ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022-2023

 

Organizácia školského roka


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

 

Obdobie školského vyučovania

 

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok). 

 

Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov piateho ročníka (Testovanie 5) a deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9), ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy. Celoslovenské testovania žiakov základných škôl (Testovanie 5 a Testovanie 9) sa uskutočnia v termínoch podľa Tabuľky 2 v prílohe.

Testovanie 9

a. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským), Tabuľka 2.

b. Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.

c. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. až 30. novembra 2022.

d. Informácie o Testovaní 9.
 

Testovanie 5

a. Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách z predmetov matematika,slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský́ jazyk a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským), Tabuľka 2.

b. Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku.

c. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022.

d. Informácie o Testovaní 5

 

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“), ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku.

a. Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2022.

b. Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. novembra 2022.

c. Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. marec – 24. marec 2023.

d. Ak žiadateľ vykoná externé testovanie neúspešne, môže podať žiadosť o externé testovanie v opravnom termíne, a to do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie. Termín a miesto konania v opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle príslušného RÚŠS. Miesto konania externého testovania v opravnom termíne určuje príslušný RÚŠS.

 

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022.

a. Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2022.

b. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá.
 

ZDROJ: https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf

Aktualizované dňa 9.9.2022