Zo života školy...

 

Vianočné prázdniny sú od 21.12. 2020 do 8.1.2021. Kolektív školy Vám želá pokojné prežitie vianočných sviatkov.


OZNAM PRE RODIČOV [8.1.2021]

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 8.1.2021 bude na našej škole od 11.1.2021 v prevádzke ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Prevádzka v ŠKD bude v čase 6,30 – 16,30 hod (vrátane poskytovania obeda).

Rozhodnutie z 8.1.2021 TU


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - Otvorenie ŠKD od 11.1.2021 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry [5.1.2021]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k sprísnenému lockdownu a informáciám MŠVVaŠ bude od 11. januára 2021 pokračovať výučba na I. aj  II. stupni dištančným spôsobom. O priebehu výučby počas nasledujúceho týždňa Vás bude informovať pani triedna učiteľka.

Zriaďovateľom je zároveň odporúčané otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

Zdvorilo Vás preto žiadame o vyjadrenie Vášho záujmu o otvorenie ŠKD od 11.1.2021 v prípade, že patríte do uvedenej skupiny rodičov.

Hlasovať môžu iba rodičia prostredníctvom svojho konta na "EduPage - Prihlasovanie na akcie" do štvrtku 7.1.2021 do 2000 hod.

O otvorení ŠKD sa rozhodne v piatok na základe výsledkov prieskumu.

Vopred Vám všetkým ďakujeme za spoluprácu a pochopenie


Ako mám hlasovať v ankete?

Pokiaľ vypĺňate anketu cez APLIKÁCIU EDUPAGE v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE viď. obr. 1.

obr. 1

Ak sa chcete zúčastniť hlasovovania cez EDUPAGE STRÁNKU NA WEBE, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz). 

Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu .(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie!!! Nepoužívajte na hlasovanie konto žiakapretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie do EDUPAGE - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.


OZNAM. ZMENA HODNOTENIA [18.12.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe „Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 “ vydaného MŠVVaŠ a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 17.12.2020, Vám oznamujeme zmenu celkového hodnotenia niektorých predmetov.

Oproti doterajšiemu spôsobu hodnotenia sa nebudú pri celkovom hodnotení klasifikovať nasledujúce predmety:

1. stupeň

1. ročník  - matematika, slovenský jazyk a literatúra, prvouka, anglický jazyk

 Tieto predmety sa budú hodnotiť slovne.

 

2. stupeň - telesná a športová výchova, športová príprava, občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, cvičenia zo SJL, cvičenia z MAT, finančná gramotnosť, fyz. – chem. praktiká.

Celkové hodnotenie uvedených predmetov bude slovom absovoval(a)/neabsolvoval(a).


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [9.12.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe výsledkov ankety k obnoveniu vyučovania za podmienok nastavených MŠVVaŠVám oznamujeme, že vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka bude do vianočných prázdnin naďalej pokračovať dištančným spôsobom. Znašej školy by podmienku nástupu splnilo len 26,2% oslovených zákonných zástupcov a žiakov.

vedenie ZŠ


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [23.11.2020]


Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom k metodickému usmerneniu k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách sa zajtrajším dňom 24.11.2020 mení rozvrh hodín pre dištančnú formu vzdelávania žiakov 5. až 9. ročníka. Nový rozvrh hodín je zverejnený na stránke školy.


vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV [9.11. 2020]

Vážení rodičia.

Pri nástupe Vášho dieťaťa na prezenčnú výučbu od 10.11.2020 je opäť potrebné postupovať v zmysle aktualizovaného Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Prosíme Vás, aby ste sa s daným usmernením oboznámili. Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri opätovnom nástupe žiaka do školy po jesenných prázdninách vyplnené „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania. Spomínané tlačivo je potrebné priniesť vyplnené v deň nástupu do školy 10.11.2020 triednemu učiteľovi v čase medzi 7,30  - 7,40 hod. pred školu alebo pri nástupe do ranného ŠKD. V prípade, že si tlačivo nemôžete vytlačiť, máte možnosť vyzdvihnúť si ho na vrátnici školy v pondelok 9.11.2020 do 14,00 hod. alebo v utorok10.11.2020 od 6,30 hod.

Pokiaľ dieťa nastúpi do školy neskôr alebo preruší v nasledujúcom období dochádzku do školy na viac ako 3 dni, zákonný zástupca vždy pri opätovnom nástupe predloží  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, postupujte v zmysle bodu 6 usmernenia.


