Zo života školy...

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (4€/hod) od 10.5.2023 do 31.10.2023 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060.

Prajeme vám príjemne strávené chvíle na našich športoviskách.

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


Chcem vyplniť elektronickú prihlášku (kliknite sem)...
sprístupnená bude od 3.4  - 31.4. 2023
V termíne od 13.4. od 17:00 hod. do 17.4.2023 do 7:00 hod. bude elektronická prihláška nefunkčná z technických príčin.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2023-2024

 

Vážení rodičia,


zápis do 1.ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 3. až 5. apríla 2023 a 12. a 13. apríla 2023 formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna od 3. apríla 2023 od 7:00 hod. na stránke školy www.zshutnickasnv.sk alebo osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 3. až 5. apríla 2023 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na sekretariáte školy a s dieťaťom od 14:00 do 17:00 hod. v bloku C.


V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu s dieťaťom v daných termínoch, ponúkame Vám ešte termín 28.4.2023 (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod. na testovanie školskej zrelosti dieťaťa.

Formou elektronickej prihlášky môžete svoje dieťa zapísať aj v termíne od 17.4.2023 do 31.4.2023.
V termíne od 13.4. od 17:00 hod. do 17.4.2023 do 7:00 hod. bude elektronická prihláška nefunkčná z technických príčin.

V prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa formou elektronickej prihlášky predložia občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa na overenie údajov po vyzvaní školou.

Prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.


Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Prosíme rodičov o dôsledné vyplnenie prihlášky, nakoľko údaje z prihlášky sa zobrazia v databáze školy. Údaje je potrebné vyplniť s diakritikou podľa rodného listu a miesto trvalého pobytu uviesť podľa občianskeho preukazu.
Ak si rodič nie je istý, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť, informácie o tom, čo by mal prvák zvládať, nájdete na stránke školy v sekcii Činnosť školského špeciálneho pedagóga.

Ak dieťa dovŕši 6 rokov do 31.8.2023 a nedosiahlo školskú zrelosť, rodič môže požiadať riaditeľa/riaditeľku MŠ o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

V našej škole sa vyučuje cudzí jazyk v rámci jednej disponibilnej hodiny už v prvom a druhom ročníku.
Zároveň ponúkame pre žiakov tenisovú športovú prípravu od 1. ročníka.


Ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom: skola@zshutnsnv.edu.sk.


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Vedenie školy


OZNAM ŠJ

 

Vážení rodičia,

ak máte záujem o dotáciu na stravu pre vaše dieťa, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.


S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na stravu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu a to na tlačive návratka (stiahnuť v PDF)


Uvedenú návratku vás žiadame odovzdať triednej učiteľke alebo v kancelárii školskej jedálne; a to najneskôr v termíne do 28. 03. 2023.


V prípade, že sa Vaše dieťa v súčasnosti v školskej jedálni nestravuje, avšak od 01.05.2023 máte záujem o stravovanie, žiadame Vás, aby ste vyplnili návratku a tiež záväznú prihlášku (stiahnuť v  PDF).

Uvedené tlačivá sú k dispozícii na vrátnici školy, v kancelárii školskej jedálne, alebo si ho môžete vytlačiť doma z oznamu k dotáciam, ktorý bol zaslaný všetkým rodičom do Edupage.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate, pričom je potrebné vedieť, že dotácia bude poskytnutá až po schválení Vašej žiadosti ÚPSVaR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

V prípade nejasností ma kontaktujte po 0800 hod. na tel. čísle 053/3249619.

Ing. Martina Jurkovičová, vedúca ŠJ
 

Po roku sa opäť naša škola zapája do Ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne spája so Svetovým dňom Dawnovho syndrómu. 21.3. (v utorok) si na znak ľudskej jedinečnosti obujeme na každú nôžku inú ponožku (môže byť iná farbou, veľkosťou, či motívom). Spolu tak môžeme búrať predsudky a pomôcť ľuďom s hendikepom, realizovať svoje sny - žiť plnohodnotným životom.

PRIPOJTE SA K NÁM AJ VY!

 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

FOTKY:

/album/fotogaleria-o-nas/1-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/2-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/3-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/4-jpg17/

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 1.6.2022 do 31.8.2022 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060


Kalendár rezervácií ihrísk zobrazíte tu.
 

Vstup do školského areálu je možný len za účelom športovania!!!


 

I’mO je online vzdelávací program, ktorého cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. 

V čom pomáha vzdelávací program I’mO deťom ZŠ? Získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. 

Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. 

Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne vo forme rozcvičky pred učením.

Aktualizované: 8.5.2023


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NP EDIT

SELFIE SEBAREFLEXIA 

 

 

ODKAZY NA DOTAZNÍKY (aktívne od 31.3. do 7.4.2023)

VEDÚCI ZAMESTNANEC

UČITEĽ

ŠTUDENT (od 9 rokov)

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2022 - 2023

Školský rok 2022 - 2023
Dňa 18.11.2022 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom nášho mesta.  Medzi ocenenými boli aj štyria žiaci našej školy.  Sára Bendíková z 9.B triedy  Michaela Mária Švedová z 8.B triedy  Félix...

Školské akcie v školskom roku 2022 - 2023

Zber papiera - jar 2023

Zber papiera - jar 2023
Dňa 26.4. a 27.4. 2023 sa na našej škole uskutočnil  ZBER  PAPIERA. Vyhodnotenie: 1. stupeň Na 1. stupni sa vyzbieralo  1438,5 kg papiera. Triedy: miesto  -  4.B – 349 kg –  priemer na žiaka  17,5 kg miesto  -  1.A – 282,5 kg – priemer na...

