Zo života školy...

 

Vzdelávanie pre žiakov prvého stupňa a ŠPT pokračuje od 3.3.2021 prezenčnou formou.


OZNAM [5.3.2021]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:2-A1810 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 sa s účinnosťou od 8.marca 2021 školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni umožňuje:

  • prednostne žiakom, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
  • žiakom, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Pre týchto žiakov bude v prevádzke ŠKD  aj školská jedáleň.

Pri nástupe Vášho dieťaťa na prezenčnú výučbu od 8.3.2021 je potrebné postupovať v zmysle uvedených dokumentov a manuálu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaného k 8.3.2021.

Upozorňujeme Vás na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe žiaka do školy vyplnené „Čestné vyhlásenie“.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je naďalej negatívny RT- PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti alebo platná výnimka (test nie starší ako 7 dní).

V prípade, že Vaše dieťa v pondelok 8.3.2021 do školy nenastúpi je potrebné, aby ste si ho odhlásili z obedov u vedúcej ŠJ najneskôr v pondelok ráno do 8.00 hod. Vzdelávanie týchto detí bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

Druhý stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

 

Čestné vyhlásenie môžete stiahnuťtu:

stiahnuťčestné vyhlásenie v PDF formáte
stiahnuťčestné vyhlásenie v DOC formáte

Rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8.3.2021

https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf


Oznam [2.3.2021]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k avízovaným opatreniam v médiách, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 3.3 3021, by  mala od 3. marca 2021 opäť pokračovať výučba na I. stupni dištančným spôsobom.

Vzdelávať v škole by sa mali len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu a to na základe potvrdenia od zamestnávateľa, že daný zamestnanec nemôže pracovať z domu.

Keďže do tejto chvíle ešte stále nebolo zverejnené žiadne rozhodnutie ministra školstva, žiaci I. stupňa sa naďalej budú vzdelávať prezenčne.

Napriek pokračovaniu v prezenčnej forme vzdelávania, Vás zdvorilo žiadame o vyjadrenie Vášho predbežného záujmu o vzdelávanie zo školy a to len v prípade, že patríte do uvedenej skupiny rodičov. Záujem zisťujeme z dôvodu, aby sme sa vedeli pripraviť na zmenu formy vzdelávania, ak by došlo k zhoršeniu situácie a museli by sme prejsť na dištančné vzdelávanie.

Pripomíname, že hlasovať môžu iba rodičia prostredníctvom svojho konta na "EduPage - Prihlasovanie na akcie" do štvrtku 4.3.2021 do 15.00 hod.

Vopred Vám všetkým ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.


Oznam [5.2.2021]

Vážení rodičia.

Od 8.2.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu, ktorý platil pred dištančným vzdelávaním v prvom polroku. Zároveň Vám oznamujeme, že došlo k zmene v oddeleniach ŠKD. Každá trieda má vytvorené samostatné oddelenie vo svojej kmeňovej triede. Žiaci prichádzajúci do ranného ŠKD vchádzajú do budovy cez hlavný vchod. Pri príchode v pondelok 8.2.2021 odovzdajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Príchod ostatných detí  na vyučovanie v pondelok 8 .2.2021 o 7:30 hod.:

  • pre deti z tried na prízemí cez balkóny
  • pre deti z tried 2.A a 2.B cez hlavný vchod
  • pri príchode budú triedni učitelia preberať vyplnené „Čestné vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti“. Tlačivo si môžete prevziať v pondelok ráno na vrátnici školy alebo stiahnuť kliknutímTU.

Od utorka 9.2.2021 bude nástup všetkých detí priebežne cez hlavný vchod podľa pokynov vyučujúcich.

Žiaci, ktorí sa stravovali v ŠJ pred dištančným vzdelávaním sú na obed od 8.2.2021(pondelok) prihlásení automaticky. Ak rodič nemá záujem o stravovanie dieťaťa v ŠJ, musí ho sám odhlásiť v pondelok ráno do 8.00 hod.

Výučba  na 2. stupni  pokračuje dištančným spôsobom.

Aktualizovaný dokument MŠVVaŠ SR Návrat do škôl si môžete stiahnuť kliknutím TU.


OZNAM [4.2.2021] – prezenčná výučba od 8. 2. 2021 pre žiakov prvého stupňa a ŠPT

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, ďalších inštitúcií a podľa pravidiel COVID AUTOMATU bude od 8. 2. 2021  znovu zavedená povinná prezenčná forma výučby na 1. stupni v špeciálnych triedach na našej škole. Pri nástupe Vášho dieťaťa na prezenčnú výučbu od 8.2.2021 je potrebné postupovať v zmysle aktualizovaného manuálu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny RT- PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu (nie je starší ako 7 dní), ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov zriaďovateľ školy, Mesto Spišská Nová Ves, umožní rodičom detí, aby absolvovali antigénový test v priestoroch Multifunkčného energetického a baníckeho centra na Nábreží Hornádu 14 (vedľa supermarketu COOP Jednota), kde bude zriadené odberné miesto v dňoch 6. a 7. februára 2021 (t. j. sobota, nedeľa) v čase od 8:00 h do 11:30 h (posledný odber pred prestávkou) a od 13:00 h do 15:30 h (posledný odber).

