Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Projekt 7DEM s.r.o

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt.

 

„Môže sa zdať, že investície do vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva a vedy – investície do ľudského kapitálu - v súčasnosti nie sú natoľko naliehavé, ako riešenie iných problémov, s ktorými sa pasuje naša dnešná spoločnosť. Ak sa však rozhodneme neinvestovať do ľudského kapitálu najmä mladej generácie, možno už ona nebude mať v budúcnosti dosť vedomosti a zručnosti na to, aby sa popasovala s problémami, ktoré prídu. I keď môže byť investovanie do ľudského kapitálu finančne náročné, musíme sa rozhodnúť– investovať, alebo zaostávať“ (štúdia „Ľudsky kapitál a a výkonnosť ekonomiky“, Dobeš, 2001)."

Mesto Spišská Nová Ves a všetkých 7 základných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa rozhodlo investovať do ľudského kapitálu a to najmä do mladej generácie detí a žiakov základných škôl, ale súbežne aj do ich pedagógov i do manažmentu základných škôl s cieľom skvalitniť výchovu a vzdelávanie na základných školách Mesta prostredníctvom realizácie inovatívnych školských vzdelávacích programov.

Tento cieľ sa stal základom úspešného projektu: 7DEM s, r, o: 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstvafinančne podporeného z ESF (Operačný program vzdelávanie, Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú).

Činnosti a hlavné aktivity sú zamerané na:

 • kvalitu a realizovateľnosť dokumentu Školského vzdelávacieho programu ako nástroja kvalitnej výchovy  a vzdelávania pre každú školu
 • kvalitu učiteľov vybavených potrebnými vedomosťami a zručnosťami najmä v oblasti inovatívnych
 • metód a foriem vyučovania
 • kvalitu   manažmentu   škôl   schopného   zabezpečiť   udržateľnosť   kvalitnej výchovy a vzdelávania
 • motiváciu žiakov učiť sa cez dostupné a atraktívne vzdelávanie     

 

Jednou z kľúčových aktivít zameraných na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých školách Mesta bola tvorba, komunikácia a testovanie inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania, ktorá konkrétne znamenala najmä:

 • prípravu a 3 dňové vzdelávanie 26 učiteľov v oblasti   metód a foriem inovatívneho vzdelávania
 • etablovanie 7 prierezových predmetových tímov (každá škola mala v tíme zastúpenie učiteľov
 • daných   predmetov   školených   v   oblasti   inovatívnych   metód   a   foriem vzdelávania
 • vypracovanie    návrhov    inovatívnych    metód    a    foriem    vzdelávania    v predmetových tímoch a ich experimentovanie a testovanie na 7 metodických dňoch a 24 otvorených hodinách.
 

Praktickým    výstupom    aktivity    je    práve    táto    príručka    nových    metód    a    foriem výchovy a vzdelávania pre základné   školy,   pre   učiteľov   nie   len   základných   škôl   Mesta,   ale   aj   ďalších   v   meste pôsobiacich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, ako aj škôl z okolitých obcí.

 

Návrhy inovatívnych metód, foriem výchovy a vzdelávania  podľa skupín predmetov sú spracované na :

 • prípravu inovatívnej hodiny
 • priebeh hodiny
 • pomôcky, pracovné listy, podporné materiály

 

Návrhy nových metód a foriem vyučovania môžu byť využívané tak,  ako sú spracované v príručke, ale majú slúžiť najmä ako inšpirácia, ako povzbudenie ku kreatívnosti, ako motivácia pre každého učiteľa k zmene prístupu vzdelávania od štandardného memorovacieho k zážitkovému, interaktívnemu a aktivizujúcemu žiakov základných škôl k učeniu.

Skúsenosti z vyučovania inovatívnou formou by sa mali stať základom pre vzájomnú diskusiu členov metodických združení a predmetových komisií a tak spoločne pre tvorbu nových inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania. Takáto spolupráca sa môže stať systémovým krokom ku skvalitňovaniu a udržateľnosti dosiahnutej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

                 Ing. Zuzana Záborská

manažérka monitoringu a hodnotenia - supervízor