Deň Zeme 2023

Deň Zeme 2023
Prvý stupeň na Deň Zeme navštívil Náučný chodník v Novoveskej Hute.   Na druhom stupni bol Deň Zeme rozdelený podľa ročníkov: 5. a 6. ročník sa zúčastnili návštevy Náučného chodníka v Novoveskej Hute 7. a 8. ročník sa zúčastnili pravidelného čistenia sídliska Západ 1, a...

NAJ triedny plagát 2023

V októbri sme vyhlásili na našej škole v rámci primárnej prevencie celoškolskú výtvarnú súťaž pod názvom „NAJ“ triedny plagát na Bubnovačku. Na hodinách výtvarnej výchovy mali žiaci zhotoviť triedne plagáty k danej téme a vziať si ich na školský dvor 18.11., kde sme spolu zabubnovali za právo detí...

Svetový deň vody 2023

Svetový deň vody 2023
Vodníci v školskom klube detí. Takto rozprávkovo sme poňali Svetový deň vody.  Dažďové kvapky, rybky a vodníci nám zdobia interiér a exteriér našej školy.

Fašiangy, Turice 2023

FAŠIANGY, TURICE - čas radosti, veselosti, zábavy, hier a smiechu. Toto všetko mohli naše deti zažiť 15. 2. na karnevale, ktorý sa konal na našej škole. Masky boli nápadité a veľmi pekne. Porota zložená z rodičov a pani učiteliek mala ťažkú úlohu. Každý kto sa prišiel pozrieť, bol pohostený...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso
V sobotu 18.3.2023 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých Tatier na Štrbské Pleso. Počasie nám veľmi prialo. Užili sme si dostatok slniečka a sánkovačka bola úžasná. Vrátili sme sa až večer plný nádherných zážitkov a nabití pozitívnou energiou.

Výletníček - Múzeum Spiša 2023

Výletníček - Múzeum Spiša 2023
V nedeľu 22.1. 2023 sme s Výletníčkom navštívili Múzeum Spiša. Nové expozície, ako sú interaktívna 3D mapa Príroda Spiša, Kamufláž a prírodovedná expozícia nás veľmi zaujali.

Výletníček - multifunkčné banícke centrum 2022

Výletníček  - multifunkčné banícke centrum 2022
V sobotu 12.11. sme s Výletníčkom navštívili Multifunkčné, banícke centrum v meste. Deti sa dozvedeli niečo o histórii baníctva na Spiši a pozreli si množstvo exponátov. Nakoniec si v cukrárni pochutnali na koláčiku.

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Ako prežiť v mediálnom svete 2022

Ako prežiť v mediálnom svete 2022
Pojem médiá sa vzťahuje na všetky komunikačné prostriedky, s ktorými ako bežný užívateľ prichádzame do styku každý deň. Prinášajú nám množstvo informácii, z ktorých vybrať si tie správne a pravdivé, je niekedy problém.  Ako sa vyznať v mediálnom svete sme učili našich žiakov...

Bubnovačka 2022

Bubnovačka 2022
Piatok 18.11.2022 sme sa už po tretíkrát pripojili k deťom na celom Slovensku a zabubnovali sme na školskom ihrisku za právo detí na život bez násilia. Hlavnou myšlienkou podujatia Bubnovačka 2022 je: „Bubnujeme, aby bolo detský hlas lepšie počuť.“  Počas tretej vyučovacej hodiny sme...

Filipovi kamaráti 2022

Filipovi kamaráti 2022
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám k nám včera (22.11.) do školy zavítal Filip so svojimi kamarátmi. Žiaci na prvom stupni sa s ním vybrali na zlovestný ostrov, kde sa stretli s tabakovými banditmi, drogérou a Alkoholínom. Filip nám vysvetlil, prečo sú pre nás...

Besedy s preventistkou z PZ v SNV

Besedy s preventistkou z PZ v SNV
Vzhľadom k tomu, že experimentovanie s legálnymi či nelegálnymi drogami sa podľa štatistických údajov posúva do stále mladšieho veku, rozhodli sme sa v spolupráci s PZ v SNV pripraviť pre našich žiakov besedy na tému „Drogy – ich nebezpečenstvo“. V piatok 21.10. pod vedením p. npor. M. Podobenovej...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

ŠPT - plavecký výcvik 2023

ŠPT - plavecký výcvik 2023
Rybičky vo vode.   Dnes sme oficiálne ukončili plavecký výcvik našich žiakov. Deťom sa vo vode veľmi páčilo, krásne si to užívali a za odmenu si domov odniesli Mokré vysvedčenie.

ŠPT na ľade 2023

Tento týždeň od 27.2 - do 3.3.2023 sme absolvovali päťdňový korčuliarsky kurz na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Bolo úžasné sledovať ako niektoré deti v pondelok opatrne vstúpili na ľadovú plochu a aký posun urobili do piatku. Tí, ktorí vedeli korčuľovať, sa s pomocou výborných trénerov...

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR
Dnešný deň sa v našich triedach niesol v znamení športu a dobrej nálady.  Fašiangový čas sme ukončili detskou diskotékou a bohatým občerstvením.  Prajeme VÁM pokojné prežitie obdobia pôstu, ktoré sa ukončí na Veľkú noc.   

Karneval 2023

Karneval 2023
Aj deti z autistickych tried sa v tento karnevalový čas zabavili spoločne v priestoroch MŠ Stolárska.   Spoznáte ich?