ARCHÍV OZNAMOV RODIČOM, ŽIAKOM ŠKOLY A VEREJNOSTI

 

 

Oznam pre rodičov – Riaditeľské voľno

 

V utorok 14.9.2021 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno.
Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16.9.2021.

 

Vedenie školyOznam: Zber papiera 8.9. - 9.9.2021

Vážení rodičia a žiaci,

oznamujem Vám, že v dňoch 8.9 - 9.9.2021 v čase od 1400 do 1700 hod. sa uskutoční zber papiera pri zadnom vchode. OZNAM: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 - 2022, 2.9.2021

Základné informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

 •  zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 •  podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
 •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 •  

NA STIAHNUTIE:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.PDF

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.DOCOZNAM RODIČOM - dôležité!!! [6.7.2021]

Vážený rodič, dňom 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2020 Z.z. o dotáciách, ktorou sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre všetkých žiakov ZŠ a posledného ročníka MŠ a dotáciu na stravu (1,30 €/1 obed s povinnosťou rodiča doplácať za každý odobratý obed na I. stupni 0,28 €, na II. stupni 0,36 €) bude možné poskytnúť  len deťom, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ a žijú v domácnosti,:

 1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.);
 
 1. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ktoré Vám vystaví ÚPSVaR na základe Vami podaného Formulára na posúdenie príjmu vrátane dokladu o príjme a to čo najskôr, najneskôr do 10. 08. 2021.);
 
 1. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (Potrebné preukázať čestným vyhlásením za každého rodiča zvlášť a v prípade akejkoľvek zmeny v spôsobe uplatňovania daňového bonusu túto skutočnosť okamžite hlásiť ŠJ. V opačnom prípade alebo nepravdivým vyhlásením sa rodič dopúšťa trestného činu podvodu a musí si byť vedomý právnych dôsledkov.). Vzor vyhlásenia vo formáte PDF môžete stiahnúť tu, príp. je k dispozícii vo vestibule ZŠ.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny vyzývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie dieťa z dôvodu splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok od septembra 2021, aby najneskôr do 27. 07. 2021 predložili potrebné podklady, a to buď osobne v ŠJ, alebo poštou na adresu ŠJ pri ZŠ, Hutnícka 16, 052 01  Spišská Nová Ves.

Po uvedenom termíne, avšak najneskôr do 10.08.2021, je možné doplniť žiadosť o dotáciu na stravovanie iba pre dieťa v prípade zmeny skutočnosti týkajúcej sa príjmu rodičov do výšky životného minima.

Pri ostatných žiadostiach a dokumentoch doručených po 27. 07. 2021 nie je možné zaručiť, že dieťaťu bude dotácia na stravovanie poskytnutá už od septembra 2021.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)Oznam pre verejnosť [1.7.2021]

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 14.7.2021 do 31.8.2021 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU
ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


OZNAM: Prezenčné vzdelávanie - aktualizácia čestného vyhlásenia

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5. 2021 s účinnosťou od 17.5.2021 je obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách.

Pri prvom nástupe a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

b) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Manuál pre základné školy (aktualizované 18.5.2021)
Rozhodnutie ministra z 13.5.2021
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 


OZNAM: Prezenčné vzdelávanie od 3.5.2021

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.4. 2021  je znova obnovená prezenčná výučba. Od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

Pri prvom nástupe a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Ďakujeme za spoluprácu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Infografika - pravidlá pre školy od 3.5.2021
Rozhodnutie ministra
Návrat do škôl
Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

 


 

OZNAM: Nástup žiakov piateho až siedmeho ročníka na prezenčné vzdelávanie od 26.4.2021

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4. 2021  bude znovu obnovená prezenčná forma výučby aj pre žiakov piateho až siedmeho ročníka. Podmienkou nástupu žiaka druhého stupňa do školy je negatívny výsledok RT- PCR alebo antigénového testu (nie starší ako 7 dnížiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti (ak nie sú vyňatí z testovania na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR – viď infografika. – Pravidlá pre školy od 19.4.2021).

