Vyberte si svoju triedu:   

Zoznam domácich úloh pre triedu 9.C

domáca úloha 1. Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine logo

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. 

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť niekoľko útvarov:

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky!!!

Farby musia byť rovnaké ako je v predlohe!!!

 

Na splnenie úlohy máte čas do 29.9.2014 (pondelok)

 

na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy.

To čo naprogramujete uložte a nezabudnite poslať cez elektronický formulár a samozrejme priložiť súbor!!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/domace-ulohy/

Zadanie 2. Tvorba prezentácie v programe Power Point

 

Témy na prezentácie:

1. Ako vznikol Internet

2. Ako nás ovplivňuje technika a počítače?

3. Aké nebezpečenstvá na nás číhajú vo svete kyberpriestoru?

 

Prezentácie pripravujete v skupinách, každá skupina má 3. členov. Prezentácia by nemala presiahnuť 10 minút, mala by byť pútavá a presvedčivá.


Tím 1
Filip Girášek
Veronika Starostová
René Girga
 
téma 1.
Tím 2
Anna Mária Hamračková
Barbora Tilová
Nikola Hangalová
téma 2.
Tím 3
Michaela Horváthová
Michal Rusin
Samuel Jakubec
téma 3.

Vyvarujte sa chýb:

 • Zabudnite na nudné štandardné fonty
 • Nepoužívajte ošúchané predvolené powerpoint témy
 • Nepreháňajte to s animáciami a efektami
 • Vyvarujte sa cirkusovému predstaveniu
 • Nedávajte všetko do slidov
Ak ste v 3- člennej skupine, používajte komunikáciu cez mail, alebo chat, synchronizujte sa a pracujte ako tím.
 
Hodnotená bude celá skupina, nie jednotlivci !!! Hodnotím technické spracovanie prezentácie a tiež samotné prezentovanie tímu. Nemusíte posielať prezentácie na môj mail, dôležité je aby ste ich mali v pondelok na hodine !!!
 
Ak vám nie je niečo jasné napíšte do diskusného fóra.
 

Vidíme sa 24.11.2014 teda v pondelok.

Zadanie 3. Práca v tabuľkovom kalkulátore MS Excel, Návrh a úprava tabuľky

Úloha: Navrhnite tabuľky podľa zadaní, ktoré sú uvedené nižšie. Pre splnenie úlohy je potrebné spraviť 3 zadania. Ktoré to budú je na vás. 

 

Zadanie 1: 
Zástupca poisťovne navštívil 5 škôl (ZŠ Hutnícka, ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Lipová, ZŠ Nad Medzou, ZŠ Komenského)v rozličných mestách (SNV, Trenčín, Poprad, Bratislava, Košice). Vytvorte tabuľku na uchovanie údajov o navštívenej škole, jej sídle, dátume návštevy (dátum si vymyslite) a počte uzavretých poistiek (počet poistiek si vymyslite).

 

pomôcka: vytvorte kategórie, kde budú názvy 5 škôl v 5 mestách. Vytvorte kategórie ako adresa školy, dátum návštevy a počet uzavretých poistiek. Zapíšte údaje do tabuľky.

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 1.xls


Zadanie 2: 
Jožko dostáva od svojich rodičov a príbuzných vreckové. Na konci každého mesiaca zráta svoje príjmy a polovicu z nich si uloží na vkladnú knižku. Vytvorte tabuľku na zápis Jožkových príjmov a sporenia počas jedného roka.

 

pomôcka: Vytvorte kategóriu pre každý mesiac v roku (január - február), kde v každom mesiaci bude suma peňazí. Vytvorte ďalšiu kategóriu, ako sumu peňazí, ktorú si Jožko šetrí na vkladnú knižku. Vytvorte kategóriu, v ktorej budú zrátané všetky Jožkove úspory. (použite funkciu SUM)

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 2.xls


Zadanie 3: 
Pomocou cenníka niektorej firmy zaoberajúcej sa predajom výpočtovej techniky navrhnite tabuľku na určenie celkovej ceny hardvéru, ktorý by ste mohli využiť pri zriaďovaní novej počítačovej učebne (napríklad 10 PC, 10 monitorov, 3 tlačiarne ).

