Aktivity v primárnej prevencii SPJ

V spolupráci so školským pedagógom každoročne škola pripravuje aktvity zamerané na Sociálno patologické javy spoločnosti. Aktivity sú zamerané na prevenciu SPJ žiakov. Konajú sa besedy, prednášky, športové aktivity, kultúrne programy s tématikou prevencie SPJ v škole i v spoločnosti.
 

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2017-2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018
V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:  čo sú nelátkové...

Drogy tie nie sú pre mňa 2017

Drogy tie nie sú pre mňa 2017
PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA 1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa...

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017
V mesiaci október sa v našej škole uskutočnila séria besied pre žiakov 5.,8. a 9. ročníka. V 5. ročníku žiakov zaujala beseda o efektívnom učení, na ktorej si vyskúšali stratégiu učenia pomocou pojmových a myšlienkových máp. V 8. ročníku žiakom  p. psychologička priblížila problém obchodovania...

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

ZIPPYHO KAMARÁTI

ZIPPYHO KAMARÁTI
V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.  Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,...

Týždeň boja proti drogám 2016

Týždeň boja proti drogám 2016
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7....

Aktivity v školskom roku 2015 - 2016

Týždeň boja proti drogám 2015

Týždeň boja proti drogám 2015
V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.   Projekt realizujú: Mesto Spišská Nová Ves OZ mladi ľudia a život Mestská polícia Spišská Nová Ves Policajný zbor SR   Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o...

Aktivity v školskom roku 2014 - 2015

Beseda s preventistom PZ SR 2015

Beseda s preventistom PZ SR 2015
V priebehu mesiaca január 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníkov stretli s preventistom PZ. Tentokrát žiakom pripravil premietanie filmov s protidrogovou tematikou. Žiaci sa mohli vcítiť do kože hlavných hrdinov filmov skúšajúcich alkoholové  opojenie. Počúvali  ich výpovede  o živote,...

Týždeň boja proti drogám 2014

Týždeň boja proti drogám 2014
Jeden týždeň v novembri je v našej škole venovaný boju proti drogám. V škole sa rozprávame nielen o nebezpečenstve užívania návykových látok, ale využívame čas na rozhovory o tom, ako zmysluplne tráviť voľný čas, ako odolávať tlaku rovesníkov, ktorí nás nabádajú k fajčeniu, užívaniu...

Aktivity v školskom roku 2013 - 2014

Výchovný koncert 2014

Výchovný koncert 2014
  V marci v školskom roku 2013/2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci s agentúrou LETART. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka  sa zabavili na koncerte pod názvom „V ZDRAVOM TELE ŽIŤ JE...

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku
Už druhý školský rok sa v našej škole realizuje projekt „Všetci to robia“ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.). Veta „Všetci to robia“ je obľúbená medzi teenagermi, ak chcú pred rodičmi alebo pred učiteľmi ospravedlňovať svoje negatívne správanie. Vetu používajú aj vtedy, keď...

Aktivity v školskom roku 2012 - 2013

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku
Dňa 31.mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tohto roku naši siedmaci spolu s pani učiteľkami matematiky uskutočnili projekt "Všetci to robia". Najprv odhadli, koľko žiakov fajčí a tento odhad porovnávali so skutočnosťou. Zistili, že v našej škole a v ďalších troch školách v...

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"
  Dňa 8.4.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci spolupráce s agentúrou LETART zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Vzdušné zámky“. Hudobníci poukazovali na možnosť výberu, každý je sám zodpovedný za to, akú cestu si vyberie, či to bude cesta zdravia alebo cesta s drogami. Hudobníci sa slovom,...