Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

 

Interný poriadok Zariadenia školského stravovania

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb (dôchodcovia).

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:  
KATEGÓRIA PRÍSPEVOK NA POTRAVINY + OBNOVA INVENTÁR / SPOLU  
Žiaci 1. stupňa ZŠ 0,95 € + 0,05€ / 1,00€  
Žiaci 2. stupňa ZŠ 1,01 € + 0,05 €/ 1,06 €  
Zamestnanci ZŠ 1,12 + 1,12 (réžijné náklady) / 2,24 €  
Cudzí stravníci  1,12 + 1,12 (réžijné náklady) / 2,24 €  

 

Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach v Dodatku č. 1.

Režijné náklady na prípravu stravy pre žiakov uhrádza zriaďovateľ Mesto Spišská Nová Ves, z tohto dôvodu dieťa, ktoré nie je vyučovacom  procese, nárok na stravu nemá.

Jedálny lístok
Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, na výveske pri vstupe do školskej jedálne a tiež na internetovej stránke školy.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:
Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:

  • 2 hlavné jedlá mäsové,
  • 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
  • 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové

Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov, sú ich súčasťou. Múčne prílohy ( knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú 1x  do týždňa. Zemiaky sa podávajú 2 až 3x do týždňa. Zelenina sa podáva môže podávať denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, polievky, zeleninové obloženia.

ZŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

  • Na stravu sa  prihlasuje na začiatku šk. roku  v triede (záväzná prihláška na obedy v ŠJ). Neskôr sa možno prihlásiť kedykoľvek v ŠJ, avšak aspoň 1 deň vopred.
  • Odhlásiť sa zo stravy je možné v kancelárii ŠJ alebo telefonicky na čísle 053/3249619 aspoň 1 deň vopred, v súrnych prípadoch v daný deň do 08.00 hod. len v prípade ochorenia. Stravu prihlasuje, odhlasuje rodič alebo stravník. Počas prázdnin a voľných dní  sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci. Z dôvodu  zachovania čerstvosti mäsa a potravín, ako aj kvôli skladovacím podmienkam z akcií (výlety, šport. podujatia, branné cvičenia, kino a pod.), kedy sa žiaci už do školy v daný deň  na stravu  nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod. vopred na základe písomného menného zoznamu za triedu. Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nebudú akceptované. Na posledné  2 dni vyučovania v kalendárnom  roku 2017  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 18. 12. 2017 a na konci šk. roku 2017/18  je odhlásenie zo stravy možné oznámiť vopred a to najneskôr do 22. 06. 2018 kvôli polročnej a koncoročnej uzávierke a tiež z dôvodu  uchovávania a skladovania potravín.
  • V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára okrem cudzích stravníkov – dôchodcov ( nariadenie zriaďovateľa). Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho (t.j. náhle ochorenie) dôvodu a potrebuje si odniesť obed v obedári, si  sám naberie na vyhradenom stole v ŠJ polievku a hlavné jedlo si preloží z taniera do obedára. Dieťa, ktoré nie je vyučovacom  procese, nárok na stravu nemá! Obedy sa vydávajú   v čase od 11.45  do 13.45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Úhrada stravného:

  • Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou, prevodom z osobného účtu  ( kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol); avšak nie priamym vkladom  na účet, nakoľko je táto služba spoplatnená pre obe strany. Platbu je potrebné uskutočniť do 15. dňa v mesiaci ( časový  posun  medzi úhradou  platby na pošte a pripísaním na účet ŠJ).
  • Platba za stravné sa uhrádza na MESIAC VOPRED, pričom v septembri sa uhrádza september + október úhrne v jednej platbe! Ak zákonný zástupca žiaka platbu za stravné neuhradí včas, a neurobí tak  ani po upozornení, strava pre tohto žiaka bude pozastavená a až po preukázaní  sa dokladom o zaplatení nedoplatku vedúcej ŠJ mu bude znovu umožnené sa v ŠJ stravovať.

Výdaj stravy:
Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.
Žiaci, okrem detí školského klubu, dostanú  na začiatku školského roka stravovací preukaz  s obalom ( prvý preukaz s obalom zdarma) a to vždy počas veľkej prestávky v čase od 09.35 – 09.55 hod. Ten počas obeda musia bezpodmienečne odovzdať kuchárke, (preukazy sa neberú domov), ako potvrdenie o prihlásení na stravu v daný deň.

Neprevzatie preukazu neznamená, že žiak je zo stravy odhlásený!


Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo úhrady za stravu oznámi rodič  včas ( zrušenie stravy, prestup na inú školu,....)

 

 V Spišskej Novej Vsi, 30.08. 2017                                               

 Martina Faibiniová,vedúca ŠJ