Zo života školy...

Dobrý deň,

NAŠA ŠKOLA sa zapojila do súťaže o ovocné stromy a kry a predplatné časopisu Záhrada.


Podporíme tak:

 • vytváranie pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu medzi žiakmi
 •  vytváranie priestoru, ktorý bude využiteľný aj v rámci vzdelávacieho procesu
 • vypestované ovocie budeme využívať v záujmovom útvare „Kuchárik“ a ako zdravý olovrant pre deti navštevujúce Školský klub detí
 • okrem toho nám stromy zabezpečia pekné prostredie a tieň, ktorý v letných mesiacoch veľmi vyhľadávame

Od dnes až do 12.10. do 24:00 je možné hlasovať za NAŠU školu. Ako hlasovať?

1. Prejdite na stránku https://www.zahrada.sk/.../sutaz-pre-materske-a-zakladne.../
2. Kliknite na "Chcem hlasovať za školu"
3. Vyberte si školu, ktorej chcete odovzdať hlas. Môžete vybrať najviac jednu školu z každého kraja, alebo hlasovať len za jednu jedinú školu – svojho favorita.
4. Vyplňte svoje kontaktné údaje v časti "9- Záver" a odošlite formulár.


Po ukončení hlasovania vyžrebujeme zo všetkých hlasujúcich troch výhercov, ktorí získajú ročné predplatné jedného z časopisov Môj dom, Záhrada, alebo Pekné bývanie.
Súťaž bude mať celkom štyroch výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac hlasov (prvé a druhé miesto) a dvoch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže (tretie a štvrté miesto). Šancu vyhrať tak majú aj školy, ktoré v hlasovaní získajú menej hlasov. Výsledky hlasovania zverejníme po ukončení hlasovania.

Školy sú abecedne zoradené podľa krajov. Systém hlasovania je ošetrený proti viacnásobnému hlasovaniu, aby sa predišlo podvodom. Ak chce v jednej rodine na jednom zariadení hlasovať viac ľudí, dá sa to len tak, ak si stránku otvoria v inom prehliadači (google chrome, firefox, edge...), prípadne je nutné použiť iné zariadenie (mobil, tablet,...).


ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS,
vedenie školy

FOTKY:

/album/fotogaleria-o-nas/1-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/2-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/3-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/4-jpg17/

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 1.6.2022 do 31.8.2022 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060


Kalendár rezervácií ihrísk zobrazíte tu.
 

Vstup do školského areálu je možný len za účelom športovania!!!


 

 

NAJVZÁCNEJŠIA ZBIERKA

Po dvoch rokoch sa 28. apríla 2022 opäť vrátila do miest a obcí finančná zbierka Deň narcisov, ktorej výťažok sa venuje na podporu ľudí s onkologickými ochoreniami. Aj naša škola sa pripojila ako spoluorganizátor k tejto verejnej zbierke a naše tri tímy dobrovoľníkov oslovovali Novovešťanov v centre mesta, na sídlisku Západ ale aj v škole. Podarilo sa nám vďaka Vám vyzbierať sumu 1009,87 €, ktoré sme vložili na účet organizátora zbierky o. z. Liga proti rakovine. Veríme, že aj touto čiastkou sa nám podarí pomôcť chorým ľuďom na Slovensku získať to najvzácnejšie – zdravie.

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Milí rodičia budúcich prvákov!

 • zápis do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 1. až 7. apríla 2022 formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna od 1. apríla 2022 od  8:00 hod. na stránke školy www.zshutnickasnv.sk alebo osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 1 až 7. apríla 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod. na sekretariáte školy a od 13:00 do 17:00 hod. na prízemí v triede 4.A (vstup cez balkón), ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete vyplniť elektronickú prihlášku.
 • v prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 • prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku 
 • všetky dôležité informácie nájdete  na web stránke školy po zverejnení usmernenia MŠVVaŠ SR budeme vás informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí, na školskej fb stránke a instagramovom účte zshutnicka16

Tešíme sa na Vás

 

POZRITE SI VIDEOPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY...


OZNAM - ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

Od pondelka 21.3.2022 opäť spúšťame činnosť všetkých záujmových útvarov. Na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pred začatím každej hodiny krúžku.

