ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019-2020

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
 
1.1. Organizácia školského roka
 • Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa30. júna 2020 (utorok).
 • Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov (ďalej len „zákonný zástupca“) o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej). Prevádzku MŠ počas školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný na https://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf.
 
 
2.2. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
 • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.
 • Na vybraných ZŠ bude v mesiacoch október 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5.
 • Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.
 
 
1.3 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa skutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyka slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).
 • Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách. 
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, alebo gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. 
 • Vo vybraných ZŠ bude vo februári 2020 a vo vybraných SŠ v období september až október 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
 • Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. Z dôvodu zvýšenia počtu položiek v testoch sa predĺži čas testovania, a preto pre žiakov zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom ukrajinským je nutné realizovať dvojdňové testovanie.
 • Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku. 
 • Je potrebné venovať osobitnú pozornosť doržiavaniu pokynov NÚCEM pri výbere školských koordinátorov a administrátorov a dôsledne realizovať ich školenia.
ZDROJ: Text prevzatý z: https://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf