OZNAMY ŠKOLY RODIČOM, ŽIAKOM A VEREJNOSTI

 

 

Vážení rodičia,

na základe vášho pretrvávajúceho záujmu o basketbalový krúžok sme opätovne oslovili basketbalové kluby pôsobiace v našom meste (ŠBK SNV a BK AC LB 04 SNV) s ponukou viesť  na našej škole krúžok.

Bohužiaľ sa nám ani v spolupráci so spomínanými klubmi nepodarilo nájsť vedúceho basketbalového krúžku. Žiaci si však môžu po konzultácii s triednym učiteľom vybrať z ponuky školy akýkoľvek iný krúžok vhodný pre 1. stupeň. Zoznam krúžkov nájdete na webovej stránke školy - sekcia záujmové útvary v šk. r. 2019-2020.

V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa basketbalového krúžku vás budeme obratom informovať.
 

S pozdravom

vedenie školy


UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV ŠJ...

Upozorňujeme stravníkov školskej jedálne, že elektronický systém odhlasovanie zo stravy je od 27.1.2020 opäť funkčný a môžete ho používať.

Na odhlasovanie cez systém STRAVA.CZ môžete použiť aj aplikáciu Strava.cz, ktorú si stiahnete  z Google play alebo App store a nainštalujete do vašich mobilných zariadení či tabletu.

Viac informácií vrátane pokynov nájdete v sekcii : školská jedáleň

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaní na stránky STRAVA.CZ kde sa môžete odhlásiť z obeda ŠJ.


OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO RADY ŠKOLY 22.1.2020


Riaditeľka ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení konanie volieb do Rady školy pri ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

  •  dňa 22.01.2020 /streda/  o 14,15 hod. v zborovni školy voľba 2 zástupcov  pedagogických zamestnancov do RŠ
 
  • dňa 22.01.2020 /streda/  o 14,30 hod. v jedálni školy voľba 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ
 
  • dňa 06.02.2020 /štvrtok/  o  17,00 hod. v jedálni školy voľba 4 zástupcov  rodičov žiakov  školy.


Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
 

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v ZŠ. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasovprítomných voličov. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ, rozhodne žrebovaním predseda volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie.
 

 


Aktualizované dňa 27.1.2020