Žiak sa môže preukázať aj fotografiou písomného vyhlásenia v mobile.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:
1. odoslať ho prostredníctvom EDUPAGE správy ako prílohu konkrétnemu vedúcemu krúžku
2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom konkrétnemu vedúcemu krúžku (po dohode s vedúcim krúžku)

Žiaci budú upozornení o začiatku činnosti ZÚ aj prostredníctvom školského rozhlasu a svojich triednych učiteľov.

Činnosť krúžku Pohybové hry pod vedením p. uč. Valkovej začne od 28.3.2022.
Činnosť Tanečného krúžku pod vedením p. as. Krebsovej je zatiaľ pozastavená.

Vážení rodičia, učitelia a žiaci,

dovoľte, aby sme sa Vám aj touto cestou poďakovali za spoluprácu pri realizácii aktivít v rámci Erasmus Day - Kúsok zelene pre moju školu.

Sme vďační za každú prinesenú rastlinu a pomocnú ruku. V rámci tejto aktivity sme revitalizovali časť zelených plôch v areáli školy.
Jedná sa o trávnatú plochu pred hlavným vchodom do budovy školy a kamenné kvetináče. Cieľom tejto aktivity bolo spoločne  vytvoriť pekný priestor pred školou, ktorý by následne slúžil na výučbu a pozorovanie. Návrh úprav sa odvíjal od plánovaného využitia priestoru, aby zeleň plnila nielen mikro - klimatickú a estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Žiaci a učitelia priniesli z vlastnej záhrady, zo záhrady starej mamy, suseda alebo kamaráta sadenice trvaliek alebo ozdobných kríkov. Všetci spoločne upravovali areál, odstraňovali burinu, pomáhali pri terénnych úpravách, maľovali kvetináče. Následne vysádzali kvety do kvetináčov, vytvorili nové záhony pre okrasné kvety, kry a bylinky. Žiaci tak získali nové pracovné návyky, teoretické a praktické vedomosti o pestovaní rastlín a starostlivosti o ne.

Najväčším prínosom podujatia je, že žiaci sa zapojili do prác veľmi aktívne, a veľkou mierou tak prispeli k skrášleniu okolia svojej školy. Naša aktivita sa týmto nekončí. Jej cieľom je, aby sa žiaci pod vedením učiteľov o tieto rastliny dlhodobo starali a získali tak vzťah k živej prírode, estetickému cíteniu a udržateľnému správaniu.

Ďakujeme.

 


Celoslovenské kolo CINEMA 2021 

V dňoch 3. – 5. septembra sa v Bardejovských Kúpeľoch konalo celoslovenské kolo amatérskych filmov CINEAMA 2021, na ktoré sme postúpili z krajského 2. miesta s filmom Tínedžeri v moci internetu. Zúčastnila sa ho p.uč. Gerčáková

Za náš film sme získali čestné uznanie porotou, inak aj povedané neoficiálne 4. miesto. 

3-dňový program bol plný premietania inšpiračných filmov, zvukového workshopu, odborných rozborov a dialógov s režisérmi, producentami, scenáristami, ilustrátormi. Plní motivácie a nových nápadov budeme pokračovať v našej práci :) .

Srdečne gratulujeme aj našej bývalej deviatačke Nataši Strelovej, ktorá sa so svojím animovaným filmom umiestnila na úspešnom 2. mieste.


OZNAM: ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 - 2022, 2.9.2021

Základné informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

 •  zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 •  zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 •  zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 •  ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 •  podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 •  medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
 •  zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
 •  

NA STIAHNUTIE:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.PDF

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.DOC


Aktualizované: 1.9.2022


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2021 - 2022

Školský rok 2021 - 2022
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021 - 2022:   SLÁVIK SLOVENSKA 2022 - OBVODNÉ KOLO Dnes 28.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Slávik Slovenska v speve ľudových piesní. Naše žiačky boli...

Školské akcie v školskom roku 2021 - 2022

Mama v mojom srdci...

Mama v mojom srdci...
V mesiaci máj sme si aj v ŠKD pripomenuli krásny sviatok - Deň matiek.Okrem výzdoby chodby a triedy deti zhotovili pekné darčeky pre mamičky.  Ďakujeme všetkým mamičkám. ❤

ZBER PAPIERA 2022

ZBER PAPIERA 2022
Dňa 12.4. a 13.4. 2022 sa na našej škole uskutočnil ZBER  PAPIERA. Vyhodnotenie: 1. stupeň Na 1. stupni sa vyzbieralo  2170,5  kg papiera. Triedy: miesto  -  3.A – 526,5 kg – priemer na žiaka   27,71 kg miesto  -  4.A – 432,5 kg – priemer na...

