Organizačná štruktúra školského roka 2018 - 2019

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
1.1. Organizácia školského roka
 • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (štvrtok).
 
2.2. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.
 • Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.
 
1.3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).
 • Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách. 
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. 5. V súvislosti so zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „iŠVP“) dochádza ku zmenám v testovaní v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra (ďalej „SJSL“) v školskom roku 2018/2019. Test zo SJSL bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.
 • Vo vybraných základných školách vo februári 2019 vo vybraných stredných školách v období september – október 2019 sa uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
 • Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.
 
ZDROJ: [Text prevzatý z: https://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf] 

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 87

Anketa

Našli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 32