Internetové didaktické portály s platenou registráciou

Vyberte portál s...
 
ŠKOLA HROU https://www.skolahrou.sk  
Portál Škola hrou ponúka zábavné vzdelávanie pomocou interaktívnych učebných materiálov, testov, ale aj vzdelávacích priesní a overených hier vhodných pre žiakov základných škôl. Spolu portál zhromaždil 549 didaktických dokumentov pre ročník 1. - 9. vo všetkých všeobecno vzdelávacích predmetoch. Prístup k dokumentom je však možný len po prihlásení sa do systému a zakúpení licencie.
 
ALF https://www.programalf.sk  
Predstavujeme Vám nový interaktívny program ALF pre jednoduchú tvorbu testových úloh.  Predstavujeme Vám program ALF, ktorý si zamilujete na prvý pohľad vy aj vaši žiaci. Ešte nikdy nebola tvorba testových úloh jednoduchšia a ich skúšanie pútavejšie. Otestujte vedomosti žiakov rôznymi druhmi úloh a urobte aj svoje hodiny interaktívnejšími a zábavnejšími. V programe ALF môžete vytvárať testy s využitím 9 typov úloh. Otázka s výberom jednej odpovede, pexeso, priradenie dvojíc pojmov, zaradenie slov do skupín, usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia, výber viacerých odpovedí, popis obrázku, dvojice, puzzle.
NAUČTE VIAC https://naucteviac.sk  

Portál "Naučteviac.sk" je vzdelávací portál pre moderných učiteľov obsahuje viac ako 35 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov. Učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre jednoduché vyhľadávanie materiálov, prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, vytváranie zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu. Naučteviac.sk obsahuje vzdelávacie materiály pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, prírodoveda, anglický jazyk a informatika pre základné a stredné školy. K dispozícii je aj rozdelenie digitálneho obsahu podľa ŠVP pre príslušné ISCED. Materiály sú do vzdelávacieho portálu priebežne doplňované a aktualizované.

Učitelia môžu v materiáloch jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou kľúčových slov a iných nástrojov. Na portáli si vytvárajú prípravy na vyučovacie hodiny s využitím digitálnych materiálov portálu, ako aj vlastných materiálov v podobe súborov a webových stránok. Zároveň majú možnosť zadávať žiakom úlohy a sledovať ich riešenie a výsledky. Vzdelávacie materiály je možné zakúpiť v našom elekronickom obchode v cenovo výhodných balíčkoch alebo si zakúpiť kredity na sprístupnenie vzdelávacích materiálov podľa vlastného výberu. Cena celoškolskej licencie je už od 10 EUR / mesiac s možnosťou jednorazovej platby alebo platby po mesiacoch

PLANÉTA VEDOMOSTÍ https://planetavedomosti.sk  
Vzdelávací systém "Planéta vedomostí"  pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku. Ide komerčný portál, čo nie je to isté ako DIGIPÉDIA Planéta vedomostí, ktorý nie je spoplatnený.
DATAKABINET https://datakabinet.sk  
Vzdelávací portál "Datakabinet" vzniklol v roku 2011. Svojím zameraním reaguje na aktuálnu potrebu moderného vzdelávania – poskytuje kvalitné materiály v elektronickej podobe, prostredníctvom internetu. Poskytované výučbové materiály, dáta a prezentácie je možné prevziať alebo otvoriť a získané materiály môžu užívatelia voľne používať na účely skvalitnenia vzdelávania po zaplatení ročného registračného poplatku.

 

Google

Anketa

Je úroveň portálu Škola hrou postačujúca?

Celkový počet hlasov: 38

Anketa

Je úroveň portálu ALF postačujúca?

Celkový počet hlasov: 38

Anketa

Je úroveň portálu Naučte viac postačujúca?

Celkový počet hlasov: 41

Anketa

Je úroveň portálu Planéta vedomostí postačujúca?

Celkový počet hlasov: 39

Anketa

Je úroveň portálu Datakabinet postačujúca?

Celkový počet hlasov: 39