Projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva"

Projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva"
Dňa 10.2.2014 sa škola zapojila do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Škola sa do projektu zapojila s podmienkou splnenia navrhnutých aktivít a jednou vlastnou:

 

  • "Máme radi Slovensko", kde cieľom aktivity je vytvorenie digitálnych materiálov pre humanitné predmety, dejepis a geografiu. Prostredníctvom špeciálne pripravenej aplikácie budú učitelia spoločne so žiakmi dotvárať digitálnu mapu Slovenska s dôrazom na prepojenie dejepisu a geografie. Každá tabletová trieda vytvorí minimálne jeden projekt, v ktorom predstaví zaujímavú lokalitu zo svojho okolia, učitelia vytvoria aj metodiku a podporné materiály, ktoré sa dajú použiť priamo v teréne alebo na vyučovacej hodine. Metodické materiály vytvoria prostredníctvom vhodnej internetovej aplikácie, ktorá umožní spájanie rôznych typov multimédií a súborov a zdieľanie.
  • "Video experimenty", kde žiaci pripravia experiment, praktickú názornú ukážku na tému vyučovanú v rámci prírodovedných predmetov. Experiment zaznamenávajú na tablet, video upravia a umiestnia ho na pripravenú video platformu. Cieľom aktivity je podpora experimentálneho vyučovania a zdieľanie vytvorených materiálov pre potreby iných žiakov, učiteľov.
  • "Učenie zábavou", kde sa žiaci na 1. stupni môžu hravou formou učiť anglický jazyk, pomocou tabletu, ktorý ponúka dostatok interakcie. Anglickými melódiami, hrami, pesničkami, kvízmi, hudobnými nástrojmi, číselnými radami a pod. Žiaci spolu s učiteľom pripravia v priebehu školského roka výstupné metodické pokyny vo forme video nahrávky, ktorá môže byť prínosom pre nové metodické postupy pri využívaní IKT v prostredí výučby cudzích jazykov na 1. stupni základnej školy. Žiaci na 2. Stupni získajú interaktivitu s učiteľom pri plnení testových úloh a samo vyhodnocovacích testov z cudzích jazykov.

Škola tak získala didaktickú techniku v podobe:

  • Interaktívna tabuľa QOMO QWB – 4T200
  •  Projektor EPSON EB-420
  •  Notebook Lenovo Think Edge 545
  •  Tablet SAMSUNG Galaxy Note 10.1
  •  Wifi router D-link DIR 826L
Škola tak mohla zriadiť ďalšiu interaktívnu učebňu s pripojením na internet. Didaktická IKT technika bude využívaná vo vyučovacom procese prioritne na predmetoch informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, zemepis, dejepis, biológia, fyzika, chémia.

 

 

Čo je cieľ projektu?

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Materiál sa bude dať prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) použiť ako sprievodca pri exkurziách, výletoch alebo počas súkromných návštev daných lokalít.

Aké výstupy sa od nás čakajú?

Každá zapojená škola, teda učitelia v spolupráci so žiakmi, vytvoria informatívny materiál prostredníctvom dodanej aplikácie. Sprievodca lokalitou sa bude skladať z výkladových textov, fotografií, videí a iných multimediálnych materiálov.

Chcete vedieť o prejekte viac?

navštívte stránky centrálneho informačného portálu rezortu školstva

Novozriadená interaktívna učebňa s technikou z projektu