Upozorňujeme Vás na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe žiaka do školy vyplnené „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania. Spomínané tlačivo je potrebné priniesť vyplnené v deň nástupu do školy 8.2.2021 triednemu učiteľovi alebo pri nástupe do ranného ŠKD. Tlačivo bude po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR  zverejnené na stránke školy a rozposielané cez EduPage, resp. si ho budete môcť vyzdvihnúť na vrátnici školy.

Záujem o ranný ŠKD od 8.2.2021 môžete vyjadriť prostredníctvom " EduPage - Prihlasovanie na akcie" do 5. 2.2021 do 13.00 hod.

Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy zverejníme zajtra.

vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - Otvorenie ŠKD od 11.1.2021 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry [5.1.2021]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k sprísnenému lockdownu a informáciám MŠVVaŠ bude od 11. januára 2021 pokračovať výučba na I. aj  II. stupni dištančným spôsobom. O priebehu výučby počas nasledujúceho týždňa Vás bude informovať pani triedna učiteľka.

Zriaďovateľom je zároveň odporúčané otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

Zdvorilo Vás preto žiadame o vyjadrenie Vášho záujmu o otvorenie ŠKD od 11.1.2021 v prípade, že patríte do uvedenej skupiny rodičov.

Hlasovať môžu iba rodičia prostredníctvom svojho konta na "EduPage - Prihlasovanie na akcie" do štvrtku 7.1.2021 do 2000 hod.

O otvorení ŠKD sa rozhodne v piatok na základe výsledkov prieskumu.

Vopred Vám všetkým ďakujeme za spoluprácu a pochopenie


Ako mám hlasovať v ankete?

Pokiaľ vypĺňate anketu cez APLIKÁCIU EDUPAGE v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE viď. obr. 1.

obr. 1

Ak sa chcete zúčastniť hlasovovania cez EDUPAGE STRÁNKU NA WEBE, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz). 

Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu .(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie!!! Nepoužívajte na hlasovanie konto žiakapretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie do EDUPAGE - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [23.11.2020]


Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom k metodickému usmerneniu k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách sa zajtrajším dňom 24.11.2020 mení rozvrh hodín pre dištančnú formu vzdelávania žiakov 5. až 9. ročníka. Nový rozvrh hodín je zverejnený na stránke školy.


vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV [3.11.2020]

Dochádzka žiaka v elektronickej triednej knihe (ETK) – pravidlá počas dištančného vzdelávania

  1. Online hodina

Prítomnosť a neprítomnosť žiaka sa automaticky zaznamenáva po skončení online hodiny cez eudpage. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online hodiny z objektívnych príčin, vyučujúci mu zadá domácu úlohu (test, iné zadanie), ktorú má splniť do uvedeného termínu. V prípade, že danú úlohu v stanovenom termíne nesplní, definitívne mu vyučujúci nechá zadanú neprítomnosť na online hodine. Rodič následne ospravedlní elektronicky triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní.

Týmto spôsobom máte ako rodič prehľad o účasti vášho dieťaťa na vyučovaní a plnení si jeho  povinností.

  1. Dištančné vzdelávanie bez online hodiny

Vyučujúci pošle žiakom študijný materiál (prezentáciu, poznámky, videomanuál a pod.) spolu s domácou úlohou (zadanie), ktoré má vypracovať v rámci vyučovacej hodiny, resp. ako domácu úlohu s konkrétnym termínom, dokedy má zadanie/úlohu splniť. V prípade, že žiak zadanie nesplní do termínu zadaného vyučujúcim prostredníctvom edupage, v ETK mu zadá neprítomnosť na vyučovaní.Rodič následne ospravedlní elektronicky triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní.

 Týmto spôsobom máte opäť ako rodič prehľad o plnení si povinností vášho dieťaťa počas dištančného vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte vyučujúceho daného predmetu.

OZNAM PRE RODIČOV [22.9.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s vnútorným režimom základnej školy od 16.9.2020 a riadili sa pokynmi, ktoré upravujú prevádzku školy. 

Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania.

Pokiaľ dieťa preruší v nasledujúcom období dochádzku do školy na viac ako 3 dni, zákonný zástupca vždy pri opätovnom nástupe predloží  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:    
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21  stiahnuť tu
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 16.9.2020 (akualizované)  stiahnuť tu
Manuál pre školy na školský rok 2020/2021od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Semafor pre základné školy od  16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE Z DIANIA ...

