Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Národný program boja proti drogám

 

Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných látok. Úlohy sú zapracované do plánu, ktorý vypracováva koordinátor prevencie na škole.

 

Pri jeho plnení spolupracujeme hlavne s Centrom výchovnej a psychol. prevencie v SNV, s  pracovníkmi sociálneho odboru OÚ , s inštitúciami ako je polícia, súdy a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Uskutočňuje sa to najmä formou zážitkových besied, súťaží najmä v rámci Týždňa boja proti drogám, rôznych aktivít zameraných na témy týkajúce sa otázok zdravého životného štýlu. Jednotlivým témam sú pravidelne venované aj triednické hodiny, relácie v školskom rozhlasovom vysielaní ako aj nástenka na chodbe školy.

 

Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrog. prevencie je zamerať sa na žiakov z málo podnetného prostredia a robiť aktivity zamerané na zmysluplné využitie voľného času, čomu napomáha aj bohatá krúžková činnosť na škole.

 

Fotogaléria: Národný program boja proti drogám

/album/fotogaleria-narodny-program-boja-proti-drogam/drogy1-jpg2/