 

pomôcka: Vytvorte kategórie hardvéru. Priraďte jednotlivým komponentom cenu na základe cenníka (kliknutím sem prejdeš na stránku s PC komponentami s cenami). Na základe zrátania cien najlacnejších komponentov vyberte najvýhodnejšiu zostavu pre počítačovú učebňu. (použite funkciu SUM pre zrátanie cien komponentov)

 

Tabuľku ulože pod názvom zadanie 3.xls


Zadanie 4: 
Firma sa zaoberá dovozom elektroniky z Nemecka. Vytvorte tabuľku na výpočet ceny Notebooku, tlačiarne, interaktívnej tabule a reproduktorov v slovenských korunách, ak poznáte ich ceny v Eurách a aktuálny kurz.

 

pomôcka: Vytvorte 4 kategórie produktov (notebook, tlačiareň, interaktívna tabuľa, reproduktory). Každý z produktov má svoju cenu v eurách (kliknutím sem prejdeš na stránku s PC komponentami s cenami). Vytvorte kategóriu cenu v korunách ak aktuálny kurz je 1e=30,126sk. (napíšte vzorec na prepočet mien)

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 4.xls


Zadanie 5: 
Vedúca školskej jadálne používa pri výpise poštových poukážok na mesačné stravné tabuľku, v ktorej má pre jednotlivé počty pracovných dní vypočítané odpovedajúce peňažné čiastky. Vytvorte tabuľku na tento účel, ak poznáte ceny stravnej jednotky pre žiakov 1. a 2. stupňa a zamestnancov školy.

 

Cenník stravného ŠJ:
1. stupeň - 0,90 eura
2. stupeň - 0,96 eura 
zamestnanci - 1,06 eura.

 

pomôcka: Vytvorte 3 kategórie (1., 2. stupeň, zemestnanci). Každý stravník z tejto kategórie sa stravuje 5 pracovných dní (pondelok - piatok) v mesiaci a má určené aké poplatky sa ho týkajú. Počet žiakov a zamestnancov nie je podstatný, je to len všeobecná tabuľka.

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 5.xls


Zadanie 6: 
Vpriebehu týždňa chceme do tabuľky zaznamenať najvyššie namerané teploty v jednotlivých dňoch. Zistite v akom rozmedzí kolísali teploty počas týždňa, a ktorý deň sa teplota najmenej líšila od aritmetického priemeru.

 

pomôcka: Vytvorte 5 katógrii (pondelok - piatok), do tabuľky zapíšte hodnoty teplôt na každý deň počas dňa. Vypočítajte priemernú hodnotu nameraných teplôt a vyznačne farebne, ktorý deň sa teplota líšila najmenej od priemernej hodnoty teplôt. (použite funkciu AVERAGE)

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 6.xls


Zadanie 7: 
Vytvorte tabuľku na zjednodušenú klasifikáciu skupiny žiakov na informatike pre vybrané 4 vyučovacie predmety. 

 

Vypočítajte:
1. študijný priemer každého žiaka 
2. celkový študijný priemer skupiny 
3. študijný priemer najlepšieho žiaka

 

pomôcka: vytvorte kategóriu žiaci (počet žiakov vo vašej triede, meno a priezvisko) a kategórie ľubovoľných predmetov. Zapíšte žiakom známky z predmetov a vyrátajte priemery, ktoré budú v troch kategóriach (vypočítajte). (Použite funkciu AVERAGE).

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 7.xls


 

Dôležité pokyny !!!

 

Úlohy posielajte cez elektronicky formulár. Je potrebné vyplniť požadované údaje a samozrejme priložiť súbor. Ak vaša príloha obsahuje niekoľko súborov je potrebné priložiť každý zvlášť.  

 

V prípade, že vám nefunguje elektronicky formulár pošlite úlohu na email miloshadbavny@azet.sk v tvare:

 

1. predmet: zadanie, ktoré ste robili (napr. zadanie 1)

2. vaše meno a priezvisko (napr. Jožko Mrkvička)

3. vaša trieda (napr. 9.B)

4. príloha (napr. zadanie 1.xls)

 

Čítajte!!!

Ak neviete používať vzorce použite jednoduchú kalkulačku na vyrátanie a dosadenie hodnôt do tabuľky.

 

Splnené zadanie pošlite do pondelka 26.1.2015 !!!

 

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený známkou 5 !!!

 

V prípade, že máte nejasnosti napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

Zadanie 4. Práca v tabuľkovom a textovom editore MS EXCEL - použitie filtrov, formátovania buniek, vzorcov a hromadnej korešpondencie.

