Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

Tento porojekt pod názvom "Knižnica zábavy a vzdelávania bol vypracovaný" bol vypracovaný p.uč. Mgr. M. Jendrálovou v apríli 2008. Koordinátorom projektu bol Mgr. Ľuboš Sedlák, ekonomickým a účtovným manažérom Angela Guzová a technickým poradcom Ing. František Čapla.

Projekt finančne podporili MŠ SR sumou 3319,39 €, MÚ Spišská Nová Ves 497,91 €ZŠ Hutnícka 16 sumou 166 €. Realizácia prebehla v mesiacoch november a december 2008.

Bolo zakúpených  5 notebookov, multifunkčná tlačiareň, materiál na bezdrôtové pripojenie na internet,  rozšíril sa knižničný fond a to všetko v celkovej hodnote 3983,27 €. V januári 2009 sa zriadila nová, rozlohovo väčšia školská knižnica a čitáreň.

Týmto úspešným projektom sa rozšírilo množstvo a kvalita poskytovaných služieb školskej knižnice, rozvíja sa čitateľská a informačná gramotnosť a osvojujú sa nové formy vzdelávania, čím sa zvyšuje vzdelanostná úroveň žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.