Upozorňujeme Vás na povinnosť zákonného zástupcu odovzdať pri nástupe žiaka do školy vyplnené „Čestné vyhlásenie“, bez ktorého sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania .

Žiaci piateho až siedmeho ročníka sa pred začiatkom vyučovania 26.4.2021 stretnú podľa pokynov pred školou s triednymi učiteľmi, kde im odovzdajú čestné vyhlásenia a predložia k nahliadnutiu potvrdenia o výsledku testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne doklad potvrdzujúci výnimku z testovania.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Infografika - pravidlá pre školy od 19.4.2021
Rozhodnutie ministra
Návrat do škôl
Čestné vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ
Čestné vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiakov na 2. stupni ZŠ

 


 

OZNAM: Nástup žiakov ôsmeho a deviateho ročníka na prezenčné vzdelávanie od 19.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4. 2021  bude znovu obnovená prezenčná forma výučby pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Podmienkou nástupu žiaka druhého stupňa do školy je negatívny výsledok RT- PCR alebo antigénového testu (nie starší ako 7 dní) žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti (ak nie sú vyňatí z testovania na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR – napr. prekonanie ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu nástupu, resp. zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19).

Upozorňujeme Vás na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe žiaka do školy vyplnené „Čestné vyhlásenie“, bez ktorého sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa pred začiatkom vyučovania 19.4.2021 stretnú podľa pokynov pred školou s triednymi učiteľmi, kde im odovzdajú čestné vyhlásenia a predložia k nahliadnutiu potvrdenia o výsledku testu žiaka a zákonného zástupcu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Rozhodnutie ministra
Návrat do škôl od 19. apríla 2021 
Čestné vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ
Čestné vyhlásenie pre zákonných zástupcov žiakov na 2. stupni ZŠ
 

 

Vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [26.10.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 do odvolania bude vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka prebiehať dištančnou formou cez EduPage, ZOOM, bezkriedy. V prípade akýchkoľvek problémov počas dištančného vzdelávania kontaktujte ihneď triedneho učiteľa. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka bude naďalej prebiehať prezenčnou formou v škole. Pre žiakov I. stupňa bude v prevádzke aj ŠKD a školská jedáleň. Ranný ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime. Prosíme rodičov o jeho využívanie len v nevyhnutných prípadoch. Žiaci 2. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020.
Vzhľadom k danej situácii došlo k úprave rozvrhov niektorých tried. Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili so zmenami v rozvrhoch. Upravené rozvrhy sú zverejnené na stránke školy.

Vážení rodičia, milí žiaci. Nasledujúce ťažké obdobie nie je obdobím voľna, okrem jesenných prázdnin v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Pre všetkých je dôležité, aby sa žiaci na vyučovanie, ktoré prebieha každý deň od 8.00 hod. podľa  rozvrhov a pokynov jednotlivých vyučujúcich, pripravovali tak, ako keď chodia do školy.

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.      
Všetky informácie budú priebežne zverejňované na stránke školy a cez EduPage.

 

Vedenie školy


Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

 

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy

od 25. júna 2020

 

          Zákonný zástupca

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves do konca školského roku 2019/2020.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.   
 • Pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechá dieťa v domácom prostredí.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

          Organizácia výchovno –vzdelávacieho procesu

 • Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je dobrovoľná na základe záujmu rodičov.
 • Žiaci, ktorí sa prezenčnej formy vzdelávania nezúčastnia, sú povinní riadiť sa pokynmi triednych učiteľov v súvislosti s odovzdávaním a preberaním učebníc, s vyprázdnením si skriniek a odovzdaním kľúčov a pod.

