Projekt "Digitálne učivo na dosah"

Projekt "Digitálne učivo na dosah"
 
O projekte
 
Národný projekt "Digitálne učivo na dosah" je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úradu vlády SR, v ktorom Ministerstvo figuruje ako hlavný partner - t.j. kompetenčne príslušná organizácia a Úrad vlády, ktorý je prevádzkovateľ siete Govnet, je jeho partnerom.
 
Služba EDUcentrum, ktorá je výsledkom projektu, umožňuje svojim používateľom v školských zariadeniach v piatich regiónoch Slovenska jednotný prístup k schváleným a doporučeným digitálnym edukačným materiálom, ktoré sú poskytované priamo MŠVVaŠ, ako aj ďalšími rezortmi a tretími stranami, a tiež k doplnkovému vzdelávaciemu obsahu prístupnému na internete. Hlavné kvalitatívne prínosy pre vybrané školy a škôlky spočívajú v ich zapojení k vysokorýchlostnej dátovej sieti, ktorá zabezpečí dostupnosť a využiteľnosť digitálneho edukačného obsahu, ako aj možnosti priorizovať použitie tejto siete, napr. na rôzne testovania, akými sú Monitor či olympiády. Okrem toho sa zvýši bezpečnosť používania internetu, nakoľko prístup k internetu ako takému je regulovaný na základe jeho obsahovej vhodnosti pre jednotlivých používateľov, čím sa zamedzuje sprístupneniu nelegálneho alebo nevhodného obsahu. Dátová sieť naviac umožní analyzovať využívanie obsahu sprístupneného študentom.
 
Súčasťou projektu je aj prevádzkovanie profesionálnych WIFI prístupových bodov a kabeláže v priestoroch školy, ktoré umožnia žiakom využívať pri práci v škole aj svoje vlastné zariadenia a komfortne sa pritom pohybovať v prostredí im primeraného a bezpečného internetu.
 
Webová stránka projektu www.edu-centrum.sk poskytuje všeobecné informácie o projekte. Na prístup používateľov do projektu sa však využíva výhradne dedikovaná sieť DUD, ktorá nie je dostupná z internetu.
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Europskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
 
 

DIGITÁLNY EDUKAČNÝ OBSAH

Digitálny edukačný obsah (DEO) predstavuje dôležitý nástroj a pomôcku pre učiteľov, ktorá im uľahčuje prácu a zvyšuje atraktivitu vzdelávania pre žiakov. Zlepšuje možnosti pedagógov v oblasti vizualizácie zložitejších dejov a procesov, aktívneho zapojenia žiakov či prepájania teoretických poznatkov s praxou.

DEO sa definuje centrálne, a to odbornými útvarmi Ministerstva školstva, ktoré sú na to určené - Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekciou regionálneho školstva. Školy tak získavajú jednotný prústup k schváleným a doporučeným digitálnym edukačným materiálom, ako napríklad:

 

DIGIŠKOLA

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci s metodicko - pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronikcý vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a tvorbu digitálneho edukačného obsahu.

PLANÉTA VEDOMOSTÍ

Portál Planéta vedomostí slúži na prípravu vyučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. Obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacich materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií.

RSOV

Cieľom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných a odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Základnú obsahovú štruktúru portálu tvoria nasledujúce odbory: Chémia, Elektrotechnika, Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Spracúvanie dreva, Stavebníctvo a Strojárstvo.

SLOVAKIANA

Slovakiana sprístupňuje kultúrne dedičstvo pre verejnosť, a to od všetkých typov držiteľov obsahu splu s poskytnutím  rozšírených služieb. Na pripravovanej webovej stránke slovakiana.sk budú zverejnené zdigitalizované objekty a ich návštevník ich bude môcť vyhľadať podľa objektu, autora alebo názvu diela, prípadne si bude môcť vybrať priamo z kategórií, ktoré mu budú ponúknuté, ako napríklad knihy, výtvarné umenie, film, zbierky z múzeí a pod.

EDUCENTRUM PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

Jednotliví používatelia pristupujú k tejto eGov službe prostredníctvom vlastných používateľských účtov spravovaných v systéme RIAM. Nevyhnutnou podmienkou pre riadenie používateľských účtov systéme RIAM je existencia e-mailu používateľov v systéme RIS. Prístup na stránky RIAM je možný na https://riam.iedu.sk

Používateľ s vytvoreným používateľským účtom si otvorí sieťové pripojenie a spustú vyhľadávanie dostupných sieti.

WIFI SIETE


Zobrazí sa zoznam 3 dostupných sieti služby EDUcentrum:

EDU_PRIHLASENIE - použije sa v prípade, že ide o používateľa typu dieťa, žiak, poslucháč, pedagogický/nepedagogický zamestnanec, ide o prihlásenie sa prostredníctvom existujúceho používateľského účtu (prihlasovacie meno a heslo) v systéme RIAM.

EDU_CERTIFIKAT - sa použije na prihlásenie pomocou certifikátu používateľa bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov. Viac informácií o inštalácii certifikátu a prihlásení sa do siete EDU_CERTIFIKAT je na webových stránkach projektu www.edu-centrum.sk

EDU_HOST - prihlásenie používateľa typu Hosť, t.j. prihlásenie bez mena a hesla s obmedzeným prístupom k internetu.

Prihlásenie do siete EDU_PRIHLASENIE

Používateľ typu DŽP (dieťa,žiak,poslucháč), pedagogický/nepedagogický zamestnanec si z ponúkaného výberu sieti zvolí sieť EDU_PRIHLÁSENIE. Následne zadá svoje prihlasovacie údaje do systémového okna, ktoré sa mu automaticky zobrazí alebo v prípade, že sa tak nestalo, si otvorí internetový priehľadač, kde je automaticky presmerovaný na Prihlasovaciu obrazovku:

Pre lepšie využívanie služieb EDUcentra sa odporúča stiahnuť a nainštalovať si certifikáty Rezortu školstva SR, ktoré sú dostupné aj na prihlasovacej stránke vo forme dvoch ikoniek.

Používateľ vyplní svoje prihlasovacie údaje a klikne na ikonu "Prihlásiť sa", čím je prihlásený do siete, a získava prístup k internetu v rozsahu priznanom jeho užívateľskej kategórii. Používateľ je automaticky presmerovaný na webové sídlo projektu www.edu-centrum.sk

V prípade potreby vstupu do svojho užívateľského profilu sa doň môže prihlásiť pomocou Prihlasovacej obrazovky, na ktorú sa používateľ dostane kliknutím na linku "Prihlásenie", umiestnenú v pravom hornom rohu stránky. Po presmerovaní je potebné zadať svoje prihlasovacie údaje.

 

Žiak a zamestnanec potrebujú mať vytvorený používateľský účet v systéme RIAM. Dané prihlasovacie meno a heslo vyplní a klikne na ikonu "Prihlásiť sa".

Po úspešnom prihlásení sa do svojho konta je používateľ presmerovaný na Používateľskú stránku EDUcentra:

 

Prihlásenie sa do siete EDU_HOST

Používateľ, ktorý nemá vytvorený používateľský účet v RIAMe - hosť, si otvorí sieťové pripojenie a spustí vyhľadávanie dostupných sietí. Používateľ si vyberie sieť EDU_HOST a otvorí si internetový prehliadač, kde je automaticky presmerovaný na stránku s Podmienkami používania.

  

Po prečítaní podmienok používania a vyjadrení súhlasu stlačením ikony "Súhlasím" získava obmedzený prístup k internetu. Pre dokončenie pripojenia k internetu je potrebné potvrdiť prístup kliknutím na ikonu "Pokračovať".