AKTIVITY V PRIMÁRNEJ PREVENCII SPJ

V spolupráci so školským pedagógom každoročne škola pripravuje aktvity zamerané na Sociálno patologické javy spoločnosti. Aktivity sú zamerané na prevenciu SPJ žiakov. Konajú sa besedy, prednášky, športové aktivity, kultúrne programy s tématikou prevencie SPJ v škole i v spoločnosti.
 

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2023-2024

Učíme sa na cestách

V tomto polroku sme v rámci prevencie oboznámili našich deviatakov aj s novým konceptom učenia sa na strednej škole. Poznatky nezískavame iba sedením v škole (hoc aj to je dôležité), ale aj poznávaním okolitého sveta, cestovaním a objavovaním nových kultúr. Práve o tom...

Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie
V kalendári primárnej prevencie na našej škole patrí negatívnym spoločenským javom ako sú šikanovanie a kyberšikanovanie zvýšená pozornosť. Čo presne tieto pojmy znamenajú, kto je agresorom a obeťou, na koho sa obrátiť, sme hovorili v tomto školskom roku na besedách...

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň sa každoročne v našej škole nesie v duchu boja proti drogám. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike. Tento rok sa žiaci s touto témou oboznamovali na triednických hodinách pomocou prezentácií a pracovných listov....

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery
V pondelok 20.11. sme sa už po 4-krát pripojili k deťom na Slovensku a v Čechách a zabubnovali za právo detí vyrastať bez násilia. Počas tretej vyučovacej hodiny boli pripravené pre žiakov našej školy prezentácie, podcasty a linky pomoci, s ktorými sa oboznámili....

Šikanavanie zažité na vlastnej koži

Šikanavanie zažité na vlastnej koži
Aké je to zažiť šikanovanie na vlastnej koži, nám prišiel do školy porozprávať dňa 5.6. občiansky aktivista p. Viktor Pamula. Počas besedy sa piataci mali možnosť dozvedieť o pocitoch a životných zážitkoch človeka, ktorému v školskom prostredí spolužiaci ale aj učitelia nedokázali vždy vytvoriť...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Filipovi kamaráti 2022

Filipovi kamaráti 2022
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám k nám včera (22.11.) do školy zavítal Filip so svojimi kamarátmi. Žiaci na prvom stupni sa s ním vybrali na zlovestný ostrov, kde sa stretli s tabakovými banditmi, drogérou a Alkoholínom. Filip nám vysvetlil, prečo sú pre nás...

Besedy s preventistkou z PZ v SNV

Besedy s preventistkou z PZ v SNV
Vzhľadom k tomu, že experimentovanie s legálnymi či nelegálnymi drogami sa podľa štatistických údajov posúva do stále mladšieho veku, rozhodli sme sa v spolupráci s PZ v SNV pripraviť pre našich žiakov besedy na tému „Drogy – ich nebezpečenstvo“. V piatok 21.10. pod vedením p. npor. M. Podobenovej...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2021 - 2022

Zvládli sme to

Celý školský rok prebiehal na našej škole v prvých ročníkoch program sociálneho a emocionálneho rozvoja detí – Zippyho kamaráti. Pod vedením sociálnej pedagogičky školy Mgr. Patrície Geciovej a špeciálnej pedagogičky Mgr. Slávky Urbanovej si naši prváci zlepšovali a rozvíjali...

Zážitkové besedy

Tento rok nám situácia umožnila v priebehu školského roka realizovať v spolupráci s CPPPaP SNV preventívne zážitkové besedy zamerané na negatívne javy dnešnej doby. Žiakom 5. roč. sme sa snažili pomôcť s prechodom na druhý stupeň besedou „Ako sa racionálne učiť“, žiakov 6....

Napredujeme s úsmevom...

Napredujeme s úsmevom...
Na našej škole už od októbra v prvých ročníkoch realizujeme pod vedením špeciálneho a sociálneho pedagóga školy projekt Zippyho kamaráti, ktorý podporuje emocionálne zdravie detí.  Naši veľkí – malí prváci už zvládli jeho polovicu a naučili sa vnímať vlastné pozitívne...

Bezpečne na internete 2021-2022

Jedným z vážnych problémov, ktorý hrozí všetkým využívajúcim moderné technológie je kyberšikana. V rámci primárnej prevencie sme preto žiakov 5. a 6. ročníkov na hodinách informatiky, pod vedením p. zástupcu školy Mgr. Ľuboša Sedláka a p. sociálnej pedagogičky Mgr. Patrície Geciovej, v týždni od...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi.