 

Príchod do školy

 • Z dôvodu uvoľnenia opatrení sa nástup žiakov na vyučovanie uskutočňuje len cez predný vchod školy od 7. 30 do 7. 50 hod.
 • Pri vstupe žiakov do školy prebieha náhodné ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom. Meranie teploty a dezinfekciu rúk zabezpečujú pri každom vchode nepedagogickí zamestnanci školy.
 • Po vstupe do budovy školy sa žiaci 1. -3. ročníka prezúvajú  pred svojou triedou. 
 • Žiaci ostatných tried a žiaci ŠPT sa po vstupe do budovy prezúvajú v určených šatniach.

 

Časový harmonogram vyučovacieho dňa od 25.6.2020 platí pre všetkých žiakov.

 • Začiatok vyučovania je o 7.55 hod.
 • Koniec vyučovania je o 11.35 hod. pre žiakov 1. – 5. ročníka a 12.30 hod. pre žiakov 6. – 9. ročníka.       
 • Činnosť v triedach zabezpečujú triedni učitelia.
 • Pri hodinovej organizácii vzdelávania je dĺžka vyučovacej hodiny 45 minút.

 

Ročník

1. VH

2. VH

3. VH

4. VH

5. VH

1.– 9. roč.

07,55 - 08,40

08,50 - 09,35

09,55 - 10,40

10,50 - 11,35

11,45-12,30

 

 • Skupiny sú tvorené triedami v pôvodnom zložení.
 • V pôvodnom zložení sú aj skupiny detí v ŠKD z obdobia pred 16.3.2020.
 

Odchod na stravovanie, odchod zo školy

 • Z tried na prízemí odchádzajú žiaci zo školy cez terasy. Žiaci 4. - 9. ročníka a ŠPT odchádzajú zo školy predným vchodom.
 • Triedny učiteľ v 1. – 3. ročníku alebo vychovávateľ v ŠKD pred odchodom do ŠJ zabezpečí umytie a dezinfekciu rúk stravujúcich sa žiakov v triede a odchádza s nimi na stravovanie.
 • Žiaci 4. - 9. ročníka a ŠPT si po odložení vecí v šatniach dezinfikujú ruky pri vstupe do ŠJ pod dozorom vyučujúceho na poslednej hodine.

 

Stravovanie

 • Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe v školskej jedálni len pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa budú zúčastňovať výchovno - vzdelávacieho procesu v škole.
 • Skupiny žiakov majú v školskej jedálni vyčlenené stoly, pri ktorých sa budú stravovať počas celej školskej dochádzky v júni. Oddelenie ŠKD sedí spolu pri jednom stole.
 • Žiaci si jedlo a nápoje odoberajú sami.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
 • V prípade záujmu o školské stravovanie v uvedených  dňoch prihlasuje žiaka na stravu zákonný zástupca záväzne cez EduPage v termíne do 22.6.2020 do 10,00 hod. z dôvodu včasného zabezpečenia surovín.

 

Prevádzka ŠKD

 • Činnosť ŠKD trvá od 11,30 hod. – do 16,30 hod., ráno od 6.30 hod.
 • Činnosť oddelení sa realizuje v pôvodných triedach ŠKD z obdobia  pred 16. 3. 2020.
 • Rodič alebo rodinný príslušník detí z oddelení  ŠKD nevstupuje do školy a deti si nevyzdvihuje doteraz obvyklým spôsobom cez videovrátnika, ale zaklope priamo na vonkajšie dvere oddelenia z terasy, ktorými dieťa po prezutí sa odchádza.

 

          Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • Ranný zdravotný filter žiakov a zamestnancov školy (náhodné meranie teploty, dezinfekcia rúk).
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanci majú odporučené nenosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Žiak má v taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, vyučujúci zabezpečia časté a intenzívne vetranie.
 • Telesno-výchovne aktivity je odporúčané vykonávať v externom prostredí, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
 • Zamestnanci základnej školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní, na správne umývanie rúk.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Triedy sú vybavené tekutým mydlom a dezinfekčným prostriedkom. Odporúčame rodičom, aby textilné uteráky nahradili papierovými utierkami.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne po skončení výchovno- vzdelávacieho procesu.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).

