Projekt "ERASMUS +"

Projekt "ERASMUS +"

Projekt ERASMUS+

 

2017-2018
Naša škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves je v školskom roku 2017/2018 už štvrtý rok zapojená do programu Erasmus plus. 
 
Tento program poskytuje príležitosť pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania rozvoj ich odborných schopnosti, profesijný rast a možnosť spolupracovať s partnermi v Európe. Náš tohtoročný projekt v rámci akcie KA1 Rozvoj interkultúrnych kompetencií pedagogických zamestnancov umožnil 5 pedagógom našej školy zúčastniť sa  kvalitných štruktúrovaných vzdelávacích kurzov, ktoré  úspešne absolvovali vo Veľkej Británii a Írsku. Vzdelávacie mobility, ktorých sa naši zamestnanci zúčastnili podporili výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov pri riešení spoločných problémov. 
 
Učitelia mali možnosť zdokonaľovať si svoje pedagogické zručnosti a používať angličtinu ako prostriedok komunikácie v každodenných situáciách. Zároveň mali možnosť získať nové kontakty, pre vytváranie ďalších európskych partnerstiev. 
 
Pani učiteľka J. Gerčáková absolvovala vzdelávaciu mobilitu „Vyučovanie dramatickej výchovy na druhom stupni ZŠ“ vo Veľkej Británii.
10 - dňového školiaceho program v Írsku - Dubline sa zúčastnili:  pani učiteľka R.Melikantová, ktorá absolvovala kurz pod názvom: „Angličtina a kultúra“, pani  učiteľka E. Školníčková sa vzdelávala v kurze: „Vyučovanie založené na pýtaní sa a kooperatívne učenie pre učiteľov“. Pani učiteľka Z.Babíková spoznala nové metódy používania informačných technológií  a digitálnych zariadení  v kurze: „ICT pre vyučovanie: Praktický kurz ako začleniť informačné technológie do vyučovania“ Pani učiteľka D. Ivanková absolvovala kurz: „Aktivuj svoju angličtinu pre vyučovanie“ s cieľom zlepšiť používanie angličtiny. Ako účastník kurzu preskúmala írsku kultúru a spoločnosť v kontexte vytvárania zdrojov pre výučbu.

Počas pobytu na týchto kurzoch všetci pedagógovia získali veľa nových nápadov, zručností a skúseností od kolegov zo zahraničia a tie sa budú snažiť v blízkej budúcnosti odovzdávať všetkým učiteľom a žiakom  našej školy a šíriť výsledky mobilitného projektu v čo najväčšej miere.
 
 
Autor článku: PaedDr. Daniela Ivanková
 
 

2016-2017

 

Naša škola je v šk. r. 2016 - 2017 tretí rok zapojená do projektu Erasmus plus. Tento projekt  je zameraný na vzdelávanie učiteľov s cieľom priblížiť sa k modernému a proeurópskemu učeniu.

Minulé leto sa štyria naši učitelia zúčastnili kvalitných vzdelávacích kurzov v anglickom mestečku Canterbury. Prostredníctvom európskeho projektu Erasmus plus mali možnosť zdokonaľovať sa a vzdelávať sa každý v inej oblasti.

Pani učiteľka Melikantová sa naučila vyučovať metódou CLIL a pani  učiteľka Školníčková spoznala nové metódy používania informačných technológií  a digitálnych zariadení počas vyučovania.

Pani učiteľka Ivanková sa zdokonalila v metodológii vyučovania anglického jazyka na úrovni primárneho vzdelávania a pani učiteľka Babíková sa vzdelávala v oblasti inkluzívneho vzdelávania v Európe.
 
Počas pobytu na týcto kurzoch  získali veľa nových nápadov, zručností a skúseností od kolegov zo zahraničia a tie sa budú snažiť v budúcnosti odovzdať všetkým učiteľom a žiakom  našej školy.

Dúfame, že do projektu Erasmus plus sa budeme môcť aj naďalej zapájať a takto posilňovať svoje odborné a profesionálne zručnosti.
 
utor článku: Mgr. Zuzana Babíková

Fotogaléria:

/album/fotogaleria21/a1-jpg157/ /album/fotogaleria21/a2-jpg166/ /album/fotogaleria21/a3-jpg133/