Embraco "Cena Embraco za ekológiu 6. ročník"

Embraco "Cena Embraco za ekológiu 6. ročník"

Aj tento rok vyzvala spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. základné a materské školy v okrese Spišská Nová Ves k vypracovaniu spoločného projektu "Cena Emraco za ekológiu". Tohtoročná súťaž sa konala aj v duchu šírenia myšlienky dobrovoľníctva. Materské a základné školy sa v projektoch zameriavali na spolunažívanie človeka a prírody. V ich projektoch dominovalo budovanie zelených átrií, náučných chodníkov a vytváranie ekologicky priateľných prostredí. 

 
Naša škola sa do súťaže zapojila s projektom "Odstraňovanie inváznych rastlín v areály školy a na sídlisku Západ 1 ". Dňa 15. apríla sa v priestoroch spoločnosti Embraco uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najlepších projektov programu Cena Embraco za ekológiu.
 
A prečo práve tieto aktivity?
 
V šk. roku 2013/2014 sa naša žiačka 8. ročníka zapojila do Biologickej olympiády kat. C. Námetom pre jej prácu boli invázne druhy rastlín, ktoré k nám boli dovezené ako okrasné rastliny. Dnes vytláčajú pôvodné druhy a spôsobujú zdravotné problémy. Výsledkom jej práce bolo zmapovanie týchto rastlín a keďže sama túto úlohu nemohla zvládnuť oslovila svojich spolužiakov a tak v máji 2013 sa dalo dokopy pár nadšencov, ktorí jej pomohli a okrem mapovania chcú pokračovať v likvidácií týchto nebezpečných druhov.
 
Finančnú odmenu si prerozdelili 4 základné a 4 materské školy a to doteraz najvyššou sumou 9 000 eur od spoločnosti Embraco s.r.o. Naša škola získala grant vo výške 800 euro na realizáciu aktivít obsiahnutých v predloženom projekte.
 
A do ktorých aktivít sa škola bude zapájať?
 
Vytvorenie dobrovoľníckej skupiny, oboznámenie sa s odbornou literatúrou, zber a určovanie inváznych druhov, zaznamenávanie do mapových podkladov. Vyškoliť dobrovoľníkov na rovesnícke vzdelávanie, uskutočniť rovesnícke vzdelávanie počas dňa Zeme na ZŠ a MŠ, vyrobiť informačné letáky v tvorivých dielňach počas dňa Zeme uskutočniť sériu bezplatných prednášok od Živice, rozšíriť rady dobrovoľníkov s náborom ďalších členov.  Lisovanie inváznych druhov, fotodokumentácia, roznášanie letákov s danou témou po sídlisku, publikácia na webe, v mestskom časopise, TV Reduta, zorganizovať metodický deň predmetu Svet práce, oslovenie širokej verejnosti mesta prostredníctvom mesta a žiakov iných škôl, roznášanie letákov zo spracovanou témou, začať s mechanickou likvidáciou v areáli školy a sídliska, poskytnúť informácie odboru životného prostredia a alergologickej ambulancii. Tieto aktivity budú naplnené v mesiaci apríl  až október 2014.
 
Za možnosť zapojiť sa do projektu a tiež za finančnú odmenu, ktorú spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. škole poskytla veľmi pekne ďakujeme.
 
Pozrite si dokumenty k projektu "Cena Embraco za ekológiu 2014" vo formáte PDF : 
víťazný projekt:  "Likvidácia inváznych rastlín v areály ZŠ a sídliska Západ 1" stiahnuť
prezentácia k projektu: "Likvidácia inváznych rastlín v areály ZŠ a sídliska Západ 1" stiahnuť
prezentácia najúspešnejších projektov "Cena Embraco za ekológiu 2014" prezrieť
prezentácia: "Záverečná správa k realizácii projektu Embraco 2014" stiahnuť

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria32/a1-jpg166/ /album/fotogaleria32/a2-jpg171/ /album/fotogaleria32/a3-jpg135/ /album/fotogaleria32/a4-jpg120/ /album/fotogaleria32/a6-jpg69/ /album/fotogaleria32/a7-jpg49/ /album/fotogaleria32/a8-jpg46/ /album/fotogaleria32/a9-jpg40/ /album/fotogaleria32/a10-jpg34/

Za možnosť zapojiť sa do projektu a tiež za finančnú odmenu, ktorú spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. škole poskytla veľmi pekne ďakujeme.

 
Pozrite si dokumenty k projektu "Cena Embraco za ekológiu 2014" vo formáte PDF : 
víťazný projekt:  "Likvidácia inváznych rastlín v areály ZŠ a sídliska Západ 1" stiahnuť
prezentácia k projektu: "Likvidácia inváznych rastlín v areály ZŠ a sídliska Západ 1" stiahnuť
prezentácia najúspešnejších projektov "Cena Embraco za ekológiu 2014" prezrieť
prezentácia: "Záverečná správa k realizácii projektu Embraco 2014" stiahnuť