 

Pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • O podozrení  na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

V prípade potvrdenia ochorenia

 • Základná škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ.

Oznam o otvorení školského areálu počas prázdnin [10.7.2020]

 

Areál školy je cez letné prázdniny pre verejnosť otvorený denne od 900 do 2000 hod. Multifunkčné ihrisko je možné využívať v Po – Pi v čase od 1300 do 2000 hod. po objednaní na telefónnom čísle 0940 800 517

Cena za prenájom je 10 eur na hodinu. Všetci návštevníci vstupujú do školského areálu na vlastnú zodpovednosť a musia sa riadiť Prevádzkovým poriadkom, ktorý je vyvesený na vstupnej bráne ihriska.


OZNAM PRE RODIČOV [21.5.2020]

 

18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

 1. otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 2. otvorenie školských klubov detí,
 3. otvorenie školských jedální.
V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:
 
 1. nástup dieťaťa do školy,
 2. využitie školského klubu detí,
 3. stravovanie v školskej jedálni.
V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

 

Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu.

O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl.

Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.

Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. 

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy.

Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.
 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prevádzky školy a jej vnútorného režimu budú súčasťou pokynu riaditeľa, ktorý bude taktiež zverejnený na webovej stránke školy.

Ďalšie, podrobnejšie informácie  sú prístupné tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol.


OZNAM [20.5.2020]

 

Vážení rodičia.

Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl.

Týmto Vás žiadame o vyjadrenie záujmu, či sa Vaše dieťa bude od 1. júna 2020 zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole, navštevovať ŠKD a ŠJ, prostredníctvom on-line návratky zverejnenej na webovej stránke školy (EduPage) alebo prostredníctvom EduPage aplikácie do 21.5.2020

Pokiaľ vypĺňate prihlášku cez edupage aplikáciu v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). 

Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE.

Ak vypĺňate prihlášku cez EDUPAGE stránku na webe, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz). Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu.(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie. Nepoužívajte na prihlasovanie do akcií konto žiaka, pretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujeme.


[OZNAM 11.5.2020]

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

na edupage stránke našej školy je zverejnený nový rozvrh platný od zajtrajšieho dňa 12.5.2020. Rozvrh bol upravený podľa "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" vydaných ministerstvom školstva dňa 28.4.2020

Online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM (prípadne iných aplikácií) bude prebiehať podľa doterajších pokynov vyučujúcich alebo triednych učiteľov.

Zároveň žiadame rodičov žiakov, ktorí do dnešného dňa neprihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu alebo etickú výchovu prostredníctvom edupage aplikácie alebo edupage stránky školy, aby tak urobili obratom.
 

Viac informácií nájdete na stránke školy.


S pozdravom
vedenie školy


OZNAM [30.4.2020]

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o vyplnenie záväznej on-line prihlášky na vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy v školskom roku 2020/2021. Prihlášku, zverejnenú na webovej stránke školy, vypĺňajú zákonní zástupcovia žiakov terajšieho 1. - 8. ročníka.


Zároveň prosíme rodičov žiakov terajšieho 6. ročníka, aby vyplnili aj on-line prihlášku k výberu povinne voliteľných predmetov pre žiakov 7. ročníka v školskom roku 2020/2021. Prihláška je tiež zverejnená na webovej stránke školy. 

 

Pokiaľ vypĺňate prihlášku cez edupage aplikáciu v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou výberu povinne voliteľného predmetu (pre budúcich siedmakov), alebo náboženstva či etickej výchovy (pre žiakov 1. - 8. ročníka). 

Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolonku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE.

Ak vypĺňate prihlášku cez edupage stránku na webe, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta

Ďakujeme


OZNAM [30.4.2020]

Zmena hodnotenia...

Milí žiaci, vážení rodičia!


