Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Z á v ä z n á   p r i h l á š k a  na  šk. rok 2019/2020
 

Prihláška na NBV a ETV

Vyplňte prihlášku, na základe, ktorej bude žiak navštevovať náboženskú výchovu alebo etickú výchovu v šk. r. 2020/2021. Prihláška bude odoslaná na email triedneho učiteľa.