Chémia

 " Chémia ako predmet sprístupňuje žiakom poznatky o zákonitostiach chemických reakcií z oblasti všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. "

Vyskúšajte si virtuálne experimenty a laboratórne testy :

Simulácia č. 1

Ako sa líšia slabé a silné kyseliny? Ponorte papier alebo sondu do roztoku pre meranie pH, alebo použite elektródu pre meranie vodivosti. Potom uvidíte ako koncentrácia a sila ovplyvňuje pH. Môže mať slabý roztok kyseliny rovnakú hodnotu pH ako silný roztok kyseliny??
 
Simulácia č. 2

Sledujte alfa častice unikajúce z jadra polónia, čo spôsobuje rádioaktívny rozpad alfa. Sledute ako sa náhodné rozpadové časy vzťahujú k polčasu.
 
 
Simulácia č. 3

Zoznámte sa s interakciou medzi rôznymi kombináciami atómov. Zapnutím silových šípok uvidíte buď celkovú silu pôsobiacu na atómy alebo jednotlivé atraktívne a odpudivé sily. Skúste zmeniť vlastnosti atómu, a parametre a zistíte ako bude ovplivnená interakcia.
 
Simulácia 4.

 Ako viete či je chemická rovnica v rovnováhe? Čo môže zmeniť vyrovnanie rovnice? Uvedomte si, že počet atómov každého prvku je udržiavaný pri chemickej reakcii. Popíšte rozdiel medzi koeficientami a indexami v chemickej rovnici.
 
Simulácia č. 5

Experimentujte s héliom v balóne. Teplovzdušný balón alebo tuhá guľa plnená rôznymi plynmi. Zistite, čo spôsobí to, že balón či guľa sa vznáša alebo padne. Skúste zmeniť premenné, a pozorujte ako sa zmení pohyb balóna.
 
Simulácia č.6

Prečo sa balón udrží na svetri? Popíšte a nakreslite modely pre bežné pojmy statickej elektriny, ako prenos náboja, atrakcia, odpor uzemnenie
 
Simulácia č.7

Chcete pochopiť beta rozpad? Sledujte ako dochádza k vyberaniu jadier...
 

Simulácie č. 8
 
Ako sa čierne spektrum slnka mení v závislosti od viditeľného svetla? Opíšte čo sa stane z čierneho spektra, ak sa zníži teplota. Alebo čo sa stane s tvarom krivky a vrcholom krivky? Predstavte si, že vidíte 2 žiariace objekty, z ktorých jeden svieti na oranžovo a druhý na modro. Ktorý z nich bude teplejší?