Na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ vydaného MŠVVaŠ a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.4.2020 Vám oznamujem zmenu hodnotenia nasledujúcich predmetov v 2.polroku šk. roku 2019/2020:


1. stupeň 

 • informatika
 • anglický jazyk – 1. a 2. ročník


2. stupeň - telesná a športová výchova, športová príprava, občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, cvičenia zo SJL, cvičenia z MAT, regionálna výchova, druhý cudzí jazyk (NEJ/RUJ).

Záverečné hodnotenie uvedených predmetov bude slovom absovoval(a)/ neabsolvoval(a).


https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020-aktualizovane/

        Mgr. Alena Ludányiová
              riaditeľka školy


OZNAM [21.4.2020]

Vážení rodičia a priatelia školy.

Ďakujeme Vám za podporu, ktorou každoročne viacerí prispievate k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole formou poukázania 2% z dane. Tohto roku nám do obdobia, kedy ste zvykli cez školu odovzdávať príslušné tlačiva, vstúpila mimoriadna situácia. 

V prípade, že ste sa takto rozhodli pomôcť našej škole aj tento rok, príslušné tlačivo nájdete na stránke školy v sekcii 2% dane z príjmov: https://www.zshutnickasnv.sk/a2-z-dane/. K vyhláseniu je potrebné doložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. 

Vyplnené tlačivá môžete doniesť do školy v dňoch 23., 24. a 27. apríla 2020 v čase od 800 do 1600 hod. alebo samostatne odniesť do podateľne daňového úradu.
         

Riaditeľstvo ZŠ


OZNAM [13.4.2020]

Vážení rodičia,


od stredy 15. apríla 2020 bude na našej škole prebiehať zápis detí do 1. ročníka formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke školy (kliknutím na odkaz otvoríte elektronickú prihlášku). Žiadame Vás o dôsledné vyplnenie prihlášky, o vyplnenie všetkých koloniek, ktoré sa v nej nachádzajú.


V súvislosti s Dodatkom č.3 k Štátnemu vzdelávaciemu programu, v ktorom MŠVVaŠSR upravuje rámcový učebný plán pre základné školy, majú  rodičia pre svoje dieťa možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Vzhľadom na to, že cudzí jazyk sa na našej škole vyučuje v rámci jednej disponibilnej hodiny už v prvom a druhom ročníku Vás žiadame, aby ste v prihláške v poznámke vyjadrili, či máte  záujem o anglický alebo nemecký jazyk. Skupina nemeckého jazyka bude otvorená len v prípade dostatočného záujmu a naplnená do maximálneho počtu.

Do poznámky, okrem voľby cudzieho jazyka, môžete uviesť prípadne aj iné potrebné informácie o dieťati alebo požiadavky na vedenie školy, napr. zaradenie do triedy s kamarátom, na ktoré sa budeme snažiť prihliadať.

Ak zvažujete odkladpredčasné zaškolenie alebo na základe depistáže v MŠ máte vedomosť o tom, že Vaše dieťa bude žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zadajte túto možnosť v prihláške, aby sme dieťa objednali na psychologické vyšetrenie. Rodič môže na toto vyšetrenie objednať svoje dieťa aj sám emailom na adrese: majercakova.cpppapsnv@gmail.com.

V prípade nejakej požiadavky na vedenie školy, či už zaradenie do triedy s kamarátom, alebo inej, je potrebné ju uviesť v poznámke.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickúprihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa a pri dodržaní všetkých hygienických predpisov) v dňoch 17.4. 2020, 20.4. a 21.4.2020 v čase od 800 do 1600 hod. Na zápis prinesie rodný list dieťaťa , občiansky preukaz, prípadne poplatok na zakúpenie pracovných zošitov na školský rok 2020/2021.


Vopred Vám ďakujeme za úzku spoluprácu v týchto náročných dňoch.

