MICROSOFT EXCEL

Milí žiaci,
 
na spoločných hodinách sme sa naučili ako pracovať s tabuľkovým kalkulátorom MS Excel. Naučili sme sa ako vytoriť tabuľku podľa slovného zadania, tak aby bola šitá na mieru pre jej užívateľa, naučili sme sa ako pridávať, mazať, premiestňovať, kopírovať stĺpce, riadky a hodnoty v nich. Naučili sme sa používať funkciu formát buniek, ktorá v sebe skrýva množstvo užitočných funkcií (orámovanie, podfarbenie, orientácia textu, zlúčovanie, štýl písma, zamknutie buniek, formát zápisu dátum, mena, čas, desatinné čislo, percento). Naučili sme sa aj pracovať so základnými vzorcami a funkciami, ktoré nám program ponúka. Tie majú za úlohu spraviť z obyčajnej statickej tabuľky dynamickú a interaktívnu pre užívateľa našich tabuliek. Ukázali sme si aj zaujímavé prvky ako napr.: zabezpečenie zošita a hárka, skrytie vzorcov, nastavenie zdieľania tabuľky, filtre a grafy a iné.
 
Pripravil som pre Vás stručný náhľad do vzorcov a funkcií, ktorým sme sa spoločne na hodinách informatiky venovali, a ktoré budú pre vás užitočné aj pri plnení domácich úloh nie len z informatiky :)
 
TERMINOLÓGIA:
 
ADRESA BUNKY - jednoznačné určenie pozície bunky podľa názvu stĺpca a riadka (napr. A3 pričom A je názov stĺpca, 3 je názov riadku)
RELATÍVNA HODNOTA BUNKY - hodnota v bunke, ktorá nie je stála a môže mať akúkoľvek hodnotu (napr. v bunke A3 môžu byť rôzne hodnoty , ktoré zadá napr. užívateľ)
ABSOLÚTNA HODNOTA BUNKY - hodnota v bunke, ktorá je stála a má jednu jednoznačnú hodnotu (napr. v bunke A2 bude stále len jedna hodnota, ktorú užívateľ jednoznačne zadal do bunky)
POLE - oblasť buniek ohraničená bunkami (napr. pole A2 až B14, znamená, že do výberu sú zarhnuté všetky bunky, ktoré sa nachádzajú medzi týmito dvoma bunkami)
 
 
zápis vzorca, operácia s bunkami vysvetlenie
=A2+A3 zratávanie relatívnych hodnôt
=A2-A3 odrátavanie relatívnych hodnôt
=A2*A3 násobenie relatívnych hodnôt
=A2/A3 delenie relatívnych hodnôt
=(A2+A)/A1 sčítanie a delenie relatívnych hodnôt, oddelené zátvorkami
=A2+3 zrátavanie relatívnej a absolútnej hodnoty
=A2-3 odratávanie absolútnej hodnoty od relatívnej
=A2*2 násobenie relatívnej hodnoty a absolútnej hodnoty
=A3/5 delenie relatívnej hodnoty absolútnou
=SUM(A2:A8) zratávanie relatívnych hodnôt v bunkách A2 až A8 funkciou SUM. Teda zrátavanie všetkých buniek v poly A2 až A8
=SUM(A2;A3;A8) zrátavanie relatívnych hodnôt v bunkách A2 a A3 a A8 funkciou SUM
=SUM(A2:A7;A3) zrátavanie relatívnych hodnôt v poli A2 až A7 a prirátanie relatívnej hodnoty v bunke A3
=SUM(A2:A8;A1;5) zrátavanie relatívnych hodnôt v poli A2 až A8, prirátanie relatívnej hodnoty v bunke A1 a prirátanie absolútnej hodnoty 5
=AVERAGE(A4:A15) Vypočítanie aritmetického priemeru relatívnych hodnôt z poľa A4 až A15
=AVERAGE(A2;A4;A5;A8) Vypočítanie aritmetického priemeru z relatívnych hodnôt v bunkách A2 a A4 a A5 a A8
=AVERAGE(A2:A8;A3) Vypočítanie aritmetického priemeru z relatívnych hodnôt v poli A2 až A8 a A3
=AVERAGE(A3:10;A11;5) Vypočitanie aritmetického priemeru z relatívnych hodnôt v poly A3 až A10 a A11 a absolútnej hodnoty 5
=MAX(A3:B15) Zobrazenie maximálnej relatívnej hodnoty v poli A3 až B15
=MIN(A3:B16) Zobrazenie minimálnej relatívnej hodnoty v poly A3 až B16
=IF(A4>5;"správne";"nesprávne") Podmienka, ak bude relatívna hodnota v bunke A4 väčšia ako 5, potom vypíše text správne v opačnom prípade vypíše nesprávne
=IF(A3>4;SUM(B2:B17);"zadaj iné číslo") Podmienka, ak bude relatívna hodnota v bunke A3 väčšia ako 4, zrátaj relatívne hodnoty v bunkách B2 až B17, v opačnom prípade vypíš :"zadaj iné číslo"
=IF(AND(A3>10;A3<20);"OK";"znovu") Podmienka, ak bude ralatívna hodnota v bunke väčšia ako 10 a menšia ako 20, vypíš:"OK" v opačnom prípade vypíš:"znovu"
=IF(AND(A3>10;A3<20);AVERAGE(A5:B5);"zadaj číislo") Podmienka, ak bude realtívna hodnota v bunke A3 väčšia ako 10 a menšia ako 20, potom vyrátaj aritmetický priemer z poľa A5 až B5, v opačnom prípade vypíš:"zadaj iné číslo"
=IF(A3=5;SUM(A2:A9);IF(A3=4;AVERAGE(A2:A9);IF(A3=2;"zadaj iné číslo"))) Podmienka, ak relatívna hodnota v bunke A3 je rovná 5, tak zrátavaj relatívne hodnoty v poli A2 až A9. Ak relatívna hodnota v bunke A3 bude rovná 4, tak vyrátaj aritmetický priemer relatívnych hodnôt v poli A2 až A9. Ak bude relatívna hodnota v bunke A3 rovná 2, tak vypíš text: "zadaj iné číslo"
=SUMIF(A13:A16;"<20") funkcia SUMIF zratava len hodnoty mensie alebo vacsie ako je nastavený limit
=SUMIF(A13:A18; "slovo"; B13:B18) funcia SUMIF prechádza pole buniek A13 až A18 a hľadá bunku so s výrarazom SLOVO. Ak nájde v tomto poli "slovo" tak zrátava číselné hodnoty v poli B13 až B18.
=ZAOKROUHLIT(C7;1) funkcia ROUND  zaoukrúhľovanie smerom nahor na zadaný počet desatinných miest
=CONCATENATE(A2;" ";B2) funkcia CONCATENATE spájanie dvoch alebo viacerých  textových či číselných reťazcov

 

TÉMA - NÁZOV UČIVA
Príklady na použitie vzorcov SUM, AVERAGE, IF, IFAND, MAX, MIN stiahnuť
Príklady na použitie vzorcov CONCATENATE, ZAOKRÚHLIŤ (ROUND), SUMIF stiahnuť
Praktické použitie vzorcov a funkcií stiahnuť