Vyberte si svoju triedu:   

Zoznam domácich úloh pre 9.A

domáca úloha č.1 EXCEL - tvorba a úprava tabuliek podľa predlohy

zadanie: navrhnite tabuľky presne podľa vzoru.

pomôcka: používajte funkcie, zlúčenie buniek, formátovanie textu v bunke, orámovanie, ofarbenie buniek, vloženie riadku a stĺpca, prispôsobenie šírky riadka a stĺpca. 

kliknutím sem zväčšíte zadanie č.1 

kniknutím sem zväčšíte zadanie č.2

kliknutím sem zväčšíte zadanie č.3

 

Dôležité pokyny!!!

Tabuľky uložte pod názvom: zadanie 1.xls, zadanie 2.xls, zadanie 3.xls

Vypracované zadania posielajte cez elektronicky formulár. Je potrebné vyplniť požadované údaje a samozrejme priložiť súbor. Ak vaša príloha obsahuje niekoľko súborov je potrebné priložiť každý zvlášť.

V prípade, že vám nefunguje elektroncky formulár pošlite úlohu na email miloshadbavny@azet.sk v tvare:

1. predmet: DU c.1 EXCEL 9.A

2. vaše meno a priezvisko

3. príloha (zadanie 1.xls, zadanie 2.xls, zadanie 3.xls)

 

Skupina pondelková zmiešaná 9ABC - splnené zadanie pošlite do 5.10.2015 (pondelok)

Skupina utorková zmiešaná 9ABC - splnené zadanie pošlite do (termín neurčený)

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený známkou 5 !!!

V prípade nejasností napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

domáca úloha č.2, Práca v tabuľkovom kalkulátore EXCEL, použitie vzorcov SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF, AND, filtrov

Úloha:

V škole absolvovalo niekoľko vybraných žiakov 9. ročníka testy z predmetov matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. Našou úlohou je zaznamenať do tabuľky niekoľko údajov, ak poznáme mená žiakov, triedu a počty bodov z jednotlivých testov v predmetoch.

vzorový príklad, ako by to malo vyzerať

Aké údaje potrebujeme zaznamenať do našej tabuľky?:

  1. chceme prideliť žiakom také známky z testov aký počet bodov dosiahli.
My vieme, že hodnotenie je nasledovné:
 
známka počet bodov
1 100 - 92
2 91 - 82
3 81 - 70
4 69 - 50
5 49 - 0

2. chceme zaznamenať priemerný počet bodov z testov MAT, SJL, ANG na každého žiaka

3. chceme zaznamenať prospech žiaka.

My vieme, že hodnotenie prospechu je nasledovné:

prospech počet bodov
prospel s vyznamenaním 90 -100
prospel veľmi dobre 70 - 89
prospel 49 - 69
neprospel 0 - 48

4. chceme zrátať súčet bodov z testov MAT, SLJ, ANJ žiakovi, ktorý splnil podmienku, že prospel s vyznamenaním. V prípade, že podmienku nesplnil vypíše Excel hlášku:"žiak nie je v kategórii prospel s vyznamenaním".

5. chceme do tabuľky zaznamenať najvyšší aj najnižší počet dosiahnutých bodov z každého testovaného predmetu.

6. chceme aby v hárku 9A, 9B, 9C tabuľky boli zobrazené len tabuľky týchto kategórií:

kategória kategória
9.A prospel s vyznamenaním
9.B prospel
9.C neprospel

PS: použite filtrovanie. Tabuľku bez názvov stĺpcov skopírujte do príslušného hárku!!!

 

STIAHNITE SI TABUĽKU, KTORÚ BUDETE UPRAVOVAŤ  TU !!! (NEMUSÍTE JU VYTVÁRAŤ CELÚ NANOVO)

 

DOMÁCA ÚLOHA PRE IVP ŽIAKOV:

STIAHNITE SI TABUĽKU, KTORÚ BUDETE UPRAVOVAŤ VKALDANÍM VZORCOV A FUNKCIÍ !!! (Nemusíte tabuľku celú nanovo vytvárať)

POKYNY:

1. Počet bodov spolu MAT, SJL, ANJ - súčet bodov z testov z predmetov mat, sjl, anj na každého žiaka

2. Úspešnosť žiaka (P>50, N<50) - ak mal žiak počet bodov spolu MAT, SJL, ANJ väčší ako 50 bodov prospel (P). Ak mal počet bodov spolu z MAT, SJL, ANJ menší ako 50 neprospel (N)

3. Priemer žiaka z MAT, SJL, ANJ - vypočítajte priemerný počet bodov z testov z MAT, SJL, ANJ na každého žiaka

4. Najvyšší počet bodov MAT, SJL, MAT - zistite najvyšší počet dosiahnutých bodov z predmetov MAT, SJL, ANJ


Tabuľka by mala po vložení vzorcov vyzerať takto:

Dôležité, čítajte!!!

