Zo života školy...

 štedrý advent plagát

ŠTEDRÝ ADVENT

Koncom každého roka prichádza k nám čarovný mesiac december a s ním vianočné sviatky. Hoci sme všetci dúfali, že rok 2021 bude lepší ako rok predchádzajúci – nestalo sa tak. Opäť platí obmedzenie pohybu, nosenie rúšok a respirátorov, zatváranie prevádzok. Práve pre tieto udalosti sa veľa rodín ocitlo v zlej životnej situácii a potrebuje našu pomoc. Aj tento rok sa naša škola rozhodla zapojiť do zbierky „Štedrý advent“  na pomoc rodinám s deťmi a ľuďom v núdzi. Pripojili sme sa k výzve mesta SNV a v dňoch 29.11. – 3.12.2021 bude možné v našej škole odovzdať trvanlivé potraviny, potreby pre starostlivosť o malé dieťa, hygienické a čistiace potreby. Vám všetkým, ktorí sa zapojíte vopred ďakujeme. Spoločne ukážeme, že aj v ťažkých časoch si dokážeme pomáhať a vyčarovať pre ľudí v našom regióne krásne Vianoce.


POZOR! POZOR!

 
PRIPRAVUJE SA NAJVÄČŠIA BUBNOVAČKA NA NAŠEJ ŠKOLE...
 

plagát: Nebuď otrok drog 2021


OZNAM 8.11.2021

Vážení rodičia a žiaci,

Činnosť týchto krúžkov je kvôli zlej pandemickej situácii naďalej pozastavená do odvolania: Basketbalový (p. uč. Korfanta), Šachový (p. uč. Rusňák), Pohybové hry (p. uč. Valková), Tenisový (p. uč. Kleinová), Chemický (p. uč. Korpeľová).


Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

dovoľte, aby sme sa Vám aj touto cestou poďakovali za spoluprácu pri realizácii aktivít v rámci Erasmus Day - Kúsok zelene pre moju školu.

Sme vďační za každú prinesenú rastlinu a pomocnú ruku. V rámci tejto aktivity sme revitalizovali časť zelených plôch v areáli školy.
Jedná sa o trávnatú plochu pred hlavným vchodom do budovy školy a kamenné kvetináče. Cieľom tejto aktivity bolo spoločne  vytvoriť pekný priestor pred školou, ktorý by následne slúžil na výučbu a pozorovanie. Návrh úprav sa odvíjal od plánovaného využitia priestoru, aby zeleň plnila nielen mikro - klimatickú a estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Žiaci a učitelia priniesli z vlastnej záhrady, zo záhrady starej mamy, suseda alebo kamaráta sadenice trvaliek alebo ozdobných kríkov. Všetci spoločne upravovali areál, odstraňovali burinu, pomáhali pri terénnych úpravách, maľovali kvetináče. Následne vysádzali kvety do kvetináčov, vytvorili nové záhony pre okrasné kvety, kry a bylinky. Žiaci tak získali nové pracovné návyky, teoretické a praktické vedomosti o pestovaní rastlín a starostlivosti o ne.

Najväčším prínosom podujatia je, že žiaci sa zapojili do prác veľmi aktívne, a veľkou mierou tak prispeli k skrášleniu okolia svojej školy. Naša aktivita sa týmto nekončí. Jej cieľom je, aby sa žiaci pod vedením učiteľov o tieto rastliny dlhodobo starali a získali tak vzťah k živej prírode, estetickému cíteniu a udržateľnému správaniu.

Ďakujeme.

 


Kúsok zelene pre moju školu

15. október 2021

Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do medzinárodného programu Erasmus+. Tento program je financovaný Európskou úniou a umožňuje študentom ako aj pedagogickým zamestnancom zapájať sa a zúčastňovať sa aktivít, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality formálneho aj neformálneho vyučovania a vzdelávania sa.

Tohto roku sa na našej škole po prvý krát uskutoční Erasmus deň, ktorý bude venovaný environmentálnej  udržateľnosti a aktívnej spoluúčasti študentov, rodičov a pedagogických zamestnancov. V rámci tejto plánujeme zrevitalizovať časť zelených plôch v areály školy.

