Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]

Stretnutie koordinátorov PPSJ a školských psychológov [22.10.2019]

22. októbra 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov primárnej prevencie sociálnopatologických javov a školských psychológov.
Témou stretnutia bolo predstavenie konceptu besied pre žiakov základných škôl Prevencia intolerancie a rasizmu, Ľudské práva, realizovaných Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spiššskej Novej Vsi.

Mgr. Zuzana Plíhalová, koordinátorka ochrany detí pred násilím, z ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, oboznámila účastníkov stretnutia s Národným projektom Podpora ochrany detí pred násilím.