Projekt "7dem s.r.o."

Projekt "7dem s.r.o."

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt.

 

„Môže sa zdať, že investície do vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva a vedy – investície do ľudského kapitálu - v súčasnosti nie sú natoľko naliehavé, ako riešenie iných problémov, s ktorými sa pasuje naša dnešná spoločnosť. Ak sa však rozhodneme neinvestovať do ľudského kapitálu najmä mladej generácie, možno už ona nebude mať v budúcnosti dosť vedomosti a zručnosti na to, aby sa popasovala s problémami, ktoré prídu. I keď môže byť investovanie do ľudského kapitálu finančne náročné, musíme sa rozhodnúť– investovať, alebo zaostávať“ (štúdia „Ľudsky kapitál a a výkonnosť ekonomiky“, Dobeš, 2001)."

Mesto Spišská Nová Ves a všetkých 7 základných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa rozhodlo investovať do ľudského kapitálu a to najmä do mladej generácie detí a žiakov základných škôl, ale súbežne aj do ich pedagógov i do manažmentu základných škôl s cieľom skvalitniť výchovu a vzdelávanie na základných školách Mesta prostredníctvom realizácie inovatívnych školských vzdelávacích programov.

Tento cieľ sa stal základom úspešného projektu: 7DEM s, r, o: 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstvafinančne podporeného z ESF (Operačný program vzdelávanie, Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú).

Činnosti a hlavné aktivity sú zamerané na:

 • kvalitu a realizovateľnosť dokumentu Školského vzdelávacieho programu ako nástroja kvalitnej výchovy  a vzdelávania pre každú školu
 • kvalitu učiteľov vybavených potrebnými vedomosťami a zručnosťami najmä v oblasti inovatívnych
 • metód a foriem vyučovania
 • kvalitu   manažmentu   škôl   schopného   zabezpečiť   udržateľnosť   kvalitnej výchovy a vzdelávania
 • motiváciu žiakov učiť sa cez dostupné a atraktívne vzdelávanie     

PEDAGOGICKÁ KONFERENCIA

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - dopytovo orientovaný projekt

 

Skúsenosti z projektu 7 DEM s,r,o
 
„Nehovorme, že urobíme, ale konajme! Nehonosme sa tým, že sme vykonali, ale nechajme vykonané veci hovoriť za seba.“
 

Čím bol projekt 7 Dem s.r.o. pre školy, pedagogických zamestnancov a celý výchovno-vzdelávací proces zainteresovaných škôl mesta Spišská Nová Ves prínosom?

To čo nám priniesol projekt dokumentuje už samotný názov – skratka nášho projektu, ktorú tvoria číslo a tri jednoduché slová a to považujem za :

 

prínos po 1X

7 základných škôl - spoločne, rozvážne, odborne

Prvé slovo SPOLOČNE:

 • manažmenty siedmich ZŠ sa dokázali odpútať od vzájomnej  konkurencie, rivality, získavania  prestíže a boja o každého žiaka a naozaj spoločne, nezištne, s plným elánom, spoločnou komunikáciou a tímovou prácou sa pustili do obsahového a praktického plnenia zámerov projektu.
 • zvýšila sa odborná kvalita manažmentu škôl, ktorý bude schopný zabezpečiť udržateľnosť kvality výchovy a vzdelávania na našich školách;spoločne sa dohodli na vytvorení pracovných tímov (matíc) bez ohľadu na to, z ktorej školy bude zastúpený ten  ktorý učiteľ;
 • spoločne sa dohodli  na rozdelení vzdelávacích oblastí a predmetov, ktoré sú prioritné pre jednotlivé základné školy;
 • spoločne a vzájomne si odovzdávali teoretické, odborné a praktické skúsenosti pri tvorbe základných metodických materiálov projektu.

Druhé slovo ROZVÁŽNE:

 • pretože  napĺňanie  cieľov, zámerov a úloh si od všetkých zainteresovaných odborných tímoch  matíc vyžadovalo rozvahu a odvahu. Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), učebných osnov ( UO) a tematicko  výchovno – vzdelávacích plánov (TVVP) i v mnohých otázkach odborného i metodického charakteru s tematikou inovatívnych foriem a metód vyučovania sa kolektívy tvorcov  cítili ako „ pionieri – priekopníci, keď počas dvoch  letných  dovolenkových mesiacov vhupli rovnými nohami do obsahovej reformy vzdelávania na úrovni Štátneho vzdelávacieho programu pre  ISCED 1 a ISCED 2 a vzápätí začal  projekt 7 Dem.  Aj to je dôvod, že  pracovné tímy riešili mnohé nejasnosti vyplývajúce z nedostatočnej metodickej a odbornej informovanosti pri  tvorbe ŠkVP, UO a TVVP.