Vedenie ZŠ


OZNAM [27.3.2020]

Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021


Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.  3. 2020 sa zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves uskutoční v pracovných dňoch 15. 4. 2020 až 21. 4. 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke školy.

Overenie údajov, ktoré zákonný zástupca predložil, podpísanie elektronickej prihlášky a zaplatenie poplatku za pracovné zošity sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch 17.4.202020.4. 2020 a 21. 4. 2020 v čase od 800 do 1600 hod. Na zápis prinesie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.


Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva v súvislosti so zápisom obracia sa na rodičov, prípadne starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č. dverí 219, alebo elektronicky na adresu viera.oltznauerova@mesto.sk, t.č. 053/415 22 38.


O Z N A M

 

Vážení rodičia,  milí žiaci.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 24.3.2020 Vám oznamujeme, že základná škola, ŠKD aj ŠJ sú uzavreté až do odvolania.

Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom vzdelávacích portálov.


             Mgr. Alena Ludányiová, v.r.

               riaditeľka školyy


USMERNENIE KU KORONAVÍRUSU 2020

 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia upozorňujeme, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci školy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

MŠVVaŠ DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
    
V zmysle Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 09.03.2020 sa všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti nariaďuje povinná karanténa v domácom prostredí.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

 • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie.
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Zároveň v súčasnej dobe neodporúčame organizovanie akýchkoľvek dovoleniek a výletov do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu.


                                                                                        Mgr. Alena Ludányiová,v.r.

                                                                                             riaditeľka školy

PDF verzia usmernenia ku koronavírusu

Vážený rodič,

z  dôvodu vysporiadania zálohy na stravovanie vo výške 20,- Eur, pozastavujeme vydávanie šekov pre žiakov  -  stravníkov ŠJ. 

Poštový poukaz, ktorý ste práve obdržali, je za mesiac apríl 2020. Úhrady za máj a jún budú vysporiadané zo zálohy. Poštový poukaz, ktorý dostanú žiaci v júni, bude obsahovať zálohovú platbu na mesiac september 2020 a bude ho potrebné uhradiť do 15.8.2020, aby sa žiak mohol plynule v septembri začať stravovať v školskej jedálni počnúc začiatkom školského roku 2020/21.


Prípadné preplatky, resp. nedoplatky za školský rok 2019/20, ktorých výška bude definitívne známa až po ukončení školského roku, budú dodatočne vysporiadané v šeku na mesiac október 2020. Za porozumenie Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom

vedúca školskej jedálne


Vážení rodičia,

na základe vášho pretrvávajúceho záujmu o basketbalový krúžok sme opätovne oslovili basketbalové kluby pôsobiace v našom meste (ŠBK SNV a BK AC LB 04 SNV) s ponukou viesť  na našej škole krúžok.

Bohužiaľ sa nám ani v spolupráci so spomínanými klubmi nepodarilo nájsť vedúceho basketbalového krúžku. Žiaci si však môžu po konzultácii s triednym učiteľom vybrať z ponuky školy akýkoľvek iný krúžok vhodný pre 1. stupeň. Zoznam krúžkov nájdete na webovej stránke školy - sekcia záujmové útvary v šk. r. 2019-2020.

V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa basketbalového krúžku vás budeme obratom informovať.
 

S pozdravom

vedenie školy


UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV ŠJ...

Upozorňujeme stravníkov školskej jedálne, že elektronický systém odhlasovanie zo stravy je od 27.1.2020 opäť funkčný a môžete ho používať.

Na odhlasovanie cez systém STRAVA.CZ môžete použiť aj aplikáciu Strava.cz, ktorú si stiahnete  z Google play alebo App store a nainštalujete do vašich mobilných zariadení či tabletu.

Viac informácií vrátane pokynov nájdete v sekcii : školská jedáleň

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaní na stránky STRAVA.CZ kde sa môžete odhlásiť z obeda ŠJ.


 


Aktualizované dňa 12.9.2021