INTERNÝ PORIADOK ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2022/2023

Školská jedáleň pri ZŠ, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb (dôchodcovia).

 

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

Kategória:

   Obed bez dotácie

potraviny + réžia / spolu

        Obed dotovaný                 

Dotácia + príspevok rodiča / spolu

Žiak I. stupňa ZŠ

1,50 € + 0,60 € / 2,10 €

2,10 € + 0,00 € / 2,10 €

Žiak II. stupňa ZŠ

1,70 € + 0,60 € / 2,30 €

2,30 € + 0,00 € / 2,30 €

Zamestnanec ZŠ

2,40 € + 2,00 € / 4,20 €

 

Cudzí stravník

2,40 € + 2,00 € / 4,20 €

 

Donášaná vlastná strava diétna: manipulačný poplatok za každé takéto vydané jedlo 0,10 €

Dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa je podľa zákona č. 544/2020 Z.z. o dotáciach od 01. 05. 2021 možné poskytnúť žiakovi základnej školy, ak o ňu zákonný zástupca žiaka požiada v ŠJ a zároveň predloží vyplnenú a podpísanú Žiadosť rodiča ... o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. návratka), (k stiahnutiu na webovom sídle ZŠ, alb. v kancelárii ŠJ).

Pre poskytnutie dotácie na stravovanie sa sleduje splnenie 2 podmienok súčasne, t.j. účasť na vyučovaní v deň, kedy je žiak na stravu prihlásený a rovnako aj vyzdvihnutie prihláseného obeda (nutnosť odčipovať). V prípade, ak žiak na vyučovaní nebol a zo stravy sa neodhlásil, alb. bol, ale prihlásenú stravu nevyzdvihol, resp. stravu vyzdvihol, ale nezúčastnil sa vyučovania; v týchto prípadoch mu v dané dni bude účtovaná k úhrade ako vyššie v tab. stĺpec „Obed bez dotácie“.

 

Jedálny lístok

Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, na výveske pri vstupe do školskej jedálne a tiež na internetovej stránke školy.

Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:

  1. 2 hlavné jedlá mäsové,
  2. 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
  3. 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové.

Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov. Zelenina sa podáva môže podávať denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, polievky, zeleninové obloženia.

ZŠ je zapojená do celospoločenských projektov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

  1. Na stravu sa  žiak predbežne prihlasuje 05. 09. 2022  v triede formou hromadnej  prihlášky, kde zároveň dostane na vyplnenie pre zákonného zástupcu Záväznú prihlášku jednotlivca a Pokyny pre stravníka. Po zaevidovaní záväzných prihlášok stravníkov, bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručená platobná poukážka na úhradu stravného k úhrade do 15. v mesiaci na mesiac vopred, pričom v septembri na september a október spolu splatná do 15. 09. 2021.  Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou, prevodom z osobného účtu  ( kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol). Neskôr sa možno na stravovanie prihlásiť kedykoľvek v ŠJ aspoň 1 deň vopred.
  2. Odhlásiť sa zo stravy je možné v kancelárii ŠJ, telefonicky na čísle 053/3249619 a cez aplikáciu Edupage aspoň 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 predchádzajúceho dňa. Stravu prihlasuje, odhlasuje rodič alebo stravník. Počas prázdnin a voľných dní  sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

Z dôvodu  zachovania čerstvosti mäsa a potravín, ako aj kvôli skladovacím podmienkam z akcií (výlety, šport. podujatia, branné cvičenia, kino a pod.), kedy sa žiaci už do školy v daný deň  na stravu  nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod. vopred na základe písomného menného zoznamu za triedu.

Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nemôžu byť preto akceptované.

Na posledné  3 dni vyučovania v kalendárnom  roku 2022  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 16. 12. 2022 a na konci šk. roku 2022/23 na posledné 3 vyučovacie dni  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 23. 06. 2023 kvôli polročnej a koncoročnej uzávierke a tiež z dôvodu  uchovávania a skladovania potravín.

  1. V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára okrem cudzích stravníkov – dôchodcov ( nariadenie zriaďovateľa). Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho dôvodu (t.j. náhle ochorenie – len prvý deň choroby), si  sám naberie na vyhradenom stole v ŠJ polievku a hlavné jedlo si preloží z taniera do obedára. V prípade zavedenia protipandemických opatrení sa prekladanie stravy do obedára v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy nebude poskytovať.
  2. Obedy sa vydávajú   v čase od 11.45  do 13.45 hod.

 

Dieťa, ktoré nie je na vyučovacom  procese, nárok na stravu nemá!

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

  1. Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Realizuje na základe čipového systému. Novému stravníkovi bude po prihlásení na stravovanie vydaný čip, ktorého hodnota 3,00 € bude následne zarátaná k platobnému predpisu stravného. Žiakom, ktorí už mali vydaný čip v predošlých školských rokoch, naďalej platí pôvodný čip.

 

Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo úhrady za stravu oznámi rodič  včas ( zrušenie stravy, prestup na inú školu,....); rovnako aj akúkoľvek zmenu v spôsobe uplatňovania daňového bonusu.

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 23. 03. 2023  

                                         Martina Jurkovičová

     vedúca ŠJ

 

Aktualizované: 24.3.2023