CHÉMIA

 " Chémia ako predmet sprístupňuje žiakom poznatky o zákonitostiach chemických reakcií z oblasti všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. "