IMAGINE LOGO - programovanie v detskom programovacom jazyku

Milí žiaci,
 
na hodinách informatiky pracujeme s programom Imagine logo. Imagine logo je detský programovací jazyk, v ktorom učíte korytnačku príkazy tak aby dokázala vykresliť zaujímavé útvary, prípadne dokázala spraviť nejakú akciu či interakciu. Úroveň znalostí programovania a algoritmovania sa líši v závislosti od ročníka, v ktorom sa Imagine logo preberá.
 
LEVEL 1 - 5.ročník
Žiak dokáže používať základné pohybové príkazy a iné príkazy na vykreslenie základných útvarov podľa predlohy. Zoznámi sa aj s príkazom opakuj, ktorý sa používa pri vykresľovaní cyklyckých útvarov, teda takých kde sa skupina príkazov opakuje niekoľko krát (základné útvary ako štvorec, rovnostranný trojuholník, šesťuholník, osemuholník a kružnica).
 
LEVEL 2 - 6. ročník
Žiak dokáže samostatne logicky zvážiť, ktorá postupnosť príkazov je najvhodnejšia na vykreslenie útvaru. Príkaz opakuj dokáže používať pri vykresľovaní útvarov podľa predlohy, zoznámy sa s vnoreným príkazom opakuj a procedúrou.
 
LEVEL 3 - 7. ročník
Žiak dokáže samostatne používať vnorený príkaz opakuj a iné príkazy v procedúrach. Žiak dokáže využívať vnorené procedúry v samostatných programoch. Žiak sa naučí nové príkazy a postupnosti príkazov, ktoré dopĺňajú už naučené príkazy o nové funkcie.
 
LEVEL 4 - 8. ročník
Žiak samostatne dokáže vytvoriť program podľa zadania.
 
LEVEL 5 - 9. ročník
Žiak samostatne dokáže vytvoriť program podľa zadania, opraviť chyby v programe, dokáže vytvoriť jednoduché hry a iné aplikácie.
 

Príkaz celým názvom Skratka príkazu Popis príkazu
dopredu do 100 nakreslí čiaru dopredu 100 krokov
vzad vz 100 nakreslí čiaru dozadu 100 krokov
vpravo vp 90 otočí korytnačku vpravo o 90 stupňov
vľavo vl 90 otočí korytnačku vľavo 90 stupňov
bod bod 50 nakreslí kruh s priemerom 50 krokov
pero hore ph dvihne pero - korytnačka  nekreslí
pero dole pd položí pero - korytnačka kreslí
nech farba pera nechfp "modra zmení farbu pera na modrú
  nechfp + enter vyberiem si farbu z ponuky
  nechfp ? korytnačka vyberie náhodnú farbu
nechfp ?prvok [zlta modra cervena] korytnačka si vyberá náhodnú farbu pera len z uvedených 3 farieb
nechfp ?prvok [zlta 1 zlta 2 zlta 3 zlta 4] korytnačka si vyberie náhodnú farbu pera len z uvedených odtieňov žltej farby
nech farba pera nechfp "zelena6 korytnačka bude kresliť farbou pera v jednom vybranom odtieni 
nech farba vyplne "modra
vypln
nechfv "modra vypln farba výplne uzavretého útvaru bude mať modrú farbu. Korytnačka musí byť umiestnená vo vnútry objektu
nechfarbapozadia "modra zmení sa farba pozadia na modrú
nech hrubka pera nechhp 3 zmení hrúbku pera na hrot veľkosti 3 kroky
  nechhp + enter hrúbku hrotu pera vyberiem z ponuky
  nechhp ? korytnačka vyberie náhodnú hrúbku hrotu pera
znovu znovu vymaže všetko a korytnačku umiestni v strede obrazovky
zmaž zmaz vymaže všetko a korytnačku nechá na poslednej pozícii
opakuj opakuj X[skupina príkazov] používa sa tam kde sa skupina príkazov bude opakovať, kde X je počet opakovaní
uprav uprav "názov procedúry vytvorí procedúru, do ktorej zapíšeme potrebnú postupnosť príkazov. Vyvolanie procedúry (teda vykreslenie toho čo sme naprogramovali) sa vykoná zadaním názvu procedúry do príkazového riadka
; ; komentar zápis komentára v programe
cakaj  cakaj 100 cas, ktorý prejde od poslednej vykonanej úlohy
polygon polygon [opakuj X do Y vp Z] korytnačka vykreslí pravidelný útvar. Ak chýba uzavretie strany útvaru, korytnačka ju automaticky dokreslí tak aby bol útvar uzavretý zo všetkých strán.
nechpoz [x y] umiestnenie korytnačky na pozíciu osi X,Y
INTERPRETÁCA ZÁPISU PRÍKAZOV, POSTUPNOSTI PRÍKAZOV:
príklady na zápis základných príkazov v PDF formáte  stiahni 
príklady na príkaz opakuj (základné cyklické útvary) v PDF formáte stiahni
príklady na príkaz opakuj v PDF formáte stiahni
príklady na vnorerný príkaz opakuj v procedúre v PDF formáte  stiahni 
príklady na procedúry a vnorené procedúry v PDF formáte stiahni
nové príkazy a príkazy rozširujúce používané príkazy nechfp, vypln, polygon ... stiahni
učebnica: "Tvorivá informatika 1. zošit z programovania" v PDF formáte stiahni
príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (nebo)  stiahni 
príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (luka) stiahni
príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (auto) stiahni

 

POZOR!!!

Je nesmierne dôležité dodržiavať správny zápis príkazov (medzery, úvodzovky a pod.), inak korytnačka nemusí vykresliť útvar.

Odporúčam stiahnuť si a nainštalovať program Imagine logo aj do vaších PC doma. Stiahnite si ho teraz alebo alebo si doneste do školy USB kľúč, inštalačku programu vám dám !!!