úloha:

Vašou úlohou je poslať rozhodnutia žiakom uvedeným v tabuľke (zoznam žiakov.xls), ktorí spĺňajú určité kritériá:

1. žiakom 9.A triedy pošleme rozhodnutie o napomenutí triedym učiteľom za nedôslednú školskú dochádzku v 1. polroku.

2. žiakom 9.B triedy pošleme rozhodnutie o napomenutú triednym učiteľom za nedostatočný študijný priemer v 1. polroku.

pomôcka:

 • V tabuľke zoznam žiakov.xls máte uvedených žiakov 9.A a 9.B triedy s hodnotami, ktoré využijeme na ďalšiu prácu s tabuľkou. Vašou úlohou je vytvoriť vzorec, ktorý pridelí žiakom typ napomenutia. Podmienka znie takto: "Žiaci, ktorí majú vymeškaných viac ako 50 hodín majú nedôslednú školskú dochádzku, ostatní majú dôslednú školskú dochádzku".(nezabudnite, že podmienka X>49, aby výpočet bral do množiny aj žiakov s počtom vymeškaných hodín 50)
 • V tabuľke zoznam žiakov.xls máte uvedených žiakov 9.A a 9.B triedy s hodnotami, ktoré využijeme na ďalšiu prácu s tabuľkou. Vašou úlohou je vytvoriť vzorec, ktorý pridelí žiakom typ napomenutia. Podmienka znie takto:  "Žiaci, ktorí majú priemer známok vyšší ako 3,5 majú nedostatočný študijný priemer, ostatní majú dostatočný študijný priemer". (nezabudnite, že podmienka musí zniež X>3,4 aby výpočet bral do množiny aj žiakov s priemerom 3,5) 
 • Na to aby ste si zobrazili zoznamy žiakov, ktorým budeme posielať konkrétny typ rozhodnutia použite filtre.(Nezabudnite si filtrovanú tabuľku nakopírovať do nového zošita, tak aby obsahovala len názvy stĺpcov inak vám pri hromadnej korešpondencii nenájde správne pomenované stĺpce)
 • Ak už máte zoznamy žiakov vyfiltrované, môžeme prejsť k vytvoreniu rozhodnutí pre žiakov, ktorých sa napomenutia týkajú. Na to použite nástroj hromadná korešpondencia vo worde. Použite šablónu dokumentu rozhodnutia.doc, ktorú si stiahnete a všetky položky (meno a priezvisko žiaka, rok narodenia žiaka, adresa bydliska žiaka a rodiča, meno a priezvisko rodiča žiaka), ktoré sú označené modrou farbou nahradíte údajmi z vašej vyfiltrovanej tabuľky zoznam žiakov.xls použitím nástroja hromadná korešpondencia.
Rozhodnutia, ktoré ste vytvorili uložte pod názvami: 
 • rozhodnutia - napomenutie triednym učiteľom za nedôslednú školskú dochádzku 9.A.doc
 • rozhodnutia - napomenutie triednym učiteľom za nedostatočný študijný priemer 9.B.doc
Tabuľku zo vzorcami a filtrami, ktoré ste vytvorili uložte pod názvom:
 • zoznamy žiakov 9.A a 9.B triedy.xls
Rozhodnutia aj tabuľku pošlite na email miloshadbavny@azet.sk alebo použite elektronický formulár do 24.3.2014 (pondelok). 
 
Kto nepošle domácu úlohu do stanoveného termínu bude hodnotený zhoršenou známkou !!!
 
Materiály, ktoré potrebujete na splnenie domácej úlohy
tabuľka zoznam žiakov.xls  stiahnuť 
rozhodnutia.doc stiahnuť

 

 
 

domáca úloha č.5, Práca v tabuľkovom kalkulátore EXCEL, tvorba a úprava tabuliek podľa vzoru

zadanie: navrhnite tabuľky presne podľa vzoru.

pomôcka: používajte funkcie, zlúčenie buniek, formátovanie textu v bunke, orámovanie, ofarbenie buniek, vloženie riadku a stĺpca, prispôsobenie šírky riadka a stĺpca. 

kliknutím sem zväčšíte zadanie č.1 

kniknutím sem zväčšíte zadanie č.2

kliknutím sem zväčšíte zadanie č.3

 

Dôležité pokyny!!!

Tabuľky uložte pod názvom: zadanie 1.xls, zadanie 2.xls, zadanie 3.xls

Vypracované zadania posielajte cez elektronicky formulár. Je potrebné vyplniť požadované údaje a samozrejme priložiť súbor. Ak vaša príloha obsahuje niekoľko súborov je potrebné priložiť každý zvlášť.