POĎAKOVANIE ZA POMOV PRI "ZBIERKE NA POMOC RODINÁM V KRÍZE"

  Rok 2020 sa istotne zapíše do učebnice Dejepisu. Keď sa začínal, nikto z nás nečakal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Práve pre tieto udalosti sa veľa rodín ocitlo v zlej životnej situácii a potrebuje našu pomoc. Naša škola sa v dňoch 1.12. – 14.12.2020 zapojila do vianočnej Zbierky na pomoc rodinám v kríze, ktorá sa konala v našom meste. Naše veľké „ĎAKUJEM“ patrí žiakom, rodičom aj zamestnancom našej školy, ktorí sa aktívne do zbierky zapojili a priniesli trvanlivé potraviny, drogériu a sladkosti pre ľudí v našom meste. Spolu sme ukázali, že aj v ťažkých časoch si dokážeme navzájom pomáhať, pretože nikto z nás nevie, či sa raz neocitne v situácii, keď bude sám pomoc potrebovať. 

Veríme, že všetci spolu sme prispeli k vyčareniu krajších Vianoc pre ľudí v našom meste, ktorí sa na základe udalostí ocitli v ťažkej životnej situácii.


Získali sme grant Karpatskej nadácie 1000e a natočili sme film...

Základná škola Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnila projektu "Učiteľ budúcnosti" s finančnou podporou Karpatskej nadácie a T-systems

Náš projekt s názvom "Kreatívne s filmom" bol úspešný. Zo získaných financií bol na školu zakúpený nový fotoaparát a mikrofón. Cieľom projektu bolo natočiť film: "Tínedžeri v moci internetu"

Žiaci našej školy sa stali opäť režisérmi, scenáristami a hercami. Pozrite si naše výsledné dielo, dúfame, že sa bude páčiť.


NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2020 - 2021

Školský rok 2020 - 2021
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020 - 2021:   Školské kolo Hviezdoslavov Kubín [17.2.2021] Na našej škole sa dňa 17. 02. 2021 uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]
Čas farebný  - Čas hravý  - Čas úsmevný - Čas fašiangový... Napriek časom zvláštnym a okolnostiam naplneným strachom, je potrebné vlievať deťom do srdca nádej, do duše pokoj a z všedných dní vykúzliť úsmevné a čarovné. Čas karnevalov je na to ako stvorený. V priebehu chvíle smieme si prezliecť kabáty, uniknúť do sveta rozprávok, či zvieracej ríše... Stávajú sa z nás princezné, klauni... aj Jednorožci, ak je to vysnené. Chvíľka, čo ostane nám v spomienkach. Moment na fotke, čo pripomenúť nám túto chvíľu smie. Vytvárajme spomienky na radosť... A ,,naše,, deti budú z tejto radosti...

Karneval 2021 [16.2.2021]

Karneval 2021 [16.2.2021]
Obdobie fašiangov býva plné zábavy. Keďže tento rok deti spoločný karneval nemohli mať, tak si v každom školskom klube detí vyrobili krásne škrabošky, z domu si priniesli vlastnoručne vyrobené masky, ktorými si so svojimi spolužiakmi pripomenuli karnevalové obdobie. Pani kuchárky im pripravili sladkú dobrotu. V triedach vládla veselá a príjemná atmosféra.  

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]
Čas Vianoc je zvyčajne obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie. Práve rok 2020 bol rokom, ktorý sa zapíše do histórie. Na jeho začiatku sme ho vítali s radosťou a očakávaním lepšej budúcnosti, nikto z nás nepredpokladal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Uvedomili sme si, že aj v našom meste existujú rodiny, ktoré tieto nepriaznivé životné udalosti zasiahli.V dňoch 1.12. – 14.12.2020 sa žiaci, rodičia a zamestnanci  našej školy zapojili do Zbierky potravín na pomoc rodinám...

December v ŠKD

December v ŠKD
Príprava na vianočné sviatky v ŠKD začala zimnou výzdobou tried a chodby školy. Pri počúvaní vianočných piesní a kolied deti vyrábali vianočné ozdoby, pozdravy a dekorácie.   Oboznámili sa s národnými ľudovými tradíciami ako aj so zvykmi v iných krajinách. Výroba darčekov pre svojich blízkych bola pre deti tou najdôležitejšou a najkrajšou činnosťou, pri ktorej predviedli svoje tvorivé schopnosti, manuálne zručnosti i estetické cítenie.  

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Európsky týždeň športu [11.10.2019]

Európsky týždeň športu [11.10.2019]
V týždni od 23.9. – 27.9. 2019 prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu.  Žiaci 1. stupňa si zmerali sily v týchto atletických disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou, prekážkový beh a vytrvalostný beh. V...

Európsky deň jazykov 2019 [26.9.2019]

Európsky deň jazykov 2019 [26.9.2019]
26. september je európsky deň cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – angličtina, ruština a nemčina. Žiaci druhého stupňa robili na deň jazykov projekty o rôznych krajinách Európy, ktoré potom prezentovali svojim spolužiakom z...

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 [2.9.2019]

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 [2.9.2019]
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 Dňa 2.9.2019 sa o 900 opäť otvorili brány našej školy. Žiakom želáme úspešný školský rok 2019-2020.   

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...