Organizačná štruktúra školského roka 2017 - 2018

 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
1.1. Organizácia školského roka
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).
 
1.2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa  uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).
  • Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
  • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. 
  •  Vo vybraných základných školách bude vo februári 2018 a vo vybraných stredných školách počas septembra a októbra 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
  • Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na  https://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 .
  •  
ZDROJ: [Text prevzatý z: https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf ] 

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 78

Anketa

Našli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 18