Tretie slovo ODBORNE:

 • projekt odhalil odborníkov  počnúc garantmi – riaditeľmi škôl, asistentmi odborných garantov, lídrami a členmi odborných tímov, ale aj odborníkov z radov učiteľov, ktorí to dokázali pri tvorbe UO, TVVP, ako aj na otvorených hodinách;
 • prostredníctvom projektu učitelia a školský manažment absolvovali vzdelávacie aktivity na základe ktorých je možné ďalej rozvíjať a stavať odbornú  činnosť a posúvať školské kolektívy o krok dopredu;
 • získanie nových podnetov, skúseností z prípravy, tvorby a realizácie projektu pomohli po odbornej stránke  premene  tradičnej  školy  na modernú  nielen využívaním inovatívnych metód, ale aj zmenou  odbornej a    metodickej  prípravy učiteľov;
 • vzájomné odborné diskusie členov predmetových komisií, absolvovanie odborných školení, odborný prístup k vyučovaniu predmetov  prinieslo množstvo nových inšpiratívnych a inovatívnych nápadov využiteľných vo vyučovacom procese;
 • zavádzanie nových metód a foriem vyučovania s využitím IKT ukázalo ďalšie možnosti pre modernizáciu vyučovania;

Projekt predstavuje odborný odrazový mostík, ku ktorému je možné pridávať nadstavby na neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Prínos po 2X

Prínos spočíval vo vytvorení metodiky tvorby Školského vzdelávacieho programu (ŠKVP) pre jednotlivé ZŠ zapojené do projektu, ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole. Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po písomnom súhlase zriaďovateľa školy do 30.10. príslušného školského roka.

 

Zámerom ŠkVP bolo:

 • skvalitniť výchovu a vzdelávanie na ZŠ mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom realizácie inovatívnych  školských vzdelávacích programov. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
 • Vypracovať a aktualizovať ŠkVP s využitím informačno-komunikačných technológií na základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie.
 • 3. Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – testovanie, realizácia, korekcie, aktualizácia – využitím komunikačných a manažérskych nástrojov.

 

Prínos po 3X

Vypracovanie učebných osnov predmetov vo všetkých vzdelávacích oblastiach pre ISCED 1 a ISCED 2, kde je výstupom  CD . Sú  vytvorené  učebné osnovy  ( UO) všetkých predmetov od 1. až po 9. ročník.

Prínosom je:

 • menšia byrokratická záťaž učiteľov,
 • učitelia si UO upravia už len podľa potreby o rozšírenie tematických celkov a tém, ich usporiadanie a skonkretizujú formy a metódy práce, upravia sa voliteľné počty hodín a pod. podľa potrieb školy;
 • základné tematické celky pre ročníky 1. až 9. sa upravili /synchronizovali/ tak, aby bol bezproblémový prechod žiakov zo školy na školu v rámci mesta,
 • navrhli sa nové tematické celky a na ich  základe sa školy môžu odlišovať medzi sebou ( špecifickosť a osobitosť, zameranie školy),
 • po konzultáciách medzi vyučujúcimi  jednotlivých predmetov vznikli aj cieľové štandardy,  ktoré žiaci musia splniť  (záväzný výstup),
 • množstvo pripravených nových tematických celkov umožňuje školám výber podľa materiálnych a priestorových podmienok, podľa záujmu žiakov a učiteľov,
 • v pohybovej kultúre sme zohľadnili záujem žiakov o  netradičné športy, okrajové športy, čo sme v rámci projektu samozrejme využili,
 • učenie zážitkovou formou, ktorá je  prípravou  na celoživotné vzdelávanie;
 • koordinácia spolupráce na úrovni všetkých škôl mesta po vzájomnej výmene skúseností, diskusie k odborným témam;
 • metodická pomoc pri tvorbe UO, ktorý odráža potreby a požiadavky žiaka a  zaručuje jeho úspešnosť počas ďalšieho vzdelávania, prípadne na trhu práce,
 • osobnostný  a odborný rozvoj pedagógov,
 • komunikácia obsahovej časti tvorby UO, metodické usmernenie (stanovenie rámca – štandardu zaručujúceho zachovanie všetkých náležitostí  pri vytváraní UO), poskytnutie spätnej väzby v rámci širšej pedagogickej verejnosti,
 • možnosť zúčastniť sa  seminárov na tému inovácií,
 • implementácia inovatívnych foriem a metód priamo do UO,
 • realizácia otvorených hodín, možnosť inšpirovať sa, prehodnotiť metódy a formy vyučovania,
 • realizácia otvorených hodín, možnosť inšpirovať sa, prehodnotiť metódy a formy vyučovania,
 • možnosť využiť príručky a audiovizuálny materiál s obsahom súborov odporúčaní, záverov z komunikačných aktivít, ale aj s obsahom ďalších potrebných odborných materiálov pre prácu učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • možnosť využívať interaktívne tabule, ako nevyhnutný prostriedok k uplatňovaniu mnohých inovatívnych foriem.

