, rizikové správanie, narušenie sociálnych vzťahov medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi...). Zasahuje v prípadoch, ak sa dieťa alebo skupina, prípadne učiteľ ocitnú v ťažkostiach. Vytvára tiež možnosť pre žiakov zdôveriť sa a priestor pre sebarealizáciu.

Výsledkom jeho práce je pozitívna sociálna klíma v škole, kde sú zdravé vzťahy, pravidlá, ktoré majú význam a o ktoré sa dá oprieť.

V škole sa zameriava sociálny pedagóg predovšetkým na primárnu prevenciu, ktorú realizuje jednorázovo (besedy, prednášky) alebo pomocou krátkodobých a dlhodobých programov upriamených na predchádzanie sociálno – patologických javov. Poskytuje pomoc žiakom z dysfunkčných a znevýhodnených rodín.       

Sociálny pedagóg pracuje s deťmi individuálne aj skupinovo:

 • Individuálne s dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, vychovávateľa, žiakov, rodičov alebo na základe vlastného pozorovania pri skupinovej práci v triednom kolektíve. Práca prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, jej súčasťou sú rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexia atď. Vytvára anamnézu a ponúka poradenstvo, ako ďalej s dieťaťom pracovať alebo pomáha pri vyhľadávaní odbornej pomoci.
 • Skupinová práca prebieha v triedach a je zameraná:
 • na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov,
 • na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa (rozvoj kreativity, kultivovanosti, socializácie detí, emočnú inteligenciu, sebaponímanie, sebareflexiu, hodnotovú orientáciu)
Sociálny pedagóg svoje zistenia konzultuje a intenzívne komunikuje s vedením školy, s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými a odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu

 

Adaptačné aktivity 2021-2022

Po letných prázdninách a náročnom minulom školskom roku, ktorý prebiehal z veľkej časti dištančnou formou výučby, sme v septembri s potešením privítali žiakov našej školy v školských laviciach. Uvedomujeme si, že návrat do školského prostredia a pravidelné plnenie si školských povinností nie je pre každého jednoduché, preto sme v spolupráci so psychologičkami z CPPPaP SNV zrealizovali adaptačný program pre žiakov 5. ročníkov zameraný na upevnenie optimálnej klímy v triede, zvládanie záťaže po prechode na 2. stupeň ZŠ a prevenciu sociálno – patologických vzťahov.

Zároveň v ďalších ročníkoch prebiehajú adaptačné aktivity pod vedením sociálneho a špeciálneho pedagóga školy zamerané na upevnenie a zlepšenie vzťahov v triedach po návrate z prázdnin do školského prostredia. Záleží nám na tom, aby sa žiaci našej školy cítili v školskom prostredí šťastne a bezpečne, plnili si školské povinnosti a svojimi dobrými výsledkami robili radosť nielen nám učiteľom ale predovšetkým svojim blízkym.

                                                                       Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ


 

Podpora ochrany a dodržiavania ľudských práv a slobôd v prostredí škôl a školských zariadení

Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov
Linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
Internetové linky dôvery: https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, https://nenormalne.sk/
Linka detskej istoty: https://www.ldi.sk
Online poradňa (livechat) pomoci obetiam trestných činov, korej link sa nachádza v pravom spodnom rohu: www.prevenciakriminality.sk
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: https://dobralinka.sk

 

Najčastejšie otázky, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

Otázky žiakov a teenegerov:

 • Bojím sa chodiť do školy!
 • Učiteľ si na mňa zasadol.
 • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
 • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.
 • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
 • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
 • Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.
 • Neznášam svojho spolužiaka/spolužiačku.
 • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
 • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
 • Nechcem, aby sa naši rozviedli.
 • Štve ma sestra alebo brat.
 • Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.
 • Mám najprísnejších rodičov na svete.
 • Všetci ma doma považujú za malé decko.
 • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
 • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
 • Všetci ma doma prehliadajú.
 • Nemôžem sa stretávať s otcom.
 • Nechodíme k starým rodičom.
 • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

 

Otázky rodičov:

 • Prečo akurát ja mám také dieťa?
 • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
 • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
 • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
 • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
 • Prečo sa moje deti neznášajú?
 • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
 • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
 • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).

 

Iné užitočné odkazy a informácie:

Kontakty, ktoré Vám môžu pomôcť:

   
Psychologická internetová poradňa pre mladých [online denne od 700 hod. do 2400 hod.] www.ipcko.sk
Všetko o šikanovaní nájdete na tejto webovej stránke: www.prevenciasikanovania.sk
Všetko o kyberšikanovaní nájdete na webovej stránke: www.zodpovedne.sk
Všetko o drogách nájdete na webovej stránke: www.infodrogy.sk
Detská linka záchrany [sídlo je v Nitre, volať môžu deti z celého Slovenska ] po - pia
od 1400 do 2000 hod. telefónny kontakt:
0800 112 112
LinkaDetskejIstoty UNICEF UNICEF 
Bratislava
telefónny kontakt:
0800 112 112
Linky dôvery (väčšina funguje 24 hod. denne) BRATISLAVA
02/5249 5888
NITRA
037/523 222
KOŠICE
055/622 2323
HUMENNÉ
057/7754749
PREŠOV
051/773 1000
Bezplatná linka pomoci: telefónny kontakt:
116 111
Bezplatný email pomoci: potrebujem@pomoc.sk
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
telefónny kontakt: 0911 010 223
email: ppp-snv@mail.t-com.sk
Mestská polícia SNV Školská ulica 1, 052 01 Spišská Nová Ves
telefónny kontat: 159, 053/442 20 30
Okresné riaditeľstvo PZ SNV - odbor poriadkovej polície Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
telefónny kontakt: 0961 743 401
Okresné riaditeľstvo PZ SNV - odbor kriminálnej polície Gorazdova 18, 052 01 Spišská Nová Ves
telefónny kontakt: 0961 743 601
Spišská knižnica Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves
telefónny kontakt: 053/415 03 01

 

Aktualizované: 3.10.2021