Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách"

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách"

Škola sa zapojila do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.


Projekty  Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách chcú inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Ďalším cieľom projektov je zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

Primárnou cieľovou skupinou projektov sú učitelia ZŠ a SŠ v celkovom počte 6 850 učiteľov. Projekty sú realizované v rokoch 2009 2013 a sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho spoločenstva.

 

Realizátor projektu: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 84244 Bratislava.

Dodávateľ vzdelávacích služieb: elfa, s.r.o., Letná 9, 04200 Košice

Prínos pre školu:   škola získala 1 dataprojektor a PC

 

Zapojené učiteľky:

PeadDr. Milota Čujová
RNDr. Viera Dzurňáková
Mgr. Magdaléna Jendrálová