ELEKTRONICKÁ ŽIACKA KNIŽKA

Vážení rodičia,  milí žiaci


Elektronická žiacka knižka - EŽK je služba školy rodine, ktorá na jednej strane poskytuje rodičom pravidelný prehľad o prospechu a dochádzke detí v škole, na druhej strane oberá našich žiakov o možnosť zatajovať pred rodičmi známky, poznámky, neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní, napríklad nenosením klasickej žiackej knižky do školy.

Internetová žiacka knižka ostáva aj dnes ako ďalšia možnosť ku klasickej žiackej knižke. To znamená, že rodič má možnosť získavať prehľad z oboch uvedených zdrojov. O prospechu sú rodičia aj naďalej pravidelne informovaní na rodičovských združeniach.

Rodičia každého žiaka, rovnako ako aj žiaci školy majú svoje prístupové meno a heslo, ktoré im do elektronickej žiackej knižky - školského portálu - umožní nahliadnuť. V elektronickom prostredí školského portálu nájdu nielen známky svojho dieťaťa, ale i jeho údaje o dochádzke a správaní počas vyučovania. Všetky spomenuté údaje sú prístupné len rodičom daného dieťaťa, teda žiaden iný rodič nemá možnosť nahliadnuť do žiackej knižky, ktorá nepatrí jeho dieťaťu.

Údaje v IŽK sú aktualizované pravidelne každý deň. Rodič môže známku podpísať, či komunikovať s učiteľom.


 

Zaujali Vás možnosti nášho školského portálu Elektronická žiacka knižka a nemáte prihlasovacie údaje? 

Postupujte, prosím, podľa týchto pokynov:

Prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky pre žiaka školy získa žiak priamo od triedneho učiteľa.  Prihlasovacie údaje ostávajú rovnaké na všetky školské roky, počas ktorých bude Vaše dieťa žiakom našej školy. Heslo si žiak môže zmeniť na vlastné.

Prihlasovacie údaje pre rodičov sú odosielané na email rodiča automaticky a škola teda tieto prihlasovacie údaje nepozná. Je preto dôležité aby škola mala k dispozícii správny email na rodiča.

Ak Vám prihlasovacie údaje na email neprišli (skontrolujte si aj SPAM) kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa.  

Vo svojej žiadosti uveďte:

- meno svojho dieťaťa
- triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa

Do predmetu správy napíšte identifikátor: EŽK - /meno a triedu vášho dieťaťa/

Z dôvodu ochrany osobných údajov Vám bude spätný mail s prihlasovacími údajmi zaslaný len v prípade, že emailová adresa, z ktorej ste poslali žiadosť sa zhoduje s emailovou adresou zákonného zástupcu, ktorú ste nahlásili na začiatku školského roka triednemu učiteľovi vyplnením evidenčného listu žiaka.

Ak nemáte nahlásený email, je potrebné tento údaj doplniť cez triedneho učiteľa, prípadne tento údaj aktualizovať.

Prihlásiť sa ako:
 

 

Google

 

Interaktívny prístup ku suplovaniu je možný aj prostredníctvom mobilu či tabletu. Systém učiteľa automaticky upozorní pípnutím na zmenu v suplovaní.K tomu je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu ascEduPage App.