Ďakujeme za spoluprácu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE :


OZNAM PRE RODIČOV [3.11.2020]

Dochádzka žiaka v elektronickej triednej knihe (ETK) – pravidlá počas dištančného vzdelávania

  1. Online hodina

Prítomnosť a neprítomnosť žiaka sa automaticky zaznamenáva po skončení online hodiny cez eudpage. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online hodiny z objektívnych príčin, vyučujúci mu zadá domácu úlohu (test, iné zadanie), ktorú má splniť do uvedeného termínu. V prípade, že danú úlohu v stanovenom termíne nesplní, definitívne mu vyučujúci nechá zadanú neprítomnosť na online hodine. Rodič následne ospravedlní elektronicky triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní.

Týmto spôsobom máte ako rodič prehľad o účasti vášho dieťaťa na vyučovaní a plnení si jeho  povinností.

  1. Dištančné vzdelávanie bez online hodiny

Vyučujúci pošle žiakom študijný materiál (prezentáciu, poznámky, videomanuál a pod.) spolu s domácou úlohou (zadanie), ktoré má vypracovať v rámci vyučovacej hodiny, resp. ako domácu úlohu s konkrétnym termínom, dokedy má zadanie/úlohu splniť. V prípade, že žiak zadanie nesplní do termínu zadaného vyučujúcim prostredníctvom edupage, v ETK mu zadá neprítomnosť na vyučovaní.Rodič následne ospravedlní elektronicky triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní.

 Týmto spôsobom máte opäť ako rodič prehľad o plnení si povinností vášho dieťaťa počas dištančného vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte vyučujúceho daného predmetu.

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [25.10.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 do odvolania bude vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka prebiehať dištančnou formou cez EduPage, ZOOM, bezkriedy. V prípade akýchkoľvek problémov počas dištančného vzdelávania kontaktujte ihneď triedneho učiteľa. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka bude naďalej prebiehať prezenčnou formou v škole. Pre žiakov I. stupňa bude v prevádzke aj ŠKD a školská jedáleň. Ranný ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime. Prosíme rodičov o jeho využívanie len v nevyhnutných prípadoch. Žiaci 2. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020.
Vzhľadom k danej situácii došlo k úprave rozvrhov niektorých tried. Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili so zmenami v rozvrhoch. Upravené rozvrhy sú zverejnené na stránke školy.

Vážení rodičia, milí žiaci. Nasledujúce ťažké obdobie nie je obdobím voľna, okrem jesenných prázdnin v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Pre všetkých je dôležité, aby sa žiaci na vyučovanie, ktoré prebieha každý deň od 8.00 hod. podľa  rozvrhov a pokynov jednotlivých vyučujúcich, pripravovali tak, ako keď chodia do školy.

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.      
Všetky informácie budú priebežne zverejňované na stránke školy a cez EduPage.

 

Vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV [22.9.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s vnútorným režimom základnej školy od 16.9.2020 a riadili sa pokynmi, ktoré upravujú prevádzku školy. 

Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania.

Pokiaľ dieťa preruší v nasledujúcom období dochádzku do školy na viac ako 3 dni, zákonný zástupca vždy pri opätovnom nástupe predloží  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:    
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21  stiahnuť tu
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 16.9.2020 (akualizované)  stiahnuť tu
Manuál pre školy na školský rok 2020/2021od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Semafor pre základné školy od  16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu

 


OSTATNÉ INFORMÁCIE Z DIANIA ...

POĎAKOVANIE ZA POMOV PRI "ZBIERKE NA POMOC RODINÁM V KRÍZE"

  Rok 2020 sa istotne zapíše do učebnice Dejepisu. Keď sa začínal, nikto z nás nečakal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Práve pre tieto udalosti sa veľa rodín ocitlo v zlej životnej situácii a potrebuje našu pomoc. Naša škola sa v dňoch 1.12. – 14.12.2020 zapojila do vianočnej Zbierky na pomoc rodinám v kríze, ktorá sa konala v našom meste. Naše veľké „ĎAKUJEM“ patrí žiakom, rodičom aj zamestnancom našej školy, ktorí sa aktívne do zbierky zapojili a priniesli trvanlivé potraviny, drogériu a sladkosti pre ľudí v našom meste. Spolu sme ukázali, že aj v ťažkých časoch si dokážeme navzájom pomáhať, pretože nikto z nás nevie, či sa raz neocitne v situácii, keď bude sám pomoc potrebovať. 