 

Prínos po 4X

Spracovanie tematicko výchovno - vzdelávacích plánov (TVVP) všetkých predmetov a ich vzájomná výmena medzi školami. TVVP majú stanovenú štruktúru – osnovu.

Prínos po 5X

je implementácia inovatívnych metód vyučovania EUR ( Evokácia-uvedomenie si významu – reflexia).

Prínos po 6X

Je materiálno – technické vybavenie jednotlivých škôl učebnými pomôckami v hodnote 6 800,- € / na každú ZŠ +  každá škola má z projektu zakúpenú kompletnú interaktívnu tabuľu s výučbovými programami pre jednotlivé predmety.

Prínos:

 • modernizácia výchovno – vzdelávacieho procesu;
 • rozšírenie zručnosti pri práci s modernou didaktickou technikou;
 • osvojenie si práce so softvérom ActivInspire, PowerPoint a iných;
 • komplexná profesionálna zodpovednosť učiteľa za riadenie vyučovacej hodiny a výuky;
 • používaním IKT – pričom sú vyučovacie hodiny pútavé, inšpirujúce a tvorivé pre žiakov

Prínos po 7X

V rámci ŠkVP si jednotlivé školy vytvorili nové predmety, čím sa rozšírila ponuka pre nadobúdanie nových obzorov nielen pre žiakov a učiteľov.

ZŠ Nad Medzou
tvorivé čítanie 1. - 4. ročník
Informatika 1. ročník
Anglický jazyk 2. ročník
Dopravná výchova 1. - 4. ročník
Konverzácia v CUJ 6. ročník
ZŠ Lipová  
Anglický jazyk 1. a 2. ročník
Regionálna výchova 7. ročník
Ekologická výchova 7. ročník
Fyzikálne cvičenia 7. ročník
ZŠ Levočská  
Zdravoveda a dopravná výchova 2. - 3. ročník
ZŠ Ing. Kožucha  
Dramatická výchova a tvorivé písanie 5. - 6. ročník
Jazykový sprievodca 5. - 6. ročník
Programovanie a multimédiá 5. ročník
ZŠ Komenského  
Tvorivé čítanie a písanie 1. - 9. ročník
Tvorivá matematika 1. - 9. ročník
Tvorba projektov a prezentačných zručností 5. - 9. ročník

 

Projekt 7 Dem s.r.o, v plnom rozsahu naplnil víziu:

 1. Tvorivosti;
 2. Komunikatívnosti;
 3. Inovatívnosti metód a  foriem vzdelávania – získanie praktických skúsenosti;
 4. Obsahovej prestavby výchovno – vzdelávacieho procesu;
 5. Výmeny teoretických, ale hlavne praktických skúsenosti (otvorené hodiny);
 6. Vzájomnej aktívnej spolupráce;
 7. Zvýšenia odbornosti manažmentu škôl a pedagogických kolektívov, čo je najväčšia devíza pre budúcnosť a kvalitu našich škôl.
                
 
                 Mgr. Zlatuša Habasová,

  riaditeľka ZŠ, Lipová ul.13,  Spišská Nová Ves

Jednou z kľúčových aktivít zameraných na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých školách Mesta bola tvorba, komunikácia a testovanie inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania, ktorá konkrétne znamenala najmä:

 • prípravu a 3 dňové vzdelávanie 26 učiteľov v oblasti   metód a foriem inovatívneho vzdelávania
 • etablovanie 7 prierezových predmetových tímov (každá škola mala v tíme zastúpenie učiteľov
 • daných   predmetov   školených   v   oblasti   inovatívnych   metód   a   foriem vzdelávania
 • vypracovanie    návrhov    inovatívnych    metód    a    foriem    vzdelávania    v predmetových tímoch a ich experimentovanie a testovanie na 7 metodických dňoch a 24 otvorených hodinách.
 

