Bezpečne na internete 2021-2022

Jedným z vážnych problémov, ktorý hrozí všetkým využívajúcim moderné technológie je kyberšikana. V rámci primárnej prevencie sme preto žiakov 5. a 6. ročníkov na hodinách informatiky, pod vedením p. zástupcu školy Mgr. Ľuboša Sedláka a p. sociálnej pedagogičky Mgr. Patrície Geciovej, v týždni od 7.2. do 11.2. oboznamovali a učili ako predchádzať nežiadúcemu správaniu na internete. Vysvetlili sme si pojmy kyberšikana, kyberagresor, kyberobeť..., možnosti nahlásenia nepríjemných a obťažujúcich správ. Na hodinách sme si pozreli fiktívny príbeh o kyberšikane natočený žiakmi našej školy. Aby sme si urobili obraz o tomto probléme na škole, žiaci vyplnili anonymný dotazník, z ktorého vyberáme pár zaujímavých zistení:

  • 73% opýtaných žiakov o pojme kyberšikana už počulo, ale osobne sa s ním nestretli
  • 10% sa s kyberšikanovaním už stretlo v minulosti
  • 17% opýtaných sa s kyberšikanovaním nestretlo vôbec
  • 100% žiakov sa momentálne necíti byť kyberšikanovaných
  • 23% žiakov priznalo, že sa sami stali kyberagresormi

Výsledky dotazníka sú orientačné a slúžia len pre potreby ZŠ.

https://www.youtube.com/watch?v=9zYvNPxEGno

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-bezpecne-na-internete-2021-2022/gif/ /album/fotogaleria-bezpecne-na-internete-2021-2022/2-gif30/ /album/fotogaleria-bezpecne-na-internete-2021-2022/3-gif27/ /album/fotogaleria-bezpecne-na-internete-2021-2022/4-gif25/ /album/fotogaleria-bezpecne-na-internete-2021-2022/5-gif20/