Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Otvorené hodiny v rámci projektu 7DEM s.r.o.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt
 

Otvorená hodina nemeckého jazyka
Vyučujúci Ing. Miloš Jančura
Dátum streda 20. október 2012
Škola Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Trieda 9.B
Predemet Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk
Téma Voľný čas a dovolenka (Freizeut und Urlaub)
Cieľ vyučovacej hodiny Komunikácia o  dovolenke a voľnom čase

Priebeh vyučovacej hodiny:

Ide o klasickú hodinu pozostávajúcu z 5 bežných etáp, ktoré po sebe nasledujú v obvyklom poradí:

  1. etapa (organozačno - administratívno - kontrolná)
  2. etapa (prezentácia cieľov a vyučovacieho procesu a aktivácia prv osvojeného učiva)
  3. etapa (osvojenie nového učiva a upevňovanie a prehĺbovanie vedomostí)
  4. etapa (diagnostikovanie úrovne osvojenie vedomostí)
  5. etapa (zadanie domácej úlohy)

Ciele vyučovacej hodiny:

Cieľom vyučovacej hodiny je zopakovanie si aktívnej slovnej zásoby k téme dovolenka, komunikácia medzi žiakmi v téme, čítanie s porozumením a samostatný výstup týkajúci sa výberu vhodnej dovolenky pre klientov fiktívnej cestovnej kancelárie, počúvanie nemčiny narozprávanej rodenými nemcami s cieľom porozumieť pointe a vytvoriť tak na základe odposluchu prepoklady na zlepšovanie vlastnej výslovnosti.

Otvorená hodina zo slovenského jazyka
Vyučujúci Mgr. Mária Bubeníková
Dátum 31. máj 2011
Škola Základná škola, Hutnícka 16, 052 01
Ročník 7. ročník
Predmet Slovenský jazyk a literatúra
Téma ohybné slovné druhy - opakovanie
Cieľ vyučovacej hodiny rozoznať ohybné slovné druhy, určiť ich gramatické kategórie, rozvoj komunikácie, vlastná literárna tvorba

Priebeh vyučovacej hodiny:

Oboznámenie žiakov s cieľom hodiny, vlastná literárna tvorba, upevňovanie učiva o ohybných slovných druhoch. Žiaci sú aktérmi danej situácie, prezentujú svoje vopred doma pripravené prezentácie o ohybných slovných druhoch (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky). Upevňovanie učiva prostredníctvom testov a cvičení, záverom vymenovanie neohybných slovných druhov a zadanie domácej úlohy.

Ciele vyučovacej hodiny:
kognitívne: vymenovať a ovládať teoretické vedomosti o ohybných slovných druhoch, vedieť ich rozlíšiť a správne štylisticky využívať
afektívne: spolupracovať v skupine a rešpektovať názory iných
psychomotorické: precvičovať motorické zručnosti žiakov pri práci s interaktívnou tabuľou pri tvorení a predkladaní prezentácií

Fotogaléria: Otvorené hodiny

/album/fotogaleria-otvorene-hodiny/otvorena-hodina-bubenikova-2-jpg/ /album/fotogaleria-otvorene-hodiny/otvorena-hodina-bubenikova-jpg/ /album/fotogaleria-otvorene-hodiny/otvorena-hodina-jancura-1-jpg/ /album/fotogaleria-otvorene-hodiny/otvorena-hodina-jancura-2-jpg/