Chceš sa pridať?

 • Z vlastnej záhrady, zo záhrady starej mamy, suseda alebo kamaráta prineste sadenicu trvácnej kvetiny alebo ozdobného kríka, ktoré by mohli prispieť k skrášleniu vonkajšieho areálu našej školy.
 • Sadeniceoznačené menom žiaka, triedou a názvom rastliny prineste na vrátnicu školy v pracovných dňoch od 6.10. – 13.10. 2021 v čase od 7:15 – 8:00 hod. O sadenice sa až do ich vysadenia postaráme.
 • 15. októbra žiaci spoločne s učiteľmi vysadia sadenice do záhonov.
 • Naša aktivita sa týmto nekončí. Našim cieľom je, aby sa žiaci pod vedením učiteľov o tieto rastliny dlhodobo starali a získali tak vzťah k živej prírode a udržateľnému správaniu.

Ďakujeme vopred za spoluprácu.


Adaptačné aktivity

Po letných prázdninách a náročnom minulom školskom roku, ktorý prebiehal z veľkej časti dištančnou formou výučby, sme v septembri s potešením privítali žiakov našej školy v školských laviciach. Uvedomujeme si, že návrat do školského prostredia a pravidelné plnenie si školských povinností nie je pre každého jednoduché, preto sme v spolupráci so psychologičkami z CPPPaP SNV zrealizovali adaptačný program pre žiakov 5. ročníkov zameraný na upevnenie optimálnej klímy v triede, zvládanie záťaže po prechode na 2. stupeň ZŠ a prevenciu sociálno – patologických vzťahov.

Zároveň v ďalších ročníkoch prebiehajú adaptačné aktivity pod vedením sociálneho a špeciálneho pedagóga školy zamerané na upevnenie a zlepšenie vzťahov v triedach po návrate z prázdnin do školského prostredia. Záleží nám na tom, aby sa žiaci našej školy cítili v školskom prostredí šťastne a bezpečne, plnili si školské povinnosti a svojimi dobrými výsledkami robili radosť nielen nám učiteľom ale predovšetkým svojim blízkym.

                                                                       Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ


Celoslovenské kolo CINEMA 2021 

V dňoch 3. – 5. septembra sa v Bardejovských Kúpeľoch konalo celoslovenské kolo amatérskych filmov CINEAMA 2021, na ktoré sme postúpili z krajského 2. miesta s filmom Tínedžeri v moci internetu. Zúčastnila sa ho p.uč. Gerčáková

Za náš film sme získali čestné uznanie porotou, inak aj povedané neoficiálne 4. miesto. 

3-dňový program bol plný premietania inšpiračných filmov, zvukového workshopu, odborných rozborov a dialógov s režisérmi, producentami, scenáristami, ilustrátormi. Plní motivácie a nových nápadov budeme pokračovať v našej práci :) .

Srdečne gratulujeme aj našej bývalej deviatačke Nataši Strelovej, ktorá sa so svojím animovaným filmom umiestnila na úspešnom 2. mieste.


OZNAM: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 - 2022, 2.9.2021

Základné informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

 •  zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 •  podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
 •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 •  

NA STIAHNUTIE:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.PDF

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.DOC


OZNAM RODIČOM - dôležité!!!

Vážený rodič, dňom 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2020 Z.z. o dotáciách, ktorou sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre všetkých žiakov ZŠ a posledného ročníka MŠ a dotáciu na stravu (1,30 €/1 obed s povinnosťou rodiča doplácať za každý odobratý obed na I. stupni 0,28 €, na II. stupni 0,36 €) bude možné poskytnúť  len deťom, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ a žijú v domácnosti,:

 1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.);
 
 1. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (Potrebné preukázať Potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ktoré Vám vystaví ÚPSVaR na základe Vami podaného Formulára na posúdenie príjmu vrátane dokladu o príjme a to čo najskôr, najneskôr do 10. 08. 2021.);
 
 1. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (Potrebné preukázať čestným vyhlásením za každého rodiča zvlášť a v prípade akejkoľvek zmeny v spôsobe uplatňovania daňového bonusu túto skutočnosť okamžite hlásiť ŠJ. V opačnom prípade alebo nepravdivým vyhlásením sa rodič dopúšťa trestného činu podvodu a musí si byť vedomý právnych dôsledkov.). Vzor vyhlásenia vo formáte PDF môžete stiahnúť tu, príp. je k dispozícii vo vestibule ZŠ.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny vyzývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie dieťa z dôvodu splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok od septembra 2021, aby najneskôr do 27. 07. 2021 predložili potrebné podklady, a to buď osobne v ŠJ, alebo poštou na adresu ŠJ pri ZŠ, Hutnícka 16, 052 01  Spišská Nová Ves.

Po uvedenom termíne, avšak najneskôr do 10.08.2021, je možné doplniť žiadosť o dotáciu na stravovanie iba pre dieťa v prípade zmeny skutočnosti týkajúcej sa príjmu rodičov do výšky životného minima.

Pri ostatných žiadostiach a dokumentoch doručených po 27. 07. 2021 nie je možné zaručiť, že dieťaťu bude dotácia na stravovanie poskytnutá už od septembra 2021.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)


 

I’mO je online vzdelávací program, ktorého cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. 

V čom pomáha vzdelávací program I’mO deťom ZŠ? Získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. 

Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. 

Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne vo forme rozcvičky pred učením.


Aktualizované: 16.11.2021


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ FACEBOOK...

NAŠE REALIZÁCIE...

PORTÁLY...

 portál pre žiakov ALF.COM 

Portál pre žiakov BEZ KRIEDY.SK

Portál pre žiakov EDUPAGE.ORG

ALF

BEZ KRIEDY

EDUPAGE

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2021 - 2022

Školský rok 2021 - 2022
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021 - 2022:   Rodina na 100 slov V mesiaci október sa žiaci 3. A triedy - Jakub Gromovský, Klára Sedláková a Barborka Satalová zúčastnili literárnej...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2021 - 2022

Výletníček 23.10.2021

Výletníček 23.10.2021
Pekné počasie babieho leta prialo deťom Výletníčka, ktorí sa zúčastnili 23.10.2021 na turistickej vychádzke k Trom krížom v Smižanoch. Deti si nazbierali šípky, z ktorých si v zime uvaria chutný čajík.

Školské akcie v školskom roku 2021 - 2022

Filipovi kamaráti

Filipovi kamaráti
Minulý utorok (16.11.) k nám do školy zavítal Filip so svojimi kamarátmi. Žiaci na prvom stupni sa s ním vybrali do Krajiny zdravia, kde sa stretli s rôznymi zvieratkami a dozvedeli sa, ako by malo naše telo fungovať, keď sme zdraví, prečo je dôležité zdravo sa stravovať...

Kuchárik - krúžok

Kuchárik - krúžok
V októbri sa uskutočnil na našej škole Deň jablka. Rozhodli sa tiež naše ovocie zúžitkovať v Kuchárikovi. Jablkové lievance, jablková výživa, jablkový koláčik, sa nám vydarili a s chuťou sme tieto jablkové dobroty zjedli.

Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti
Naši prváci majú od októbra nového kamaráta. Je ním lúčny koník Zippy, ktorý ich bude sprevádzať celý školský rok na ich ceste sociálnych a emocionálnych zručností. Pod vedením špeciálneho a sociálneho pedagóga ZŠ sa naučia orientovať v oblasti negatívnych a pozitívnych pocitov,...

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy
Uplynulý týždeň od 18. do 22. októbra 2021 sme na našej škole prežívali týždeň zdravej výživy. Reláciou sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy, ktorý tohto roku padol na sobotu 16. októbra. Učitelia sa snažili deťom priblížiť tématiku zdravého stravovania a robili s nimi rôzne...