Keďže, úloha si vyžaduje dlhšiu prípravu, termín na odoslanie úloh je:

- skupina pondelková 9ABC do 17.11.2017 (pondelok). 

- IVP žiaci tabuľku poslať do 17.11.2017 (pondelok)

Prosím vás, dávajte všetky úkony do jednej tabuľky (do hárkov v tabuľke) nevytvárajte zbytočne ďalšie tabuľky. Pošlite len jednu tabuľku pod názvom DU, zadanie 2. EXCEL prostredníctvom elektronického formulára

Na stránke učebné materiály (zadajte meno a heslo) a hľadajte na stránke "manuál funkcie a vzorce v EXCEL 2003.xls". Je tam všetko čo sme riešili na hodinách INF.

PS: ak niekto nemá v niečom jasno, nech napíše do diskusného fóra.

 

Želám príjemné chvíle s Excelom :)

domáca úloha č. 3 Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine Logo - cyklus a príkaz opakuj

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. 

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť tieto útvary:

predloha

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky (pravý klik/presuvaj k1)!!!

Farby nemusia byť rovnaké ako je v predlohe, keďže používať budete príkaz na výber náhodnej farby!!! Používajte na vykreslenie útvarov príkaz opakuj !!! Nájdite jeden cyklus (opakujúce sa príkazy), ten použijete v príkaze opakuj. Nevykreslujte obrazce pomocou zakladnych príkazov na pohyb korytnačky.

Korytnačka vždy začína kresliť z pozície, v ktorej sa nachádza na obrázku v predlohe!!!

 

Na splnenie úlohy máte čas do:

  • pondelková zmiešaná skupina do 13.3.2016 (nedeľa). 
  • utorková zmiešaná skupina do 14.3.2016 (pondelok)

 

Na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!! V prípade, že niekto chýbal na hodine, nech príde za mnou a dohodneme sa, pretože to, že ste na hodine neboli neznamená, že úlohu nerobíte !!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy.

To čo naprogramujete uložte a nezabudnite poslať na mail: domaceulohyzshutnicka@gmail.com a samozrejme nezabudnuť priložiť súbor do prílohy a podpísať sa.

Neposielajte cez elektronický formulár pretože ten nevie priložiť prílohu súboru z Imagine  !!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

 

domáca úloha č. 4. Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine logo - procedúra Dedina

TÉMA: programovanie v Imagine Logo (využitie procedúr a vnorených procedúr tiež príkazu opakuj pri tvorbe projektu dedina)

ZADANIE: Naprogramujte korytnačku tak aby procedúra dedina nakreslila taký obrázok ako je zobrazené v prílohe nižšie. Farba domov bude náhodná, farba kvetov bude náhodná tak ako to je vidieť na obrázku v prílohe.

  1.  použite niekoľko vnorených procedúr, ktoré vám uľahčia prácu. (napr. procedúra strom, dom, ulica, kvet, sad, ...)
  2.  použite aj pomocné procedúry, ktoré vám pomôžu nastaviť korytnačku na správnu pozíciu. (napr. procedúra presun, nastav...)
  3.  využívajte príkazy opakuj na útvary, ktoré sa cyklicky opakujú. (napr. procedúra sad využíva vnorenú procedúru strom a príkaz opakuj vykreslí 4 stromy... )

Použite príkazy: do, vz, vp, vl, ph, pd, nechfp, nechhp, bod, opakuj
Použite procedúry: napr. stvorec, trojuholnik, dom, strom, posun, nastav, ulica, sad, lupen, list, kvet

 

príloha:

Splnené zadanie pošlite do:

skupina pondelková 17.4.2016

skupina utorková do 18.4.2016

úlohu ulože pod názvom procedura dedina

UPOZORNENIE!!!

Demoverzie, ktoré ste si možno stiahli z internetu neumožňujú ukladanie prác, ktoré vytvoríte. Preto si stiahnite a nainštalujte školskú verziu zo sekcie stiahni programy podľa návodu, ktorý tam je uvedený.

Spravené úlohy posielajte na mailovu adresu domaceulohyzshutnicka@gmail.com a nie cez elektronický formulár. Ten nevie proložiť súbor typu imagine do prílohy !!! Do predmetu správy alebo priamo do správy uveďte aj svoje meno, priezvisko a triedu. Inak vas nebudem vedieť identifikovať!!!

