Národný projekt NÚCEM "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"

Národný projekt NÚCEM "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"
 
V súvislosti so spoluprácou na národnom projekte "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E- testovanie)" je naplánované v školskom roku 2014 - 2015 e-testovanie žiakov našej školy z rôznych vyučovacích predmetov. 
 
Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
 
V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
Úlohy pracovníkov školy pri realizácii testovaní:
 
Koordinátor testovaní - organizačná stránka e- testovania
Mgr. Ľuboš Sedlák
IT administrátor - technická stránka prípravy a podpory e - testovania
Mgr. Miloš Hadbavný
Školský administrátor testovaní - zaučenie kolegov
Mgr. Jana Dzimková

Na základe zmluvy o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" boli škole odovzdané prístupové licencie do elektronického testovacieho systému E-test v počte:

1x licencia Škola 
30 x licencia Žiak - školský a učiteľský test - štandardné testovanie