V prípade, že vám nefunguje elektroncky formulár pošlite úlohu na email miloshadbavny@azet.sk v tvare:

1. predmet: DU c.5 EXCEL 9.B

2. vaše meno a priezvisko

3. príloha (zadanie 1.xls, zadanie 2.xls, zadanie 3.xls)

 

Skupina pondelková zmiešaná 9ABC - splnené zadanie pošlite do 5.10.2015 (pondelok)

Skupina utorková zmiešaná 9ABC - splnené zadanie pošlite do (termín neurčený)

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený známkou 5 !!!

V prípade nejasností napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

Domáca úloha č.6., Práca v tabuľkovom kalkulátore EXCEL, použitie vzorcov SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF, AND, filtrov

Úloha:

V škole absolvovalo niekoľko vybraných žiakov 9. ročníka testy z predmetov matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. Našou úlohou je zaznamenať do tabuľky niekoľko údajov, ak poznáme mená žiakov, triedu a počty bodov z jednotlivých testov v predmetoch.

vzorový príklad, ako by to malo vyzerať

Aké údaje potrebujeme zaznamenať do našej tabuľky?:

 1. chceme prideliť žiakom také známky z testov aký počet bodov dosiahli.
My vieme, že hodnotenie je nasledovné:
 
známka počet bodov
1 100 - 92
2 91 - 82
3 81 - 70
4 69 - 50
5 49 - 0

2. chceme zaznamenať priemerný počet bodov z testov MAT, SJL, ANG na každého žiaka

3. chceme zaznamenať prospech žiaka.

My vieme, že hodnotenie prospechu je nasledovné:

prospech počet bodov
prospel s vyznamenaním 90 -100
prospel veľmi dobre 70 - 89
prospel 49 - 69
neprospel 0 - 48

4. chceme zrátať súčet bodov z testov MAT, SLJ, ANJ žiakovi, ktorý splnil podmienku, že prospel s vyznamenaním. V prípade, že podmienku nesplnil vypíše Excel hlášku:"žiak nie je v kategórii prospel s vyznamenaním".

5. chceme do tabuľky zaznamenať najvyšší aj najnižší počet dosiahnutých bodov z každého testovaného predmetu.

6. chceme aby v hárku 9A, 9B, 9C tabuľky boli zobrazené len tabuľky týchto kategórií:

kategória kategória
9.A prospel s vyznamenaním
9.B prospel
9.C neprospel

PS: použite filtrovanie. Tabuľku bez názvov stĺpcov skopírujte do príslušného hárku!!!

 

STIAHNITE SI TABUĽKU, KTORÚ BUDETE UPRAVOVAŤ  TU !!! (NEMUSÍTE JU VYTVÁRAŤ CELÚ NANOVO)

DOMÁCA ÚLOHA PRE IVP ŽIAKOV:

STIAHNITE SI TABUĽKU, KTORÚ BUDETE UPRAVOVAŤ VKALDANÍM VZORCOV A FUNKCIÍ !!! (Nemusíte tabuľku celú nanovo vytvárať)

POKYNY:

1. Počet bodov spolu MAT, SJL, ANJ - súčet bodov z testov z predmetov mat, sjl, anj na každého žiaka

2. Úspešnosť žiaka (P>50, N<50) - ak mal žiak počet bodov spolu MAT, SJL, ANJ väčší ako 50 bodov prospel (P). Ak mal počet bodov spolu z MAT, SJL, ANJ menší ako 50 neprospel (N)

3. Priemer žiaka z MAT, SJL, ANJ - vypočítajte priemerný počet bodov z testov z MAT, SJL, ANJ na každého žiaka

4. Najvyšší počet bodov MAT, SJL, MAT - zistite najvyšší počet dosiahnutých bodov z predmetov MAT, SJL, ANJ


Tabuľka by mala po vložení vzorcov vyzerať takto:

 

Dôležité, čítajte!!!

Keďže, úloha si vyžaduje dlhšiu prípravu, termín na odoslanie úloh je:

- skupina pondelková 9ABC do 14.12.2015 (pondelok). 