Deň Zeme 2022

Deň Zeme 2022
V piatok 22. apríla aj ZŠ Hutnícka oslavovala Deň Zeme. V telocvični sme mali najprv výchovno-zábavné predstavenie pre 1. stupeň, kde nás Tárajko a Popletajka naučili správne triediť odpad, a potom sme sa vybrali pomôcť žiakom 2. stupňa s uprataním okolia našej školy.  Deň Zeme prebiehal aj na...

PONOŽKOVÁ VÝZVA 2022

V každej tvári a v každom človeku sa skrýva jedinečná osobnosť. A práve na jedinečnosť ľudí s Dawnovým syndrómom poukazuje každý rok 21. marec vyhlásením Svetového dňa Dawnovho syndrómu a s ním spojenej ponožkovej výzvy. Dátum 21.3. má symbolický charakter, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o...

Spolu pomáhame...

Spolu pomáhame...
Udalosti, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú na našej východnej hranici sa dotkli každého z nás, teda aj obyvateľov nášho mesta.  Aj na našej škole môžete naďalej prispieť do zbierky pre utečencov z Ukrajiny, ktorú organizuje mesto SNV. Dnes 3.3.2022 sme odovzdali organizátorom prvé vyzbierané...

Raketa v ŠKD

Raketa v ŠKD
V rámci tvorby - RAKETA si deti v ŠKD vytvorili práce s rôznymi materiálmi podľa fantázie.

ŠKD - vtáčie búdky

ŠKD - vtáčie búdky
Deti v ŠKD vyrobili netradičné vtáčie búdky z odpadového materiálu. Pred triedami tak budeme vtáčikov prikrmovať a pozorovať celú zimu.

Výletníček - návšteva výstavy 150. výročia Košicko - Bohuminskej železnice...

V nedeľu sme s Výletníčkom navštívili výstavu 150. výročia Košicko - Bohuminskej železnice v múzeu Spiša. Pozreli si aj výstavu zameranú na prírodu Spiša. Deti zaujali  pripravené aktivity.

Deň počítačovej bezpečnosti 2021

Deň počítačovej bezpečnosti 2021
V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti 30.11. naša sociálna pedagogička Mgr. Patrícia Geciová zapojila našu školu do projektu HOPE. V rámci dištančného vzdelávania na hodinách Informatiky si žiaci 5. a 6. ročníka vyskúšali online hru, v ktorej viedli rozhovor  s hejterom,...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2021 - 2022

Zvládli sme to

Celý školský rok prebiehal na našej škole v prvých ročníkoch program sociálneho a emocionálneho rozvoja detí – Zippyho kamaráti. Pod vedením sociálnej pedagogičky školy Mgr. Patrície Geciovej a špeciálnej pedagogičky Mgr. Slávky Urbanovej si naši prváci zlepšovali a rozvíjali...

Zážitkové besedy

Tento rok nám situácia umožnila v priebehu školského roka realizovať v spolupráci s CPPPaP SNV preventívne zážitkové besedy zamerané na negatívne javy dnešnej doby. Žiakom 5. roč. sme sa snažili pomôcť s prechodom na druhý stupeň besedou „Ako sa racionálne učiť“, žiakov 6....

Napredujeme s úsmevom...

Napredujeme s úsmevom...
Na našej škole už od októbra v prvých ročníkoch realizujeme pod vedením špeciálneho a sociálneho pedagóga školy projekt Zippyho kamaráti, ktorý podporuje emocionálne zdravie detí.  Naši veľkí – malí prváci už zvládli jeho polovicu a naučili sa vnímať vlastné pozitívne...

Bezpečne na internete 2021-2022

Jedným z vážnych problémov, ktorý hrozí všetkým využívajúcim moderné technológie je kyberšikana. V rámci primárnej prevencie sme preto žiakov 5. a 6. ročníkov na hodinách informatiky, pod vedením p. zástupcu školy Mgr. Ľuboša Sedláka a p. sociálnej pedagogičky Mgr. Patrície Geciovej, v týždni od...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2021 - 2022

Deň otcov

  Ľúbim ťa...tak veľmi, ako ľúbiť viem. Ľúbim ťa...aj keď ti to často nepoviem.  Ľúbim ťa...a si môj hrdina. Za tvoju lásku,dostávaš dnes objatie aj veľké ĎAKUJEM odo mňa... A my sa pripájame..     Krásny deň otcov VÁM prajeme  ŠPT na ZŠ...

