Projekt "Zelená škola"

Projekt "Zelená škola"

V  školskom roku 2011/ 2012 sa naša škola zapojila do programu ZELENÁ   ŠKOLA.

 

Čo je to Zelená škola?

 • Je medzinárodný certifikačný program pre materské, základné a stredné školy
 • Podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa škôl
 • Do programu je zapojených viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín a 4 kontinentov
 • Zahŕňa celú školu – žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov, rodičov, samosprávu, média
 • Vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane životného prostredia len učiť, ale je aj nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní
 • Je holistická – zahŕňa celú školu – žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami
 • Sa riadi podľa metodiky, ktorej jadrom je participácia žiakov, vypracovanej podľa systémov environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14001

Hlavným cieľom Zelenej školy je:

 • Nájsť cestu, aby sme boli aktívni a ohľaduplní k životnému prostrediu, k spoločnosti a  k  sebe samému
 • Pochopiť, že nestačí sa o ochrane životného prostredia len učiť, ale je nevyhnutné      „ konať „
 • Pomáhať nám, ako zlepšiť situáciu v týchto oblastiach:

ODPADVODAENERGIADOPRAVA A OVZDUŠIEZELENÉ OBSTARÁVANIEZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

 • Pochopiť zmysel triedenia odpadu, šetrenie vody a elektrickej energie, neznečisťovať ovzdušie, chrániť prírodu...
 
 

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov :

 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,
 2. Environmentálny audit školy,
 3. Akčný plán,
 4. Monitoring a hodnotenie,   
 5. Pro-environmentálna výučba,
 6. Informovanie a spolupráca,
 7. Eko-kódex školy.
 

Cieľom našej školy je:

Na základe výsledkov environmentálneho auditu na  našej škole sme si vybrali ako prioritnú oblasť - ODPAD

V tomto  školskom  roku a v Environmentálnom akčnom pláne školy na dané certifikačné obdobie sa budeme venovať výberovej téme odpad a pripravovať  aktivity cielene mierené na zníženie objemu vytvoreného odpadu na škole.

Zelená škola sa venuje týmto témam:
 
 • odpad
 • voda
 • energia
 • doprava a ovzdušie
 • zelené obstarávanie
 • zeleň a ochrana prírody  

Školy, ktoré počas certifikačného obdobia (odporúča sa 2 školské roky) úspešne zvládnu implementáciu jednotlivých krokov Zelenej školy, získajú medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku. Ich platnosť je na dva kalendárne roky.

 

V školskom roku 2017 - 2018 pokračujeme v projekte "Zelená škola". Budeme sa venovať prioritnej téme ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.

Kolégium Zelenej školy v školskom roku 2017 - 2018
Koordinátorky Ing. Eva Hovancová, Mgr. Eva Červená
Pedagogický zamestnanec Mgr. Miloš Hadbavný
Nepedagogickí pracovníci Ladislav Gálik
Rodičia Mária Pacigová
Žiaci Tamara Šimová 8.B
Monika Suranovská 8.B
Ivana Baková 7.A
Alexandra Scholzová 7.A
Lenka Bartošová 7.A
Sarah Jacková 5.A
Patrik Sopkovič 5.A
Timea Duchová 5.A
Tatiana Cehulová 5.A
Sára Ďurbisová 5.A
Petra Sopková 5.A
Klára Butvinová 5.B
Sára Sopkovičová 5.B
Tatiana Labancová 5.B
Katarína Jartysová 5.B
Alexandra Fekete 5.B
Jakub Knuteľ 5.B
Vanesa Duchová 5.B
Ema Čekeľová 5.B
Oliver Franko 5.B
Daniela Kleinová 4.A
Ema Lesňáková 4.A
Maxim Kostúr 4.A
Laura Kostúrová 4.A
Dávid Šteiner 4.A
Adriána Petáková 4.A
Adriána Pavlíková 4.A
Pozrite si enviromentálny akčný plán 2012.pdf ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF (214 Kb)

Dňa 2. 6. 2016 sa na našej škole uskutočnilo záverečné  hodnotenie projektu Zelená škola  na tému ENERGIA.

Na základe úspešného splnenia cieľov a aktivít, ktoré boli smerované  na znižovanie spotreby energie na našej škole za 2 certifikačné roky 2013/2014, 2014/2015, naša škola získala medzinárodný certifikát  "Zelená škola".

Poďakovanie za prácu patrí kolégiu, zamestnancom školy a žiakom, ktorí sa aktívne zúčastňovali na spoločných aktivitách a tak prispeli k získaniu ocenenia.

Školský rok 2015/2016
V šk. roku 2015/2016 sme sa opäť zapojili do projektu Zelená škola. Počas dvoch certifikačných rokov sa budeme venovať prioritnej téme VODA.

 • našim prvým cieľom bude zvyšovať informovanosť a povedomie o vode, o význame a možnostiach úspory vody nielen v škole ale aj v domácnostiach.
 • druhým cieľom bude  znížiť spotrebu vody na našej škole o 2%  do konca šk. roka 2016/2017.
 • tretím cieľom bude pokračovať v realizácii niektorých predchádzajúcich aktivít z oblasti ODPAD a ENERGIA. Budeme aj naďalej triediť papier, plasty a šetriť elektrickou energiou a teplom.
 

Dňa 10.10 2013 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka programu Zelená škola. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra Životného Prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé workshopy a slávnostná recepcia.

Naša škola splnila všetky kritéria a tak jej v tento deň bola udelená vlajka Zelená škola. Stala sa tak treťou školou v okrese SNV, ktorá sa môže pochváliť týmto titulom. 

Aj naša škola získala titul Zelená škola.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria34/a1-jpg170/ /album/fotogaleria34/a2-jpg174/ /album/fotogaleria34/a3-jpg140/