Praktickým    výstupom    aktivity    je    práve    táto    príručka    nových    metód    a    foriem výchovy a vzdelávania pre základné   školy,   pre   učiteľov   nie   len   základných   škôl   Mesta,   ale   aj   ďalších   v   meste pôsobiacich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, ako aj škôl z okolitých obcí.

 

Návrhy inovatívnych metód, foriem výchovy a vzdelávania  podľa skupín predmetov sú spracované na :

 • prípravu inovatívnej hodiny
 • priebeh hodiny
 • pomôcky, pracovné listy, podporné materiály

 

Návrhy nových metód a foriem vyučovania môžu byť využívané tak,  ako sú spracované v príručke, ale majú slúžiť najmä ako inšpirácia, ako povzbudenie ku kreatívnosti, ako motivácia pre každého učiteľa k zmene prístupu vzdelávania od štandardného memorovacieho k zážitkovému, interaktívnemu a aktivizujúcemu žiakov základných škôl k učeniu.

Skúsenosti z vyučovania inovatívnou formou by sa mali stať základom pre vzájomnú diskusiu členov metodických združení a predmetových komisií a tak spoločne pre tvorbu nových inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania. Takáto spolupráca sa môže stať systémovým krokom ku skvalitňovaniu a udržateľnosti dosiahnutej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

                 Ing. Zuzana Záborská

manažérka monitoringu a hodnotenia - supervízor

 

OTVORENÉ HODINY

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt
 

Otvorená hodina nemeckého jazyka
Vyučujúci Ing. Miloš Jančura
Dátum streda 20. október 2012
Škola Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Trieda 9.B
Predemet Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk
Téma Voľný čas a dovolenka (Freizeut und Urlaub)
Cieľ vyučovacej hodiny Komunikácia o  dovolenke a voľnom čase

Priebeh vyučovacej hodiny:

Ide o klasickú hodinu pozostávajúcu z 5 bežných etáp, ktoré po sebe nasledujú v obvyklom poradí:

 1. etapa (organozačno - administratívno - kontrolná)
 2. etapa (prezentácia cieľov a vyučovacieho procesu a aktivácia prv osvojeného učiva)
 3. etapa (osvojenie nového učiva a upevňovanie a prehĺbovanie vedomostí)
 4. etapa (diagnostikovanie úrovne osvojenie vedomostí)
 5. etapa (zadanie domácej úlohy)

Ciele vyučovacej hodiny:

Cieľom vyučovacej hodiny je zopakovanie si aktívnej slovnej zásoby k téme dovolenka, komunikácia medzi žiakmi v téme, čítanie s porozumením a samostatný výstup týkajúci sa výberu vhodnej dovolenky pre klientov fiktívnej cestovnej kancelárie, počúvanie nemčiny narozprávanej rodenými nemcami s cieľom porozumieť pointe a vytvoriť tak na základe odposluchu prepoklady na zlepšovanie vlastnej výslovnosti.

Otvorená hodina zo slovenského jazyka
Vyučujúci Mgr. Mária Bubeníková
Dátum 31. máj 2011
Škola Základná škola, Hutnícka 16, 052 01
Ročník 7. ročník
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Téma ohybné slovné druhy - opakovanie
Cieľ vyučovacej hodiny rozoznať ohybné slovné druhy, určiť ich gramatické kategórie, rozvoj komunikácie, vlastná literárna tvorba

Priebeh vyučovacej hodiny:

Oboznámenie žiakov s cieľom hodiny, vlastná literárna tvorba, upevňovanie učiva o ohybných slovných druhoch. Žiaci sú aktérmi danej situácie, prezentujú svoje vopred doma pripravené prezentácie o ohybných slovných druhoch (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky). Upevňovanie učiva prostredníctvom testov a cvičení, záverom vymenovanie neohybných slovných druhov a zadanie domácej úlohy.

Ciele vyučovacej hodiny:
kognitívne: vymenovať a ovládať teoretické vedomosti o ohybných slovných druhoch, vedieť ich rozlíšiť a správne štylisticky využívať
afektívne: spolupracovať v skupine a rešpektovať názory iných
psychomotorické: precvičovať motorické zručnosti žiakov pri práci s interaktívnou tabuľou pri tvorení a predkladaní prezentácií

Fotogaléria

/album/fotogaleria42/a1-jpg61/ /album/fotogaleria42/a2-jpg186/ /album/fotogaleria42/a3-jpg151/