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli realizované v spolupáci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži predchádzala domáca príprava žiakov, ktorá pozostávala zo vzorových úloh z IQ testov a úloh zo stránky www.testiq.sk. Cieľom súťaže bolo...

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]
24. októbra 2019 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili besedy na tému Prevencia šikanovania. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP, Spišská Nová Ves.

Súťaž v skladaní rubikovej kocky - Zdravý životný štýl [25.10.2019]

Súťaž v skladaní rubikovej kocky - Zdravý životný štýl [25.10.2019]
Vrámci zapájania žiakov do aktivít, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a vhodnému využívaniu voľného času sa 25. októbra 2019 uskutočnila súťaž pre žiakov 5. a 6. ročníkov v skladaní rubikovej kocky.  Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v dvoch kategóriach: 1....

Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]

Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]
22. októbra 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie sociálnopatologických javov a školských psychológov. Témou stretnutia bolo predstavenie konceptu besied pre žiakov základných škôl Prevencia intolerancie a rasizmu, Ľudské práva, realizovaných Centrom...

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]
20. septembra 2019 sa vrámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov uskutočnila prednáška pre žiakov 8. ročníkov na tému: Nadmerné užívanie Internetu u detí a mládeže, online závislosti. Prednášajúcou bola PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. 3. 10. 2019 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2017-2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018
V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:  čo sú nelátkové...

Drogy tie nie sú pre mňa 2017

Drogy tie nie sú pre mňa 2017
PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA 1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa...

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017
V mesiaci október sa v našej škole uskutočnila séria besied pre žiakov 5.,8. a 9. ročníka. V 5. ročníku žiakov zaujala beseda o efektívnom učení, na ktorej si vyskúšali stratégiu učenia pomocou pojmových a myšlienkových máp. V 8. ročníku žiakom  p. psychologička priblížila problém obchodovania...

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

ZIPPYHO KAMARÁTI

ZIPPYHO KAMARÁTI
V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.  Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,...

Týždeň boja proti drogám 2016

Týždeň boja proti drogám 2016
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7....

Aktivity v školskom roku 2015 - 2016

Týždeň boja proti drogám 2015

Týždeň boja proti drogám 2015
V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.   Projekt realizujú: Mesto Spišská Nová Ves OZ mladi ľudia a život Mestská polícia Spišská Nová Ves Policajný zbor SR   Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o...

Aktivity v školskom roku 2014 - 2015

Všetci to robia 2015

Všetci to robia 2015
31.5. 2015 Svetový deň bez tabaku     V našej škole si pravidelne pripomíname Svetový deň bez tabaku projektovým vyučovaním na hodinách matematiky.   Projekt sa volá „Všetci to robia“.    Ide o poukázanie na sociálne zveličovanie teenagerov pri...

Workshop na tému "Internetová závislosť"

Workshop na tému "Internetová závislosť"
Dňa 18.5.2015 do našej školy zavítal vzácny hosť. Na riziká nesprávneho využívania internetu nás prišla upozorniť mediálne známa p. psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.   Práve ona je garantom užitočnej internetovej stránky www.e-deti.sk, ktorá je určená deťom učiteľom a...

Aktivity v školskom roku 2013 - 2014

Výchovný koncert 2014

Výchovný koncert 2014
  V marci v školskom roku 2013/2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci s agentúrou LETART. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka  sa zabavili na koncerte pod názvom „V ZDRAVOM TELE ŽIŤ JE...

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku
Už druhý školský rok sa v našej škole realizuje projekt „Všetci to robia“ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.). Veta „Všetci to robia“ je obľúbená medzi teenagermi, ak chcú pred rodičmi alebo pred učiteľmi ospravedlňovať svoje negatívne správanie. Vetu používajú aj vtedy, keď...

Aktivity v školskom roku 2012 - 2013

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku
Dňa 31.mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tohto roku naši siedmaci spolu s pani učiteľkami matematiky uskutočnili projekt "Všetci to robia". Najprv odhadli, koľko žiakov fajčí a tento odhad porovnávali so skutočnosťou. Zistili, že v našej škole a v ďalších troch školách v...

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"
  Dňa 8.4.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci spolupráce s agentúrou LETART zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Vzdušné zámky“. Hudobníci poukazovali na možnosť výberu, každý je sám zodpovedný za to, akú cestu si vyberie, či to bude cesta zdravia alebo cesta s drogami. Hudobníci sa slovom,...