Kuchárik - krúžok

Kuchárik - krúžok
Kuchárik je záujmový krúžok,kde si dievčatá môžu vyskúšať prípravu rôznych jedál a koláčikov. Je zameraný na získanie základných zručností pre praktický život a pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave jedál. V stredu sme si pripravili nátierky a to avokádovú, mrkvovú, vajíčkovú, ktoré nám...

Deň Jablka 2021

Deň Jablka 2021
Október sa v našej škole tradične nesie v znamení zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Žiaci na hodinách hovoria o prevencii obezity, vysokého KT, cukrovky, význame športovania a pohybu.V rámci týchto tém nám v školskej jedálni predstavujú zdravé regionálne potraviny...

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov
Dňa 8.10. 2021 sa v rámci Európskeho dňa jazykov uskutočnilo školské kolo v prezentácii projektov Krajina Európskej únie. Žiaci ukázali výbornú úroveň v  používaní anglického jazyka, predviedli svoje prezentačné schopnosti a kreativitu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci...

EKO Festival: Človek a príroda

Víkend patril EKO festivalu: Človek alebo príroda.  S naším Výletníčkom sme navštívili divadelné predstavenia z ktorých si deti odniesli krásne zážitky a naučili sa niečo o ekológii a ochrane prírody.

Putovná výstava - CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE POKUSY 21.9.2021

Putovná výstava - CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE POKUSY 21.9.2021
Ziaci nasej skoly dnes zazili vzrusujuce chvile pocas putovnej vystavy s nazvom Chemicke a fyzikalne pokusy   Vystavu zorganizovala pani učiteľka Mgr. Darina Korpelova pre ziakov 2.stupna.Ziaci nasej skoly dnes zazili vzrusujuce chvile pocas putovnej vystavy s nazvom Chemicke a fyzikalne...

Zber papiera 2021

Zber papiera 2021
Dňa 8.9. a 9.9. 2021 sa na našej škole uskutočnil ZBER...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Uctenie si pamiatky zosnulých ŠPT

Uctenie si pamiatky zosnulých ŠPT
Uctenie si pamiatky zosnulých, zapálením sviečky s tichou spomienkou na tých ktorí nás opustili - október 2021.

Erasmus deň v ŠPT

Erasmus deň v ŠPT
15.10.2021 Erasmus deň  Aktívna účasť žiakov 2.C a 8.C na projekte - Kúsok zelene pre moju školu. Každý kúsok zelene, má pre nás význam. Každým kúskom zelene, tvoríme svet krajším. Sme vďační, že sme sa mohli pripojiť do tohto úžasného projektu a zasadiť do areálu našej školy kus zeme, kus...

Farby jesene v ŠPT

Farby jesene v ŠPT
Náplňou našej práce v špeciálnych triedach, je učenie a napredovanie v rámci výchovy a vzdelávania.   Veľmi dôležitou časťou, bez ktorej si nevieme predstaviť náš týždeň je: zážitok  - spoločne strávený čas - radosť - malé - veľké kroky vpred. Učíme sa v živote, pre...

Muzikmuzeum

Muzikmuzeum
Dňa 29.9.2021 sme v obci Spišský Hrhov navštívili múzeum hudobných nástrojov.  Nechali sme sa uniesť do interaktívneho sveta plného zvukov a tónov, prenesených z minulosti do súčasnosti.  Múzeum disponuje veľkým bohatstvom vo svete hudby, k dispozícii je až 400 hudobných nástrojov, z...

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT
Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT: Hudba spája v jednote všetky deti bez rozdielu.    Rituály nám dávajú pocit istoty a bezpečia v každodennosti.   Naše deti to potrebujú.   Deň v našich triedach sa vždy začína spojením sa s hudbou a pohybom pri...

Náš malý kúsok raja v ŠPT

Náš malý kúsok raja v ŠPT
S novým školským rokom si prajeme predstaviť vám aj ,,náš,, malý kúsok raja, v ktorom sa spoločne s deťmi učíme, tvoríme, hráme a posúvame pomalými, ale istými krokmi vpred... Dopredu u nás znamená - vedieť sa s láskou, rešpektom a jedinečnosťou nastaviť na každé dieťa jednotlivo, v jeho...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...