PS: ak si nebudete vedieť rady s inštaláciou programu Imagine logo zo stránky školy, príďte ku mne do kancelárie F203 a dám vám inštalačné CD, nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Alebo si úlohu spravte v škole v učebniach informatiky.

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

domáca úloha č.5, Práca v tabuľkovom kalkulátore MICROSOFT EXCEL, použitie vzorcov SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF, AND, filtrov

Na hodinách informatiky sme sa venovali práci v tabuľkovom kalkulátore Microsoft Excel. Naučili sme sa ako vytvoriť tabuľku, ako používať formát bunky, čo je adresácia buniek, naučili sme sa používať vzorce a funkcie. V tejto domácej úlohe si overíte, či naozaj viete správne zapisovať vzorce a funkcie tak, aby výsledné hodnoty boli použiteľné napr. pre ďalšie štatistické účely.

ÚLOHA:

Predstavte si, že pracujete ako predajca automobilov v nejakej firme. Vašou úlohou je vypracovať detailné informácie pre vašich klientov, ktorí majú záujem kúpiť u Vášho predajcu automobil. Klient sa tak môže rozhodnúť, či je kúpa auta práve u vás jeho najlepšia voľba, alebo si auto pôjde radšej kúpiť inam, teda tam kde mu predajca poskytne viac relevantých informácií.

V našom prípade máme 7 potenciálnych klientov, ktorí sa rozhodli zakúpiť jedno z troch ponúkaných áut. Keďže ide o autá veľmi kvalitné a drahé, vaši klienti sa rozhodli využiť úver a splácať celú sumu auta niekoľko rokov. Vy ako predajca tiež nemôžete schváliť každý úver, ale iba taký kde klient dosiahne trvalý mesačný príjem viac ako 550 euro. Klienta zas zaujíma, akú sumu bude splácať mesačne počas obdobia, ktoré si sám vyberie (napr. 8 rokov), alebo aj to akú sumu preplatí za poskynutie úveru. 

Na základe týchto kritérií sa klient bude rozhodovať či si kúpi auto práve od Vás :)

POSTUP:

K dispozícii máte dve tabuľky. Tá prvá je prázdna, je to len šablóna (tú si stiahnite), do ktorej budete vpisovať vzorce a funckie. Druhá tabuľka je už vyplnená, tak aby ste videli ako má vami o vzorce a funckie doplnená tabuľka vyzerať a čo má vypočítať. Táto tabuľka je samozrejme uzamknutá tak aby ste nemohli meniť jej charakter a tiež nevideli vzorce ;)

stiahnite si tabuľku

 

stiahnite si predlohu

POZOR, ČÍTAJTE!!!

Vypracovanú tabuľku uložte pod názvom DU EXCEL VZORCE a odošlite prostredníctvom elektronického formulára do 13.11.2017 (pondelok). 

Všetko učivo, ktoré sme na hodinách preberali, resp. čo potrebujete k splneniu domácej úlohy nájdete v sekcii : PREDMETY/INFORMATIKA/UČEBNÉ MATERIÁLY/MICROSOFT EXCEL

https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/domace-ulohy/

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Učebný materiál:

Nemáš si kde spraviť domácu úlohu?

Využi učebne informatiky !!!

Učebňa F 205 je Vám k dispozícii v čase:

po od 1300 do 1530
ut od 1330 do 1530
st od 1330 do 1530
št od 1330 do 1530
pi od 1330 do 1530

Učebňa F 206 je Vám k dispozícii v čase:

po od 1330 do 1530
ut od 1330 do 1530
st od 1330 do 1530
št od 1330 do 1530
pi od 1330 do 1530

Informuj sa u p. učiteľa 

 Mgr. M. Hadbavného

Niečo ti nie je jasné?

Napíš do diskusného fóra

Stiahni si programy

MS OFFICE 2003 (s heslom)

WIN RAR 360 ENG (s heslom)

AVS VIDEO EDITOR 6.2.1. (s heslom)

Adobe Photoshop 7.0. CE CZ (s heslom)

Imagine logo SK (bez hesla)

heslo: informatika123456

O heslo na otvorenie RAR archivu (označené ako "s heslom") musíš požiadať mailom na adresu miloshadbavny@azet.sk, nezabudni uviest svoje meno priezvisko a triedu.

 Do 24 hodín od odoslania požiadavky ti bude zaslané heslo na otvorenie archívu na tvoju mailovú adresu, ktorú si uviedol.

Anketa

Páči sa ti táto stránka?

Celkový počet hlasov: 15