Projekt "V našej škole je dobre"

Projekt "V našej škole je dobre"
 
Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Zároveň rozvíja aktivity v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania už 25 rokov.
 
Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvoreným grantovým programom. Vznikol v roku 2015 a je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách.

Ciele:

  • podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách.
  • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých  ľudí
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých
  • participatívne zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia
Cieľové skupiny:
  • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)


V októbri 2015 naša škola vypracovala projekt adresovaný Nadácii pre deti Slovenska v rámci nadačného fondu  DETI V BEZPEČÍ. Projekt bol schválený a Nadácia pre deti Slovenska škole v roku 2016 poskytne finančnú dotáciu na realizáciu preventívnych prosociálnych programov  na 1. aj na  2. stupni

Preventívne programy sú odporúčané Ministerstvom školstva SR, ako aj odborníkmi  z radov psychológov. V našej škole sa budú uskutočňovať pod supervíziou psychológa z CPPPaP v Spišskej Novej Vsi.

Súčasťou zmeny prostredia školy bude vytváranie relaxačných kútikov na chodbách školy, pričom žiaci druhého stupňa sa môžu aktívne zapoijť do inštalácie.

 

VIAC O PROJEKTE: V našej škole je dobre

Program Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2015:

Riešený problém: Bezpečnosť detí a mladých ľudí v komunite
Doba realizácie projektu: 1. januára 2016 - 30. júna 2016


Projekt sa usiluje o vytvorenie "bezpečnej školy". Ide o školu, kde deti prichádzajú bez strachu, s radosťou, sú v nej rešpektované, počúvajú sa v nej ich názory a ich problémy sa riešia. Prostredie v tejto škole je prispôsobené detským potrebám, na vytvorení tohto prostredia sa zúčastňujú samotní žiaci. Atmosféru "bezpečnej školy" chceme dosiahnuť realizáciou preventívnych programov proti násiliu v školách v 1. až 3. ročníku (program SRDCE NA DLANI - známy aj ako SECOND STEP) a v 7. ročníkoch (CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI) a vytvorením kútikov pre relaxáciu a odbúranie stresu z vyučovania na chodbách školy.

Projekt je podporený nadačným fondom:

 

1. FÁZA PROJEKTU

Mesiac január sme využili na propagáciu projektu. Plagáty sú umiestnené vo vchode do školy a vo vstupnej chodbe.  

 Žiaci – dobrovoľníci natierajú palety, ktoré budú umiestnené na chodbách školy. Žiaci druhého stupňa  svojpomocne pracujú na výrobe lavičiek z europaliet. Lavičky budú slúžiť ako priestor na opakovanie učiva, keď je v triede hluk, prípadne si tam deti môžu čítať, v tichosti sa len tak porozprávať.  Práce je dosť, europalety treba obrúsiť a  natierať.  Pomáhajú žiaci z VIII.B, VIII.C, VII.B, VII.C


 

II. FÁZA PROJEKTU

PREVENTÍVNY PROGRAM SRDCE NA DLANI
V rámci realizácie projektu sa v triedach 1. až 3. ročníka realizuje preventívny prosociálny program Srdce na dlani. Tento medzinárodný program napomáha deťom uvedomovať si vlastné správanie a myslieť prosociálne. Program sa zaoberá pochopením vlastných emócií a emócií ostatných ľudí. Prvá časť programu je zameraná na pozorovanie prejavov emócií a empatia – aktivity sú primerané veku – kreslenie, rozprávanie, hranie rolí, dramatizácia. Lektorka využíva príbehy, ktoré sú deťom blízke, prípadne pracuje s rozprávkami. Ďalšia časť sa venuje ovládaniu impulzívneho správania a riešeniu problémov.

Skupinová práca prváčikov

 

 

Vzájomné zdieľanie pocitov

CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI
Preventívny program sa uskutočňuje aj na druhom stupni v triedach siedmeho ročníka pod názvom Cesta k emocionálnej zrelosti. Program má 10 vyučovacích hodín a realizuje sa na triednických hodinách.

Cieľom programu je navodenie vzájomnosti v skupine, spoločné zdieľanie rozličných pocitov, rozoberanie rôznych životných situácií. So žiakmi sú rozoberané témy rodiny, rozdielov medzi chlapcami a dievčatami, žiaci zdieľajú situácie, kedy sa im rozbúcha srdce, situácie, na ktoré treba mať odvahu, trénujú si spôsoby riešenia konfliktov, zverujú sa so svojimi problémami.  Lektorka využíva metódu riadenej diskusie, kombinovanej so sociálno-psychologickými hrami.

 

 

III. FÁZA

Jedným z cieľov projektu je úprava prostredia školy. Na prvom stupni sa z finančných prostriedkov zabezpečili relaxačné zóny pre malých žiačikov. Na chodbách  školy  sme vytvorili relaxačné kútiky z molitanových dielcov. Deti  môžu kútiky využiť na preliezanie, oddych cez veľkú prestávku.  Kútiky oživili priestory školy  pri triedach.