- skupina utorková 9ABC do 15.12.2015 (utorok)

Prosím vás, dávajte všetky úkony do jednej tabuľky (do hárkov v tabuľke) nevytvárajte zbytočne ďalšie tabuľky. Pošlite len jednu tabuľku pod názvom DU, zadanie 7. EXCEL prostredníctvom elektronického formulára

Na stránke učebné materiály (zadajte meno a heslo) a hľadajte na stránke "manuál funkcie a vzorce v EXCEL 2003.xls". Je tam všetko čo sme riešili na hodinách INF.

PS: ak niekto nemá v niečom jasno, nech napíše do diskusného fóra.

 

Želám príjemné chvíle s Excelom :)

domáca úloha č.7., Práca v textovom editore MS Word, úroveň 2.

Popis: Úloha pozostáva z 5-tich zadaní, pre splnenie úlohy je potrebné urobiť minimálne 1 zadanie aby si bol klasifikovaný.

 

ZADANIE 1: Napíšte krátky článok na 1 stranu A4 (alebo skopírujte z netu) na tému: "SLOVENSKÝ RAJ". Teda napr. niečo o Slovenskom raji, kde sa nachádza, čo doň patrí, aké zaujímavosti ponúka, turistické chodníky a pod.viď.  príklad č.1.). Podmienkou je, že musíte dodržať formátovanie odstavcov textu tak ako je napísané v zadaní.

 

Formát zadania: 
1. Nastavenie strany : formát A4, orientácia na výšku, okraje hore 1,5; dole 1,5; vľavo 1,0; vpravo 1,0

2. Štýl, veľkosť a zarovnanie textu :

na nadpisy použite štýl písma pätkový, proporcionálny podľa vlastného výberu, veľkosť písma 16 px, písmo tučné, zarovnanie na stred.

Na odstavce textu použite štýl písma bezpätkový, proporcionálny podľa vlastného výberu, veľkosť písma 12 px, zarovanie do bloku (podľa okraja), riadkovanie 1,5; medzery medzi odstavcami 12pt.

 

predloha k zadaniu č. 1

 

ZADANIE 2: Napíšte výrazy v správnom tvare tak ako to je uvedené v zátvorkách a v príklade č.2. Používajte zápis v hornom a dolnom indexe.

 

1. a2 + b2 = c2 (horný index) 
2. oxid uhličitý: CO2 (dolný index)
3. 1l = 1dm3 (horný index) 
4. kyselina sírová: H2SO4 (dolný index) 
5. 1km2 = 100000km2 (horný index)
6. voda: H2O (dolný index) 
7. oxid dusičitý: NO2 (dolný index)
8. uhličitan vápenatý: CaCO3 (dolný index)
9. benzén: C3H6O (dolný index)
10.acetylen: C2H2 (dolný index)

 

predloha k zadaniu č.2

 

ZADANIE 3: Vytvorte vizitku v tvare ako je zobrazené v príklade č.3. Nastavte parametre vizitky, orámovanie a podfarbenie. Štýl písma, orámovania a podfarbenia nechávam na vášom vlastnom výbere. Nakopírujte vizitku na celú stranu tak aby ste mali čo najviac vizitiek na jednej strane. Použite kopírovanie formátovania textu (štetka v panely nástrojov). Okraje strán pracovného listu nastavte na hodnoty 1pt (hore, dole, vlavo, vpravo)

 

predloha k zadaniu č. 3

 

ZADANIE 4: Napíšte recept napr. na tradičné talianske lasagne (môžete si vybrať aj iný recept napr. zo stránky s receptami ) tak ako je uvedené v príklade č.4. Štýl písma, veľkosť a farbu nachávam na vás. Použite tabulátory a zarážky na stĺpce tak aby bol výsledný text v takej podobe ako je to v príklade č.4. Dbajte na to aby boli stĺpce zarovnané pod sebou !!! V časti príprava Boloňskej omáčky a príprava syrovej omáčky použite stĺpce, v ktorých bude text zarovnaný do bloku (podľa okrajov). Použite aj obrázky z internetu a formatovanie obrázka.

predloha k zadaniu č. 4

 

ZADANIE 5: Vytvorte viacúrovňový zoznam tak ako je uvedené v príklade č.5. Používajte posunutie o úroveň vyššie (shift) a nižšie (shift + TAB). Dbajte na to aby bolo zarovnanie číslovania a názvov kapitol úhľadné teda s rovnakými medzerami. Štýl, veľkosť farbu písma nechávam na vás.

 

predloha k zadaniu č. 5

 

Použivajte pre vlastnú kontrolu funkciu zobrazovanie netlačiteľných znakov (to je znak PÍ, ktorý sme používali aj na hodinách), pretože známkujem nie len vizuálnu stránku splnenia úlohy ale aj technickú správnosť ;)

 

Splnené úlohy posielajte cez elektronický formulár. Nezabudnite do formulára vyplniť všetky potrebné údaje a samozrejme pridať súbor!!!

 

Ak vám nefunguje zasielanie cez elektronicky formulár posielajte úlohy posielajte na mail miloshadbavny@azet.sk vo forme:

 

1. vaše meno a priezvisko (napr. Janko Hraško)

2. trieda (7.A)

3. predmet: DU WORD zadanie 8

4. obsah + príloha 

 

Splnené zadanie pošlite najneskôr do 15 júna 2015!!!

 

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený známkou 5 !!!

 

V prípade, že máte nejasnosti napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

domáca úloha č. 8., Programovanie v detskom programovacom jazyku IMAGINE LOGO - cyklus a príkaz opakuj

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. 

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť tieto útvary:

predloha

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky (pravý klik/presuvaj k1)!!!

Farby nemusia byť rovnaké ako je v predlohe, keďže používať budete príkaz na výber náhodnej farby!!! Používajte na vykreslenie útvarov príkaz opakuj !!! Nájdite jeden cyklus (opakujúce sa príkazy), ten použijete v príkaze opakuj. Nevykreslujte obrazce pomocou zakladnych príkazov na pohyb korytnačky.

Korytnačka vždy začína kresliť z pozície, v ktorej sa nachádza na obrázku v predlohe!!!

 

Na splnenie úlohy máte čas do:

 • pondelková zmiešaná skupina do 13.3.2016 (nedeľa). 
 • utorková zmiešaná skupina do 14.3.2016 (pondelok)

 

Na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!! V prípade, že niekto chýbal na hodine, nech príde za mnou a dohodneme sa, pretože to, že ste na hodine neboli neznamená, že úlohu nerobíte !!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy.

To čo naprogramujete uložte a nezabudnite poslať na mail: domaceulohyzshutnicka@gmail.com a samozrejme nezabudnuť priložiť súbor do prílohy a podpísať sa.

Neposielajte cez elektronický formulár pretože ten nevie priložiť prílohu súboru z Imagine  !!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

 

domáca úloha č. 9., Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine logo - procedúra Dedina

TÉMA: programovanie v Imagine Logo (využitie procedúr a vnorených procedúr tiež príkazu opakuj pri tvorbe projektu dedina)

ZADANIE: Naprogramujte korytnačku tak aby procedúra dedina nakreslila taký obrázok ako je zobrazené v prílohe nižšie. Farba domov bude náhodná, farba kvetov bude náhodná tak ako to je vidieť na obrázku v prílohe.

 1.  použite niekoľko vnorených procedúr, ktoré vám uľahčia prácu. (napr. procedúra strom, dom, ulica, kvet, sad, ...)
 2.  použite aj pomocné procedúry, ktoré vám pomôžu nastaviť korytnačku na správnu pozíciu. (napr. procedúra presun, nastav...)
 3.  využívajte príkazy opakuj na útvary, ktoré sa cyklicky opakujú. (napr. procedúra sad využíva vnorenú procedúru strom a príkaz opakuj vykreslí 4 stromy... )

Použite príkazy: do, vz, vp, vl, ph, pd, nechfp, nechhp, bod, opakuj
Použite procedúry: napr. stvorec, trojuholnik, dom, strom, posun, nastav, ulica, sad, lupen, list, kvet

 

príloha:

Splnené zadanie pošlite do:

skupina pondelková 17.4.2016

skupina utorková do 18.4.2016

úlohu ulože pod názvom procedura dedina

UPOZORNENIE!!!

Demoverzie, ktoré ste si možno stiahli z internetu neumožňujú ukladanie prác, ktoré vytvoríte. Preto si stiahnite a nainštalujte školskú verziu zo sekcie stiahni programy podľa návodu, ktorý tam je uvedený.

Spravené úlohy posielajte na mailovu adresu domaceulohyzshutnicka@gmail.com a nie cez elektronický formulár. Ten nevie proložiť súbor typu imagine do prílohy !!! Do predmetu správy alebo priamo do správy uveďte aj svoje meno, priezvisko a triedu. Inak vas nebudem vedieť identifikovať!!!

PS: ak si nebudete vedieť rady s inštaláciou programu Imagine logo zo stránky školy, príďte ku mne do kancelárie F203 a dám vám inštalačné CD, nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Alebo si úlohu spravte v škole v učebniach informatiky.