Umenie naživo - Košice

Umenie naživo - Košice
Cesta je cieľ, a s trochou srdca, rozumu a odvahy sa dá hravo zvládnuť...   Touto cestou nás previedla hlavná hrdinka Dorotka so svojimi kamarátmi až do rozprávkového baletu Čarodejník z krajiny Oz, 2. júna v Štátnom divadle v Košiciach.   Strhujúci tanečný príbeh plný...

Výletníček v envirocentre Prvosienka

Výletníček mal v nedeľu "Deň plných zážitkov" v envirocentre Prvosienka. Na záver si pochutnali na bylinkovom čajíku.

Výletníček - Košiarny briežok 2022

Výletníček - Košiarny briežok 2022
Posledný aprílový deň konečne vykuklo slniečko. S Výletníčkom sme sa vybrali na turistickú vychádzku - Košiarny briežok. Aj keď to bolo náročne, bolo super a zvládli sme to!

Výletníček navštívil LaborARTorium

 Výletníček navštívil LaborARTorium
V sobotu 12.3.2022 Výletníček navštívil LaborARTorium experiment galériu, kde sa deti zabavili, mohli pozrieť do očí veľkému mravcovi, pohladkať chameleóna, či hada. Majú zas niekoľko nových zážitkov.

Výletníček 23.10.2021

Výletníček 23.10.2021
Pekné počasie babieho leta prialo deťom Výletníčka, ktorí sa zúčastnili 23.10.2021 na turistickej vychádzke k Trom krížom v Smižanoch. Deti si nazbierali šípky, z ktorých si v zime uvaria chutný čajík.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Deň Matiek v ŠKD

Deň mamičiek v špeciálnych triedach...

Krásny apríl v ŠPT

Krásny apríl v ŠPT
V apríli si každoročne aj my pripomíname nenahraditeľný význam lesov. Slovenský raj máme na dosah. Počasie nám prialo jarným slnkom, preto dnes naše kroky viedli do lesa, kde sa prebúdza príroda v celej svojej kráse a dáva nám možnosť oddýchnuť si, nazbierať sily aj objať stromy s vďakou, čo nám...

Marec - mesiac knihy v ŠPT

Marec sa nesie v znamení kníh... Ani v našich triedach to nie je inak. Milujeme knihy, ktoré sú našou súčasťou.    Ďakujeme škole za knižnicu, v ktorej je veľmi útulne a je obohatená o množstvo nových zaujímavých príbehov.    Naše triedy sa tento mesiac zapojili do...

Vysvedčenie je za nami (ŠPT - 2.C / 8.C)

Vysvedčenie je za nami (ŠPT - 2.C / 8.C)
Vysvedčenie je za nami... Vážime si každý a jeden úspech našich detí.. Nemáme známky, máme pozitívne hodnotenie.   Máme motiváciu urobiť ich život krajším...veselším...farebnejším a plným zážitkov.   Veríme, že časom, ktorý spolu trávime v radosti a smiechu, v ich srdciach...

ŠPT - 2.C a 8.C - korčuľovanie

ŠPT - 2.C a 8.C - korčuľovanie
Prekrásne  prežitý deň, líca vymrznuté do červena, stále dobrá nálada. Január sa nesie v znamení zimných športov. V našich triedach sme si zvolili korčuľovanie.  Počasie nám praje ľadom a my si prajeme ešte veľa tak krásnych okamihov.  

Pokoj v duši, srdcia naplnené láskou...

Pokoj v duši, srdcia naplnené láskou, zdravie, bez ktorého je všetko ničím, stále dôvod na úsmev a všetkým deťom biele prázdniny..   Vám zo srdca prajú špeciálne triedy pre deti s autizmom zo Základnej školy Hutnícka 16.

Mikulášska nádielka v ŠPT

Mikulášska nádielka v ŠPT
Srdečná vďaka Mikulášovi, čertovi a anjelom za ich návštevu a prekvapenie v podobe balíčkov. Touto cestou chceme poďakovať našej škole-ZŠ Hutnícka a RRZ, za finančné prostriedky na vynovenie spoločných priestorov špeciálnych tried. Z týchto peňazí sme zakúpili nové žalúzie do priestorov chodby a...