Veríme, že všetci spolu sme prispeli k vyčareniu krajších Vianoc pre ľudí v našom meste, ktorí sa na základe udalostí ocitli v ťažkej životnej situácii.


Získali sme grant Karpatskej nadácie 1000e a natočili sme film...

Základná škola Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnila projektu "Učiteľ budúcnosti" s finančnou podporou Karpatskej nadácie a T-systems

Náš projekt s názvom "Kreatívne s filmom" bol úspešný. Zo získaných financií bol na školu zakúpený nový fotoaparát a mikrofón. Cieľom projektu bolo natočiť film: "Tínedžeri v moci internetu"

Žiaci našej školy sa stali opäť režisérmi, scenáristami a hercami. Pozrite si naše výsledné dielo, dúfame, že sa bude páčiť.


NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2020 - 2021

Školský rok 2020 - 2021
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020 - 2021:   Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka [27.11.2020] Dňa 27.11.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]
Čas Vianoc je zvyčajne obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie. Práve rok 2020 bol rokom, ktorý sa zapíše do histórie. Na jeho začiatku sme ho vítali s radosťou a očakávaním lepšej budúcnosti, nikto z nás nepredpokladal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Uvedomili sme si, že aj v našom meste existujú rodiny, ktoré tieto nepriaznivé životné udalosti zasiahli.V dňoch 1.12. – 14.12.2020 sa žiaci, rodičia a zamestnanci  našej školy zapojili do Zbierky potravín na pomoc rodinám...

Červené stužky [1.12.2020]

Červené stužky [1.12.2020]
1.december, je SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS.  Pripomíname si ho aj na našej škole. Zapojili sme sa do aktivity NOSÍME ČERVENÉ TRIČKO, ktorou žiaci 1. stupňa vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi chorými na HIV a AIDS. Upriamili sme pozornosť na toto závažné ochorenie imunitného systému a rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, imunite organizmu a zodpovednosti za svoje zdravie. Nosili sme červené stužky – symbol boja proti AIDS.  Žiaci 2. stupňa si pripomenuli tento deň online aktivitami. Interiér školy bol ozvláštnený plagátmi,ktoré prispeli k informovanosti žiakov, čo je hlavným...

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]
19. novembra 2020 sa na celom Slovensku v čase od 1000 - 1100 hod. už po siedmy krát rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Uskutočnilo sa podujatie Bubnovačka 2020, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia.  Žiaci našej školy sa na začiatku tretej vyučovacej hodiny porozprávali o význame prevencie a dôležitosti ochrany detí pred násilím s p. učiteľkami vo svojich triedach. O 1030 hod sme sa naším hlasným bubnovaním na balkónoch pred triedami I. stupňa a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov pre žiakov II....

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]
V týždni od 12.-16.10.2020 prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy. Na triednických hodinách sa učitelia venovali rôznym témam, ktoré sú spojené so zdravou výživou. Vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pripravili na každý deň výnimočný jedálny lístok, ktorý poukazoval na rôznorodosť a zdravie nášho jedálnička. Dňa 22.10.2020 sa tiež uskutočnila prvá fáza realizácie projektu Viem, čo zjem. Pani Martina Michalec z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prišla žiakom 3.A, 4.A, 6.A a 6.B odprezentovať  tému  zdravej výživy. Deti sa mali možnosť zamyslieť nad svojimi...

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]
Aj keď sa na jeseň ochladzuje, predsa je jeseň plná teplých farieb.Škoda len, že sú tak krátko. Vietor krásu zo stromov sfúkne, ale my si ju pripomíname výstavkou prác, ktoré sme vytvorili počas daždivých dní. Naše výrobky sa vynikajúco hodia na výzdobu chodby.

Európsky deň jazykov [26. september 2020]

Európsky deň jazykov [26. september 2020]
26. september je európsky deň cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – angličtina, ruština a nemčina. Ovládanie cudzích jazykov nám pomôže pri cestovaní, štúdiu, nadväzovaní kamarátstiev a pri hľadaní si dobrého zamestnania. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka si pri príležitosti dňa jazykov pozreli online divadelné predstavenia v anglickom jazyku - Egg on a Trip (Ako išlo vajce na vandrovku) pre mladších žiakov a American Dream (Americký sen) pre starších žiakov. Cieľom podujatia bolo nielen si pozrieť predstavenie a tak si rozšíriť kultúrne obzory, ale aj zdokonaliť...

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...