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

domáca úloha č. 10., Návrh tabuľky podľa slovného zadania v MS Excel - opakovanie 7. ročníka

Úloha: Navrhnite tabuľky podľa zadaní, ktoré sú uvedené nižšie. Pre splnenie úlohy je potrebné spraviť 4 zadania. Ktoré to budú je na vás. 

 

Zadanie 1: 

Alenka si dala do nového roka predsavzatie, že v druhom polroku si v posledný deň každého mesiaca zaznamená do tabuľky počet jednotiek a dvojok, ktoré dostala v škole. Určte pomocou tejto tabuľky, koľko jednotiek a dvojok získala za nasledovné obdobie.

 

pomôcka: vytvorte kategórie mesiace, v ktorých trvá 2. polrok školského roka. Vytvorte aj kategórie na zápis známok 1 a 2 v každom mesiaci. Vytvorte aj riadok alebo stĺpec, v ktorom vie Alenka zapísať počet 1 a 2 na konci mesiaca. 

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 1.xls


Zadanie 2: 
Vytvorte tabuľku na zjednodušenú klasifikáciu skupiny študentov - spolužiakov svojej triedy pre 3 vyučovacie predmety. Z tabuľky vypočítajte študijný priemer každého študenta.

 

pomôcka: vytvorte stĺpec meno, priezvisko žiaka a ľubovoľné 3 predmety. Zapíšte žiakom známky z predmetov a vyrátajte priemer každého žiaka.

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 2.xls


Zadanie 3: 

Na kontrolu vášho rodinného rozpočtu vytvorte tabuľku, v ktorej vypočítate úspory za prvých 6 mesiacov kalendárneho roka, ak poznáte príjmy a výdavky v každom mesiaci. Určte priemernú nasporenú sumu za jeden mesiac. 

 

pomôcka: Vytvorte stĺpce mesiacov napr. prvých 6 kalendárneho roka. Vytvorte riadky príjmy výdavky. Vytvorte stĺpec priemerná nasporená suma za mesiac.

 

Tabuľku ulože pod názvom zadanie 3.xls


Zadanie 4: 
Do tabuľky pre zjednodušenú klasifikáciu skupiny študentov z príkladu 2. vložte za stĺpec s priezviskami nový stĺpec s celkovým počtom vymeškaných hodín každého študenta.

 

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 4.xls


Zadanie 5: 
Vytvorte tabuľku pre stávkujúcu osobu na zaznamenanie výhier v jednom týždni počas mesiaca január tak, aby stávkujúci mohol priebežne kontrolovať svoje vklady, prehry a výhry za každý deň.

 

pomôcka: Vytvorte vytvorte kategóriu týždne. V nej vytvorte riadky pondelok až piatok. Vytvorte stĺpce vklady prehry, tak aby stavkujucu mohol kotrolovať svoje vklady, prehry a výhry každý deň.

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 5.xls


Zadanie 6: 
Vytvorte pre účtovníka formulár obsahujúci nasledujúce údaje o zamestnancovi: meno, priezvisko, hrubý príjem, odvody do poisťovní a dátum vyplnenia.

 

 

Tabuľku uložte pod názvom zadanie 6.xls


 

 

Dôležité pokyny !!!

 

Úlohy posielajte cez elektronicky formulár. Je potrebné vyplniť požadované údaje a samozrejme priložiť súbor. Tabuľky robte do hárkov nevytvárajte zbytočne niekoľko excelovských súborov.

 

V prípade, že vám nefunguje (len naozaj v nutných prípadoch) elektronicky formulár pošlite úlohu na email domaceulohyzshutnicka@gmail.com v tvare:

 

1. predmet: vaše meno a priezvisko

3. vaša trieda (napr. 9.C)

4. príloha - názov súboru napr. excel zadanie 1,2,4,8.xls

 

Čítajte!!!

Ak tabuľka má obsahovať nejaké hodnoty, vymyslite si ich, nie sú podstatné. Ak neviete používať vzorce použite jednoduchú kalkulačku na vyrátanie a dosadenie hodnôt do tabuľky.

 

Pre splnenie úlohy je potrebné vypracovať minimálne 4 ľubovoľné zadania!!!

 

Splnené zadanie pošlite do 10.10.2016 (pondelok)!!!

 

V prípade, že niekto chýbal na hodine, nech príde za mnou a dohodneme sa, pretože to, že ste na hodine neboli neznamená, že úlohu nerobíte !!!

