Zo života školy...

 

Vážení rodičia, milí žiaci. S radosťou Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 opäť otvárame brány našej školy pre žiakov 1. - 5. ročníka.

>>> čítajte viac


OZNAM [28.5.2020]

Vážení rodičia.

Opäť otvárame brány našej školy pre žiakov 1. – 5. ročníka. Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s vnútorným režimom základnej školy od 1.6.2020 a riadili sa pokynmi, ktoré upravujú prevádzku školy do konca školského roku. 

Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania

Zákonný zástupca toto vyhlásenie predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. Prosíme Vás o dodržanie časového harmonogramu pri príchode do školy.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka – stiahnuť TU (PDF), stiahnuť TU (DOC),

Prevádzku a vnútorný režim základnej školy do konca školského roku 2019/2020...  >>> čítajte viac

Rodičia žiakov, ktorí budú navštevovať školský klub detí, vyplnia návratku o spôsobe odchodu žiaka z ŠKD - stiahnuť TU (PDF), stiahnuť TU (DOC)


otvorenie školy - banner


OZNAM PRE RODIČOV [21.5.2020]

 

18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

  1. otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  2. otvorenie školských klubov detí,
  3. otvorenie školských jedální.
V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:
 
  1. nástup dieťaťa do školy,
  2. využitie školského klubu detí,
  3. stravovanie v školskej jedálni.
V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

 

Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu.

O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl.

Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.

Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. 

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy.

Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.
 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prevádzky školy a jej vnútorného režimu budú súčasťou pokynu riaditeľa, ktorý bude taktiež zverejnený na webovej stránke školy.

Ďalšie, podrobnejšie informácie  sú prístupné tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol.


OZNAM [20.5.2020]

 

Vážení rodičia.

Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl.

Týmto Vás žiadame o vyjadrenie záujmu, či sa Vaše dieťa bude od 1. júna 2020 zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole, navštevovať ŠKD a ŠJ, prostredníctvom on-line návratky zverejnenej na webovej stránke školy (EduPage) alebo prostredníctvom EduPage aplikácie do 21.5.2020

Pokiaľ vypĺňate prihlášku cez edupage aplikáciu v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). 

Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE.

Ak vypĺňate prihlášku cez EDUPAGE stránku na webe, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz).  Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu .(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie. Nepoužívajte na prihlasovanie do akcií konto žiaka, pretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujeme.


[OZNAM 11.5.2020]

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

na edupage stránke našej školy je zverejnený nový rozvrh platný od zajtrajšieho dňa 12.5.2020. Rozvrh bol upravený podľa "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" vydaných ministerstvom školstva dňa 28.4.2020

Online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM (prípadne iných aplikácií) bude prebiehať podľa doterajších pokynov vyučujúcich alebo triednych učiteľov.

Zároveň žiadame rodičov žiakov, ktorí do dnešného dňa neprihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu alebo etickú výchovu prostredníctvom edupage aplikácie alebo edupage stránky školy, aby tak urobili obratom.
 

Viac informácií nájdete na stránke školy.


S pozdravom
vedenie školy


OZNAM – zmena hodnotenia [30.4.2020]

 

Milí žiaci, vážení rodičia!

Na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ vydaného MŠVVaŠ a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.4.2020 Vám oznamujem zmenu hodnotenia nasledujúcich predmetov v 2.polroku šk. roku 2019/2020:

1. stupeň 

  •  informatika
  •  anglický jazyk – 1. a 2. ročník

2. stupeň - telesná a športová výchova, športová príprava, občianska náuka, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, cvičenia zo SJL, cvičenia z MAT, regionálna výchova, druhý cudzí jazyk (NEJ/RUJ).

 

Záverečné hodnotenie uvedených predmetov bude slovom absovoval(a)/ neabsolvoval(a).
https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020-aktualizovane/

 

        Mgr. Alena Ludányiová
              riaditeľka školy


OZNAM [21.4.2020]

 

Vážení rodičia a priatelia školy.

Ďakujeme Vám za podporu, ktorou každoročne viacerí prispievate k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole formou poukázania 2% z dane. Tohto roku nám do obdobia, kedy ste zvykli cez školu odovzdávať príslušné tlačiva, vstúpila mimoriadna situácia. 

V prípade, že ste sa takto rozhodli pomôcť našej škole aj tento rok, príslušné tlačivo nájdete na stránke školy v sekcii 2% dane z príjmov: https://www.zshutnickasnv.sk/a2-z-dane/. K vyhláseniu je potrebné doložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. 

Vyplnené tlačivá môžete doniesť do školy v dňoch 23., 24. a 27. apríla 2020 v čase od 800 do 1600 hod. alebo samostatne odniesť do podateľne daňového úradu.
         

Riaditeľstvo ZŠOZNAM [24.3.2020]

 

Vážení rodičia,  milí žiaci.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 24.3.2020 Vám oznamujeme, že základná škola, ŠKD aj ŠJ sú uzavreté až do odvolania.

Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom vzdelávacích portálov.


             Mgr. Alena Ludányiová, v.r.
               riaditeľka školy


OZNAM [24.3.2020]

 

Milí žiaci, vážení rodičia.

Vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá nastala v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacim uzavretím školy, oznamujeme Vám, že čas strávený doma sa spolu s Vami pokúsime využiť zmysluplne a počas karantény bude vzdelávanie prebiehať dištančne prostredníctvom portálov „EduPage“ alebo „bezkriedy.sk“

Prihlasovacie údaje k uvedeným portálom žiaci dostali od svojich triednych učiteľov.

Dištančné vzdelávanie znamená, že od vyučujúcich budú žiaci dostávať domáce úlohy, študijné materiály a zadania, ktorým sa majú počas dní karantény doma venovať. Vyučujúci budú od žiakov vyžadovať spätnú väzbu, ako dané úlohy vyriešili /napr. projekt na danú tému alebo výtvarná práca, ktoré budú mať žiaci odovzdať po návrate do školy; vypracovanie zadania v pracovných zošitoch a testy, ktoré majú vypracovať. Učiteľ vidí na „bezkriedy.sk“ alebo EduPage, či ich žiak vypracoval a vie ich aj vyhodnotiť/. 


Riaďte sa teda ich pokynmi a čas strávený doma v čase voľna nevenujte združovaniu sa  na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. Správajme sa všetci zodpovedne a chráňme tým seba a svoje okolie, aby sme sa všetci v zdraví mohli opäť stretnúť.


         Mgr. Alena Ludányiová
          riaditeľka školyOSTATNÉ INFORMÁCIE Z DIANIA ...

 

Škola získala grant Karpatskej nadácie 1000e

P. uč. Gerčáková  v tomto školskom roku  žiadala o grant Karpatskej nadácie v spolupráci s T-systems  v projekte Učiteľ budúcnosti

Bola úspešná, nápad natáčať krátky výchovný film na hudobnodramatickom krúžku sa nadácii zapáčil a získala pre svoj projekt Kreatívne s filmom  grant 1000 eur

Peniaze budú použité na technické zabezpečenie pri samotnom natáčaní filmu – fotoaparát na kamerovanie a mikrofón. Film bude samozrejme verejne prístupný a budete si ho môcť pozrieť už počas letných prázdnin. 


NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2019 - 2020

Školský rok 2019 - 2020
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019 - 2020:   Mestská športová olympiáda - bedminton [11.12.2019] Dňa 11.12.2019 sa konala ďalšia,  v poradí  štvrtá súťaž v rámci Mestskej športovej olympiády žiakov prvého stupňa a to v bedmintone. Družstvá žiakov a žiačok si zmerali sily na pôde ZŠ Ing. Kožucha. Žiaci a žiačky našej školy po jednej prehre v skupine si zahrali so súpermi o tretie miesto. Keďže tieto zápasy boli pre  našich bedmintonistov víťazné, obidve družstvá,...

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o...

December v ŠKD [december 2019]

December v ŠKD [december 2019]
Na Vianoce sme sa všetci spoločne pripravovali počas adventu. Začali sme zimnou výzdobou tried.  Mikuláša deti privítali zdobenými čižmičkami a po sladkej nádielke nasledovalo zábavné popoludnie. Pokračovali sme výrobou vianočných ozdôb a...

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]
V dňoch 12.12 – 19.12.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.  Plavecký výcvik sa konal v mestskej plavárni nášho mesta s cieľom neplavcov naučiť plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom a plavcov zdokonaliť...

Predmikulášske divadlo na našej škole [5.12.2019]

Vo štvrtok 5.12. 2019 zavítalo k nám divadlo z Prešova.   Žiaci 1. stupňa spolu so žiakmi z autistických tried si pozreli divadielko s názvom Zlaté kura. Veľmi sa im to páčilo možno aj preto, že sa stali mohli stať spoluúčinkujúcimi a...

Červené stužky [december 2019]

Červené stužky [december 2019]
13. ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o HIV AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o šírení, diagnostikovaní a liečení tohto ochorenia na Slovensku i v zahraničí. Na chodbe školy...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za...

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]
V sobotu 8.2.2020 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých Tatier na Štrbské Pleso.  Počasie nám veľmi prialo....

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]
V nedeľu 19.1.2020 sa na poldenný výlet vydali členovia krúžku Výletníček.  Cieľom cesty bolo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Deti si s...

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]
21. 11. 2019 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steel parku – parku vedy v Košiciach.  Súčasťou exkurzie boli experimenty s...

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]
Záujmový krúžok výletníček začal tohtoročnú činnosť v sobotu 19. októbra 2019 celodenným výletom v Slovenskom raji.  Deti sa spolu s vedúcimi...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]

Beseda - prevencia šikanovania [24.10.2019]
24. októbra 2019 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili besedy na tému Prevencia šikanovania. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP, Spišská...