Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Činnosť výchovného poradcu

 

 

Na zabezpečenie poradenskej činnosti rodičom, žiakom a učiteľom v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie máme na škole zriadenú pozíciu výchovného poradcu - p. Mgr. Erika Berková.

Hlavnými činnosťami výchovného poradcu sú:

 • poskytovať poradenskú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom pri venovaní sa nadaným aj problémovým žiakom,
 • poskytovať poradenskú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom pri riešení profesijnej orientácie, vývinu osobnosti a výchovy, 
 • spolupracovať so špeciálnym pedagógom školy pri starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami učenia, podieľať sa na zabezpečení psychologického vyšetrenia, potrebnej dokumentácie,
 • poskytnúť zvýšenú pozornosť žiakom prechádzajúcim na druhý stupeň ZŠ,
 • sledovať vývin záujmov u žiakov nadaných, talentovaných, ale aj sociálne znevýhodnených a tiež žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • spolupracovať s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, organizovať preventívne aktivity, zapájať sa do aktivít organizovaných CPPPaP na túto problematiku. Monitorovať výskyt sociálno-patologických javov v správaní sa žiakov a aktívne pristupovať k ich riešeniu,
 • organizovať triedne akcie u žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, ktoré súvisia s profesijnou orientáciou, pozívať zákonných zástupcov na tieto akcie,
 • zabezpečovať agendu v súvislosti s meniacimi sa záujmami žiakov o ďalšie štúdium, všetky zmeny viesť v programe PROFORIENT,
 • sledovať a usmerňovať vhodnosť výberu ďalšieho štúdia u žiakov v ôsmom a deviatom ročníku, aktívne pomáhať všetkými dostupnými materiálmi pri profesijnom rozhodovaní. Organizovať Testovanie profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPaP pre žiakov deviatych ročníkov, ktoré  je vyhodnocované psychológmi za účasti zákonného zástupcu,
 • zvýšenú starostlivosť venovať nevyhraneným žiakom, žiakom problémovým, špecifickejšie sa zmerať na ich profesijnú orientáciu,
 • využívaním internetu, jednotlivých web-stránok vyhľadávať aktuálne informácie o priebehu prijímacieho konania a sprostredkovať informácie žiakom,
 •  v priebehu školského roka  spolupracovať  s triednymi učiteľmi 9. ročníka a aktualizovať agendu prijímacieho konania,
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi piateho ročníka zistiť záujem o štúdium na osemročných gymnáziách,
 • sledovať a dodržiavať termíny k odoslaniu prihlášok na SŠ podľa platného časového harmonogramu 
 • podľa potreby, v prípade neúspešného prijatia v prvom kole, zabezpečiť pokračovanie prijímacieho konania v druhom kole,
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi ôsmych ročníkov vyplniť agendu predbežného záujmu ku koncu školského roku,
 • pripraviť vstupnú prednášku pre rodičov, v spolupráci so zamestnancami ÚPSVAR SR, poskytnúť základný prehľad možností štúdia a následného uplatnenia na trhu práce,
 • využiť program „Cesta k povolaniu“, web-stránku Úradu práce , www.povolania.sk,
 • udržiavať kontakt a spolupracovať s okresným výchovným poradcom ako aj s CPPPaP.

Mgr. Erika Berková

Výchovný poradca

Výchovný poradca na ZŠ Hutnícka: Mgr. Erika Berková

Na zabezpečenie konzultácií s rodičmi v oblasti výchovného poradenstva a profesijného poradenstva má výchovný poradca na škole stanovené tieto konzultačné hodiny:

KONZULTAČNÉ HODINY:

Deň Hodina
pondelok - piatok po dohode s vých. poradcom
v inom termíne je možné dohodnúť stretnutie po dohode so žiakom a rodičom

 

Diskusné fórum pre žiakov a rodičov

Neboli nájdené žiadne príspevky.