 

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený zhoršenou známkou!!!

 

V prípade, že máte nejasnosti napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

domáca úloha č.11., Práca s tabuľkami v tabuľkovom kalkulátore EXCEL - vzorce a funkcie

Na hodinách informatiky sme sa venovali práci v tabuľkovom kalkulátore Microsoft Excel. Naučili sme sa ako vytvoriť tabuľku, ako používať formát bunky, čo je adresácia buniek, naučili sme sa používať vzorce a funkcie. V tejto domácej úlohe si overíte, či naozaj viete správne zapisovať vzorce a funkcie tak, aby výsledné hodnoty boli použiteľné napr. pre ďalšie štatistické účely.

ÚLOHA:

Predstavte si, že pracujete ako predajca automobilov v nejakej firme. Vašou úlohou je vypracovať detailné informácie pre vašich klientov, ktorí majú záujem kúpiť u Vášho predajcu automobil. Klient sa tak môže rozhodnúť, či je kúpa auta práve u vás jeho najlepšia voľba, alebo si auto pôjde radšej kúpiť inam, teda tam kde mu predajca poskytne viac relevantých informácií.

V našom prípade máme 7 potenciálnych klientov, ktorí sa rozhodli zakúpiť jedno z troch ponúkaných áut. Keďže ide o autá veľmi kvalitné a drahé, vaši klienti sa rozhodli využiť úver a splácať celú sumu auta niekoľko rokov. Vy ako predajca tiež nemôžete schváliť každý úver, ale iba taký kde klient dosiahne trvalý mesačný príjem viac ako 550 euro. Klienta zas zaujíma, akú sumu bude splácať mesačne počas obdobia, ktoré si sám vyberie (napr. 8 rokov), alebo aj to akú sumu preplatí za poskynutie úveru. 

Na základe týchto kritérií sa klient bude rozhodovať či si kúpi auto práve od Vás :)

POSTUP:

K dispozícii máte dve tabuľky. Tá prvá je prázdna, je to len šablóna (tú si stiahnite), do ktorej budete vpisovať vzorce a funckie. Druhá tabuľka je už vyplnená, tak aby ste videli ako má vami o vzorce a funckie doplnená tabuľka vyzerať a čo má vypočítať. Táto tabuľka je samozrejme uzamknutá tak aby ste nemohli meniť jej charakter a tiež nevideli vzorce ;)

stiahnite si tabuľku

 

stiahnite si predlohu

POZOR, ČÍTAJTE!!!

Vypracovanú tabuľku uložte pod názvom DU EXCEL VZORCE a odošlite prostredníctvom elektronického formulára do 5.12.2016 (pondelok). 

Všetko učivo, ktoré sme na hodinách preberali, resp. čo potrebujete k splneniu domácej úlohy nájdete v sekcii : PREDMETY/INFORMATIKA/UČEBNÉ MATERIÁLY/MICROSOFT EXCEL

https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/domace-ulohy/

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Nemáš si kde spraviť domácu úlohu?

Využi učebne informatiky !!!

Učebňa F 205 je Vám k dispozícii v čase:

po od 1500 do 1530
ut od 1330 do 1530
st od 1500 do 1530
št od 1530 do 1700
pi od 1330 do 1530

Učebňa F 206 je Vám k dispozícii v čase:

po od 1330 do 1530
ut od 1300 do 1530
st od 1330 do 1530
št od 1330 do 1530
pi od 1300 do 1530

Informuj sa u p. učiteľa 

 Mgr. M. Hadbavného

Niečo ti nie je jasné?

Napíš do diskusného fóra

Stiahni si programy

MS OFFICE 2003 (s heslom)

WIN RAR 360 ENG (s heslom)

AVS VIDEO EDITOR 6.2.1. (s heslom)

Adobe Photoshop 7.0. CE CZ (s heslom)

Imagine logo SK (bez hesla)

heslo: informatika123456

O heslo na otvorenie RAR archivu (označené ako "s heslom") musíš požiadať mailom na adresu miloshadbavny@azet.sk, nezabudni uviest svoje meno priezvisko a triedu.

 Do 24 hodín od odoslania požiadavky ti bude zaslané heslo na otvorenie archívu na tvoju mailovú adresu, ktorú si uviedol.

Anketa

Páči sa ti táto stránka?

Celkový počet hlasov: 11

počítadlo.abz.cz