meniny má Vlastimil, zajtra Matilda


Organizačná štruktúra školského roka 2016 - 2017

 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
1.1. Organizácia školského roka
 • Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
 • Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2019 sú uvedené v prílohe č. 1.
 • V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.
 • Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).
1.2. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v novembri 2016 na vybraných základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.
 • Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5-2016 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
 • Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.
 
1.3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok).
 •  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru  pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
 • Vo vybraných základných školách bude v období február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.
ZDROJ: [Text prevzatý z: http://www.minedu.sk/data/att/9841.pdf ] 

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 66

Anketa

Našli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 6