ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021-2022

1. Organizácia školského roka

(zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

1.1. Obdobie školského vyučovania
Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021(utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

2. Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

(zákon 245/2008 Z.z., § 155 ods. 4)

2.1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2021. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-5.

2.2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2021. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9.

 

3. Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

(zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaká pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

4. Medzinárodné merania

(zákon 245/2008 Z.z., § 154 ods. 8 písm. a)

Hlavnou doménou štúdie PISA je matematická gramotnosť. Pilotné meranie bude v Slovenskej republike prebiehať v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PISA sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl. Výskum PIRLS skúma viaceré procesy porozumenia a práce s textom rozličného typu. Hlavné testovanie bude po prvýkrát na Slovensku prebiehať nielen v papierovej, ale aj v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PIRLS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pirls

5. Súťaže

(zákon 596/2003 § 14 ods. 3)

Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakovzakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/

Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport/Povinne zverejňované a iné informácie/Zoznam súťaží a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže.


 

Aktualizované dňa 27.9.2021