INTERNÝ PORIADOK ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2021/2022

Školská jedáleň pri ZŠ, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb (dôchodcovia).

 

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

Kategória:

   Obed bez dotácie

potraviny + réžia / spolu

        Obed dotovaný                 

Dotácia + príspevok rodiča / spolu

Žiak I. stupňa ZŠ

1,08 € + 0,50 € / 1,58 €

1,30 € + 0,28 € / 1,58 €

Žiak II. stupňa ZŠ

1,16 € + 0,50 € / 1,66 €

1,30 € + 0,36 € / 1,66 €

Zamestnanec ZŠ

1,26 € + 1,40 € / 2,66 €

 

Cudzí stravník

1,26 € + 1,40 € / 2,66 €

 

Donášaná vlastná strava diétna: manipulačný poplatok za každé takéto vydané jedlo 0,10 €

 

Výšku stravného určuje zriaďovateľ Mesto Spišská Nová Ves vo VZN Mesta Spišská Nová Ves o určení príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach .

Dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa je podľa zákona č. 544/2020 Z.z. o dotáciach od 01. 08. 2021 možné poskytnúť iba dieťaťu, ktoré žije v domácnosti,:

 1. ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi,
 2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. alebo si ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa neuplatňuje daňové zvýhodnenie.

ak o ňu zákonný zástupca žiaka požiada v ŠJ a zároveň predloží Potvrdenie z ÚPSVaR o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, o príjme do výšky životného minima alebo Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa za každého rodiča zvlášť (k stiahnutiu na webovom sídle ZŠ).

Nepravdivým vyhlásením sa rodič dopúšťa trestného činu podvodu a musí si byť vedomý právnych následkov.

 

Jedálny lístok

Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, na výveske pri vstupe do školskej jedálne a tiež na internetovej stránke školy.

Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:

 1. 2 hlavné jedlá mäsové,
 2. 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
 3. 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové.

Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov. Zelenina sa podáva môže podávať denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, polievky, zeleninové obloženia.

ZŠ je zapojená do celospoločenských projektov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

 1. Na stravu sa  žiak predbežne prihlasuje 02. 09. 2021  v triede formou hromadnej  prihlášky, kde zároveň dostane na vyplnenie pre zákonného zástupcu Záväznú prihlášku jednotlivca a Pokyny pre stravníka. Po zaevidovaní záväzných prihlášok stravníkov, bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručená platobná poukážka na úhradu stravného k úhrade do 15. v mesiaci na mesiac vopred, pričom v septembri na september a október spolu splatná do 15. 09. 2021.  Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou, prevodom z osobného účtu  ( kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol).

Neskôr sa možno na stravovanie prihlásiť kedykoľvek v ŠJ, avšak aspoň 1 deň vopred a po preukázaní sa dokladom o zaplatení.

 1. Odhlásiť sa zo stravy je možné v kancelárii ŠJ, telefonicky na čísle 053/3249619 a cez aplikáciu Edupage aspoň 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 predchádzajúceho dňa. Stravu prihlasuje, odhlasuje rodič alebo stravník. Počas prázdnin a voľných dní  sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

Z dôvodu  zachovania čerstvosti mäsa a potravín, ako aj kvôli skladovacím podmienkam z akcií (výlety, šport. podujatia, branné cvičenia, kino a pod.), kedy sa žiaci už do školy v daný deň  na stravu  nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod. vopred na základe písomného menného zoznamu za triedu.

Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nemôžu byť preto akceptované.

Na posledné  2 dni vyučovania v kalendárnom  roku 2021  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 17. 12. 2021 a na konci šk. roku 2021/22  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 24. 06. 2022 kvôli polročnej a koncoročnej uzávierke a tiež z dôvodu  uchovávania a skladovania potravín.

 1. V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára okrem cudzích stravníkov – dôchodcov ( nariadenie zriaďovateľa). Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho dôvodu (t.j. náhle ochorenie – len prvý deň choroby), si  sám naberie na vyhradenom stole v ŠJ polievku a hlavné jedlo si preloží z taniera do obedára. V prípade zavedenia protipandemických opatrení sa prekladanie stravy do obedára v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy nebude poskytovať.
 2. Obedy sa vydávajú   v čase od 11.45  do 13.45 hod.

 

Dieťa, ktoré nie je na vyučovacom  procese, nárok na stravu nemá!

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 1. Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Realizuje na základe čipového systému. Novému stravníkovi bude po prihlásení na stravovanie vydaný čip, ktorého hodnota 3,00 € bude následne zarátaná k platobnému predpisu stravného. Žiakom, ktorí už mali vydaný čip v predošlých školských rokoch, naďalej platí pôvodný čip.

 

Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo úhrady za stravu oznámi rodič  včas ( zrušenie stravy, prestup na inú školu,....) rovnako aj akúkoľvek zmenu v spôsobe uplatňovania daňového bonusu.

 

V Spišskej Novej Vsi, 23. 08. 2021                                          

 Martina Jurkovičová

     vedúca ŠJ

Aktualizované: 28.9.2021