INFORMATIKA

NAS - SIEŤOVÉ ZDIEĽANÉ ÚLOŽISKO DOKUMKENTOV ŽIAKOV
7.A skupina N1 pripojiť na NAS
7.AB skupina CMS pripojiť na NAS
7 AB skupina N2N1 pripojiť na NAS
8.A pripojiť na NAS
8.B pripojiť na NAS
NAS - INŠTALAČKY
Imagine logo - programovanie stiahnuť Imagine logo
Microsoft office 2010 stiahnuť Microsoft Office 2010 (4,1 Gb)
Team Viewer quick support stiahnuť Team Viewer Quick Support
NAS - ZDIEĽANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY  
EXCEL - tabuľkový kalkulátor stiahnuť materiály

 

Milí žiaci
 

"Informatika má dôležité postavenie, vo vzdelávaní. Poslaním vyučovania informatiky je viesť Vás k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, teda vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Štúdium informatiky  zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto je v tomto predmete potrebné dôkladnejšie sa zameriavať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie poskytnú vo vyučovaní informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty."

Pravidlá pre využívanie učebne Informatiky:

 1. žiaci môžu využívať služby Internetu (www, e-mail) mimo vyučovania v čase vyhradenom, avšak len s dodržiavaním pravidiel Laboratórneho poriadku učebne Informatiky
 2. V prípade vyššieho počtu študentov ako funkčných počítačov v miestnosti, prednosť majú žiaci, ktorí budú využívať prostriedky učebne na študijné účely
 3. Ani počas využívania počítačov v čase vyhradenom pre žiakov, nie je dolovolené hrať akékoľvek hry - či už inštalované na PC alebo dostupné na internete (on- line flash hry... )
 4. je prísne zakázané požívanie komunikačných a downloadovacích peer - to - peer programov, programov na sťahovanie tzv. torrent súborov a iných obdobných programov, ktoré by mali za následok preťaženie či zavírenie počítačovej siete
 5. žiaci nesmú využívať učebňu v im vyhradenom voľnom čase na komerčné účely, alebo akékoľvek činnosti, ktoré poskytujú možnosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom prezerania internetových stránok
 6. v prípade zistenia prítomnosti akejkoľvek hry alebo neznámeho programu či podozrivého súboru na pracovnej stanici je študent povinný to oznámiť okamžite vyučujúcemu, ktorý v učebni vykonáva dozor, alebo správcovi sieti
 7. v učebni je zakázané používanie mobilných telefónov počas vyučovania
 8. je zakázané meniť nastavenia PC bez vedomia vyučujúceho alebo správcu sieti
 9. do učebne je žiakom povolený vstup len s pedagogickým dozorom
 10. v učebni je zakázané piť nápoje a jesť
 11. v učebni je prísne zakázané prenášať a meniť počítačové zostavy bez vedomia kompetentej osoby, teda vyučujúceho, správcu učebne či správcu sieti


V prípade závažného alebo opakovaného porušenia týchto zásad bude užívateľovi zrušené konto a zakázaný prístup do siete. Ak svojim konaním spôsobí hmotnú škodu, bude od neho prostredníctvom zákonného zástupcu vymáhané jej nahradenie.

 

Stiahnuť laboratórny poriadok v plnej verzii vo formáte PDF (98 Kb)                            
Stiahnuť prehlásenia o oboznámeni s laboratórnym poriadkom vo formáte PDF (67 Kb)

 

Na prezeranie PDF dokumentov je potrebné mať v PC nainštalovaný program Adobe Reader.

Diskusné fórum

Máte otázku?

Chcete poradiť?

Potrebujete pomoc?

 

napíšte do diskusného fóra

 

Na hodinách Informatiky sa venujeme aj programovaniu v programe IMAGINE LOGO. Tí najšikovnejší programátori môžu svoje schopnosti ukázať napr. na súťaži PALMA junior (ak sa chcete dozvedieť viac o súťaži kliknite na odkaz.) alebo Imagine Logo Cup (ak sa chcete dozvedieť o súťaži viac kliknite na odkaz.) kde môžete získať aj zaujímavé ocenenia.