Projekt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Projekt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"
 
Ústav informácií a prognóz školstva na základných a stredných školách realizuje projekt s názvom Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety s rozpočtom takmer 27 mil. eur. 
 
Cieľom projektu je inovovať obsah a metódy, ako aj skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. V praxi sa podpora realizuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej cieľom je zvýšiť schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania.

Škola zapojením sa do tohto projektu získala do výpôžičky:

  • 2 ks Notebookov Lenovo ThinkPad B590
  • 1 ks interakívnej tabule Quomo,
  • 2 ks sád reproduktorov Genius SP-HF 1800A
  • 1 ks dataprojektorov HITACHI CP - CX300WN

Zapožičaná technika bude škole, pedagógom a žiakom slúžiť na plnenie záväzkov vyplývajúcich z podmienok zapojenia sa do projektu.

 

 

 

Čo je operačný program Vzdelávanie?

Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie.

Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Za účelom naplnenia globálneho cieľa operačného programu Vzdelávanie boli vytvorené nasledovné prioritné osi:
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj